Gebruikershandleiding
Bloeddrukmonitor
Model BP2, BP2A

1. De basis

Deze handleiding bevat de instructies die nodig zijn om het product veilig en in overeenstemming met de functie en het beoogde gebruik te bedienen. Naleving van deze handleiding is een voorwaarde voor de juiste productprestaties en correcte bediening en garandeert de veiligheid van de patiënt en de bediener.

1.1 Veiligheid
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Zorg ervoor dat u deze handleiding grondig hebt gelezen en de bijbehorende voorzorgsmaatregelen en risico's volledig begrijpt voordat u het product gebruikt.
 • Dit product is ontworpen voor praktisch gebruik, maar is geen vervanging voor een bezoek aan de dokter.
 • Dit product is niet ontworpen of bedoeld voor een volledige diagnose van hartaandoeningen. Dit product mag nooit worden gebruikt als basis voor het starten of wijzigen van een behandeling zonder onafhankelijke bevestiging door medisch onderzoek.
 • De gegevens en resultaten die op het product worden weergegeven, zijn alleen ter referentie en kunnen niet rechtstreeks worden gebruikt voor diagnostische interpretatie of behandeling.
 • Probeer geen zelfdiagnose of zelfbehandeling op basis van de registratieresultaten en analyse. Zelfdiagnose of zelfbehandeling kan leiden tot een verslechtering van uw gezondheid.
 • Gebruikers moeten altijd hun arts raadplegen als ze veranderingen in hun gezondheid opmerken.
 • We raden u aan dit product niet te gebruiken als u een pacemaker of andere geïmplanteerde producten heeft. Volg, indien van toepassing, het advies van uw arts.
 • Gebruik dit product niet met een defibrillator.
 • Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Maak het product niet schoon met aceton of andere vluchtige oplossingen.
 • Laat dit product niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
 • Plaats dit product niet in drukvaten of gassterilisatieproducten.
 • Haal het product niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan, aangezien dit schade of defecten kan veroorzaken of de werking van het product kan belemmeren.
 • Verbind het product niet met een ander product dat niet in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven, aangezien dit schade of defecten kan veroorzaken.
 • Dit product is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en / of kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies van deze persoon over het gebruik van het product. Kinderen moeten in de buurt van het product onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze er niet mee spelen.
 • Zorg ervoor dat de elektroden van het product niet in contact komen met andere geleidende onderdelen (inclusief aarde).
 • Gebruik het product niet bij personen met een gevoelige huid of allergieën.
 • Gebruik dit product NIET bij zuigelingen, peuters, kinderen of personen die zich niet kunnen uitdrukken.
 • Bewaar het product niet op de volgende locaties: locaties waar het product is blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen of vochtigheid, of zware vervuiling; locaties in de buurt van bronnen van water of vuur; of locaties die onderhevig zijn aan sterke elektromagnetische invloeden.
 • Dit product vertoont veranderingen in het hartritme, de bloeddruk enz. Die verschillende oorzaken kunnen hebben. Deze kunnen onschadelijk zijn, maar kunnen ook worden veroorzaakt door ziekten of ziekten van verschillende ernst. Raadpleeg een medisch specialist als u denkt dat u een ziekte heeft.
 • Metingen van vitale functies, zoals die met dit product worden uitgevoerd, kunnen niet alle ziekten identificeren. Ongeacht de meting die met dit product is uitgevoerd, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen als u symptomen ervaart die op een acute ziekte kunnen duiden.
 • Stel geen zelfdiagnose of zelfmedicatie op basis van dit product zonder uw arts te raadplegen. Begin in het bijzonder niet met het innemen van nieuwe medicatie en verander het type en / of de dosering van bestaande medicatie niet zonder voorafgaande toestemming.
 • Dit product is geen vervanging voor een medisch onderzoek of uw hart- of andere orgaanfunctie, of voor medische elektrocardiogramopnames, die complexere metingen vereisen.
 • We raden u aan de ECG-curven en andere metingen op te nemen en deze indien nodig aan uw arts te verstrekken.
 • Reinig het product en de manchet met een droge, zachte doek of een dampmet water en een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik nooit alcohol, benzeen, verdunner of andere agressieve chemicaliën om het product of de manchet schoon te maken.
 • Vouw de manchet niet strak op en bewaar de slang niet langdurig strak gedraaid, aangezien een dergelijke behandeling de levensduur van de componenten kan verkorten.
 • Het product en de manchet zijn niet waterbestendig. Voorkom dat regen, zweet en water het product en de manchet bevuilen.
 • Om de bloeddruk te meten, moet de arm hard genoeg door de manchet worden samengeknepen om de bloedstroom door de slagader tijdelijk te stoppen. Dit kan pijn, gevoelloosheid of een tijdelijke rode vlek op de arm veroorzaken. Deze toestand treedt vooral op wanneer de meting achtereenvolgens wordt herhaald. Elke pijn, gevoelloosheid of rode vlekken zullen na verloop van tijd verdwijnen.
 • Te frequente metingen kunnen letsel bij de patiënt veroorzaken als gevolg van verstoring van de bloedstroom.
 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product aan een arm met een arterioveneuze (AV) shunt gebruikt.
 • Raadpleeg uw arts voordat u deze meter gebruikt als u een borstamputatie heeft ondergaan of uw lymfeklieren heeft verwijderd.
 • Het onder druk zetten van de MANCHET kan tijdelijk functieverlies veroorzaken van het gelijktijdig gebruikte bewakingsproduct op hetzelfde lidmaat.
 • Raadpleeg uw arts voordat u het product gebruikt als u ernstige bloedstroomproblemen of bloedstoornissen heeft, aangezien het opblazen van de manchet blauwe plekken kan veroorzaken.
 • Voorkom dat de werking van het product resulteert in een langdurige verstoring van de bloedcirculatie van de patiënt.
 • Breng de manchet niet aan op een arm waarop andere medische elektrische apparatuur is bevestigd. De apparatuur werkt mogelijk niet correct.
 • Mensen met een ernstig tekort aan bloedsomloop in de arm moeten een arts raadplegen voordat ze het product gebruiken, om medische problemen te voorkomen.
 • Stel de meetresultaten niet zelf vast en begin zelf met de behandeling. Raadpleeg altijd uw arts voor evaluatie van de resultaten en behandeling.
 • Breng de manchet niet aan op een arm met een niet-genezen wond, aangezien dit nog meer letsel kan veroorzaken.
 • Breng de manchet niet aan op een arm die een intraveneus infuus of bloedtransfusie krijgt. Dit kan letsel of ongelukken veroorzaken.
 • Verwijder nauwsluitende of dikke kleding van uw arm tijdens het meten.
 • Als de arm van de patiënt zich buiten het gespecificeerde omtrekbereik bevindt, kan dit leiden tot onjuiste meetresultaten.
 • Het product is niet bedoeld voor gebruik bij pasgeborenen, zwangere vrouwen, inclusief pre-eclamptic, patiënten.
 • Gebruik het product niet waar brandbare gassen zoals anesthesiegassen aanwezig zijn. Het kan een explosie veroorzaken.
 • Gebruik het product niet in de buurt van chirurgische HF-apparatuur, MRI- of CT-scanners of in een zuurstofrijke omgeving.
 • De batterij is bedoeld om alleen te worden vervangen door onderhoudspersoneel met behulp van gereedschap, en vervanging door onvoldoende opgeleid personeel kan leiden tot schade of brandwonden.
 • De patiënt is een beoogde bediener.
 • Voer geen service en onderhoud uit terwijl het product in gebruik is.
 • De patiënt kan alle functies van het product veilig gebruiken en de patiënt kan het product onderhouden door hoofdstuk 7 aandachtig te lezen.
 • Dit product zendt radiofrequenties (RF) uit in de 2.4 GHz-band. Gebruik dit product NIET op locaties waar RF aan beperkingen onderhevig is, zoals in een vliegtuig. Schakel de Bluetooth-functie van dit product uit en verwijder de batterijen wanneer u zich in gebieden met RF-beperkingen bevindt. Raadpleeg de documentatie over het Bluetooth-gebruik door de FCC voor meer informatie over mogelijke beperkingen.
 • Gebruik dit product NIET tegelijkertijd met andere medische elektrische (ME) apparatuur. Dit kan resulteren in een onjuiste werking van het product en / of onnauwkeurige bloeddrukmetingen en / of ECG-opnames veroorzaken.
 • Bronnen van elektromagnetische storing kunnen dit product beïnvloeden (bijv. Mobiele telefoons, magnetrons, diathermie, lithotripsie, elektrocauterisatie, RFID, elektromagnetische antidiefstalsystemen en metaaldetectoren).
 • Het gebruik van andere accessoires en kabels dan gespecificeerd of geleverd door de fabrikant kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissie of verminderde elektromagnetische immuniteit van het product en kan resulteren in onjuiste werking.
 • Interpretaties van dit product zijn mogelijke bevindingen, geen volledige diagnose van hartaandoeningen. Alle interpretaties moeten opnieuw wordenviewopgesteld door een medische professional voor klinische besluitvorming.
 • Gebruik dit product NIET in de buurt van ontvlambare anesthetica of medicijnen.
 • Gebruik dit product NIET tijdens het opladen.
 • Blijf stil terwijl u een ECG opneemt.
 • De detectoren van ECG zijn alleen ontwikkeld en getest op afleiding I en II opnames.

2. Inleiding

2.1 Beoogd gebruik
Het apparaat is ingesprongen om de bloeddruk of het elektrocardiogram (ECG) thuis of in zorginstellingen te meten.
Het apparaat is een bloeddrukmeter bedoeld voor gebruik bij het meten van de bloeddruk en hartslag bij volwassen patiënten.
Het product is bedoeld voor het meten, weergeven, opslaan en opnieuwview enkelkanaals ECG-ritmes van volwassenen en geeft enkele voorgestelde symptomen zoals regelmatige hartslag, onregelmatige hartslag, lage HR en hoge HR.
2.2 Contra-indicaties
Dit product is gecontra-indiceerd voor gebruik in ambulante omgevingen.
Dit product is gecontra-indiceerd voor gebruik in vliegtuigen.
2.3 Over het product
productnaam: bloeddrukmeter
Productmodel: BP2 (inclusief NIBP + ECG), BP2A (alleen NIBP)

Viatom Bloeddrukmeter BP2

1. LED-scherm

 • Datum, tijd en stroomstatus weergeven, etc.
 • Geef het ECG- en bloeddrukmeetproces en de resultaten weer.

2. Start / Stop-knop

 • Inschakelen / uitschakelen
 • Inschakelen: Druk op de knop om in te schakelen.
 • Uitschakelen: houd de knop ingedrukt om uit te schakelen.
 • Druk op om het product in te schakelen en druk nogmaals om de bloeddruk te meten.
 • Druk op om het product in te schakelen en raak de elektroden aan om het ECG te meten.

3. Geheugentoets

 • Druk om opnieuw teview historische gegevens.

4. LED-indicator

 •  Blauw lampje brandt: de batterij wordt opgeladen.
 • Blauw lampje is uit: de batterij is volledig opgeladen en wordt niet opgeladen

5. ECG-elektrode

 • Raak ze aan om te beginnen met het meten van ECG met verschillende methoden.

6. USB-aansluiting

 • Het maakt verbinding met een oplaadkabel.

2.4-symbolen

Viatom bloeddrukmeter BP2 - symbolen

3. Gebruik van het product

3.1 Laad de batterij op
Gebruik de USB-kabel om het product op te laden. Sluit de USB-kabel aan op een USB-oplader of op de pc. Een volledige lading heeft 2 uur nodig. Als de batterij volledig is opgeladen, is de indicator blauw.
Het product werkt met een zeer laag stroomverbruik en één keer opladen werkt meestal maandenlang.
Batterijsymbolen op het scherm die de batterijstatus aangeven, zijn te zien op het scherm.
Opmerking:: Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen, en als u een oplaadadapter van een derde partij kiest, kies er dan een die voldoet aan IEC60950 of IEC60601-1.

3.2 Bloeddruk meten
3.2.1 De armmanchet aanbrengen

 1. Wikkel de manchet om de bovenarm, ongeveer 1 tot 2 cm boven de binnenkant van de elleboog, zoals afgebeeld.
 2. Plaats de manchet direct tegen de huid, aangezien kleding een zwakke hartslag kan veroorzaken en meetfouten kan veroorzaken.
 3. Vernauwing van de bovenarm, veroorzaakt door het oprollen van een hemdsmouw, kan nauwkeurige metingen verhinderen.
 4. Bevestig dat het positiemarkering van de slagader op één lijn ligt met de slagader.

3.2.2 Correct zitten
Om een ​​meting te kunnen doen, moet u ontspannen en comfortabel zitten. Ga op een stoel zitten met uw benen niet over elkaar en uw voeten plat op de grond. Plaats uw linkerarm op een tafel zodat de manchet op dezelfde hoogte is als uw hart.

Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Hoe correct te zitten

Opmerking:

 • De bloeddruk kan verschillen tussen de rechterarm en de linkerarm, en de gemeten bloeddrukwaarden kunnen verschillen. De Viatom raadt aan om voor het meten altijd dezelfde arm te gebruiken. Als de bloeddrukwaarden tussen beide armen aanzienlijk verschillen, neem dan contact op met uw arts om te bepalen welke arm u voor uw metingen moet gebruiken.
 • De tijd is ongeveer 5 seconden die nodig is om het product op te warmen vanaf de minimale opslagtemperatuur tussen gebruik, totdat het product klaar is voor het beoogde gebruik wanneer de omgevingstemperatuur 20 ° C is, en de tijd is ongeveer 5 seconden die nodig is om het product af te koelen van de maximale opslagtemperatuur tussen gebruik totdat het product klaar is voor het beoogde gebruik bij een omgevingstemperatuur van 20 ° C.

3.2.3 Meetproces

 1. Druk op om het product in te schakelen en druk nogmaals om de bloeddruk te meten.
 2. Het product laat de manchet automatisch langzaam leeglopen tijdens de meting, een normale meting duurt ongeveer 30 seconden.
  Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Meetproces 1
 3. De bloeddrukmetingen verschijnen in het product wanneer de meting is voltooid.
  Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Meetproces 2
 4. Het product zal automatisch het manchetgas vrijgeven nadat de meting is voltooid.
 5. Druk op de knop om de stroom uit te schakelen na de meting en verwijder vervolgens de manchet.
 6. Druk op de geheugenknop om opnieuwview historische gegevens. De bloeddrukmetingen verschijnen in het product

Opmerking:

 • Het product heeft een automatische uitschakelfunctie, die de stroom binnen één minuut na meting automatisch uitschakelt.
 • Tijdens de meting dient u stil te blijven en niet in de manchet te knijpen. Stop met meten wanneer het drukresultaat in het product verschijnt. Anders kan de meting worden uitgevoerd en kunnen de bloeddrukmetingen onnauwkeurig zijn.
 • Het apparaat kan maximaal 100 bloeddrukmetingen opslaan. Het oudste record wordt overschreven wanneer de 101e metingen binnenkomen. Upload de gegevens op tijd.

NIBP-meetprincipe
De NIBP-meetmethode is de oscillatiemethode. De oscillatiemeting maakt gebruik van een automatische inflatorpomp. Wanneer de druk hoog genoeg is om de arteriële bloedstroom te blokkeren, zou deze langzaam leeglopen en alle veranderingen in de manchetdruk tijdens het deflatieproces registreren om de bloeddruk te berekenen op basis van een bepaald algoritme. De computer zal beoordelen of de kwaliteit van het signaal nauwkeurig genoeg is. Als het signaal niet nauwkeurig genoeg is (zoals een plotselinge beweging of aanraking van de manchet tijdens het meten), stopt de machine met leeglopen of wordt hij opnieuw opgeblazen, of wordt deze meting en berekening stopgezet.
De bedieningsstappen die nodig zijn om nauwkeurige routinematige bloeddrukmetingen in rust te verkrijgen voor de aandoening hypertensie, waaronder:
- Patiëntpositie bij normaal gebruik, inclusief comfortabel zitten, benen niet over elkaar, voeten plat op de grond, rug en arm ondersteund, midden van de manchet ter hoogte van het rechter atrium van het hart.
- De patiënt moet zoveel mogelijk ontspannen zijn en mag niet praten tijdens de meetprocedure.
- Er moeten 5 minuten verstrijken voordat de eerste meting wordt uitgevoerd.
- Bestuurdersplaats bij normaal gebruik.

3.3 ECG meten
3.3.1 Voordat u ECG gebruikt

 • Voordat u de ECG-functie gebruikt, dient u op de volgende punten te letten om nauwkeurige metingen te verkrijgen.
 • De ECG-elektrode moet direct tegen de huid worden geplaatst.
 • Als uw huid of handen droog zijn, bevochtig ze dan met adamp doek voordat u de meting uitvoert.
 • Als de ECG-elektroden vuil zijn, verwijder het vuil dan met een zachte doek of een wattenstaafjeampmet ontsmettingsalcohol.
 • Raak tijdens de meting uw lichaam niet aan met de hand waarmee u de meting uitvoert.
 • Houd er rekening mee dat er geen huidcontact mag zijn tussen uw rechter- en linkerhand. Anders kan de meting niet correct worden uitgevoerd.
 • Blijf stil tijdens de meting, spreek niet en houd het product stil. Bewegingen van welke aard dan ook zullen de metingen vervalsen.
 • Meet indien mogelijk zittend en niet staand.

3.3.2 Meetproces

Druk op om het product in te schakelen en raak de elektroden aan om het ECG te meten.
→ Methode A: Leid I, rechterhand naar linkerhand
Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Meetproces 3
→ Methode B: afleiding II, rechterhand naar linker buik

Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Meetproces 4

2. Blijf de elektroden 30 seconden zachtjes aanraken.

Blijf de elektroden 30 seconden zachtjes aanraken.

3.Wanneer de balk volledig gevuld is, toont het product het meetresultaat.

Viatom Bloeddrukmeter BP2 - meetresultaat

4.Druk op de geheugenknop om opnieuwview historische gegevens.

Opmerking:

 • Druk het product niet te stevig tegen uw huid, dit kan leiden tot EMG-interferentie (elektromyografie).
 • Het apparaat kan maximaal 10 records voor ECG-gegevens opslaan. Het oudste record wordt overschreven als het 11e record binnenkomt. Upload de gegevens op tijd.

ECG-meetprincipe
Het product verzamelt de ECG-gegevens door het potentiaalverschil van het lichaamsoppervlak via de ECG-elektrode en verkrijgt nauwkeurige ECG-gegevens nadat het is ampgefilterd en gefilterd, en wordt vervolgens weergegeven via het scherm.
Onregelmatige hartslag: Als de veranderende snelheid van de hartslag een bepaalde drempel overschrijdt tijdens de meting, wordt dit beoordeeld als een onregelmatige hartslag.
Hoge hartslag: de hartslag > 120 / min
Lage hartslag: de hartslag < 50 / min
Als de meetresultaten niet voldoen aan de "Onregelmatige hartslag", "Hoge HR" en "Lage HR", beoordeel dan de "Normale hartslag".

3.4 Bluetooth
De Bluetooth van het product wordt alleen automatisch ingeschakeld als het scherm oplicht.
1) Zorg ervoor dat het productscherm is ingeschakeld om Bluetooth ingeschakeld te houden.
2) Zorg ervoor dat de telefoon Bluetooth is ingeschakeld.
3) Selecteer de product-ID van de telefoon en het product zal met succes aan uw telefoon worden gekoppeld.
4) U kunt de gemeten gegevens inclusief SYS-, DIS- en ECG-gegevens naar uw telefoon exporteren.

Opmerking:

 • De Bluetooth-technologie is gebaseerd op een radioverbinding die snelle en betrouwbare gegevensoverdracht biedt.
  De Bluetooth maakt gebruik van een licentievrij, wereldwijd beschikbaar frequentiebereik in de ISM-band, bedoeld om wereldwijde communicatiecompatibiliteit te garanderen.
 • De koppel- en verzendafstand van de draadloze functie is normaal 1.5 meter. Als de draadloze communicatie vertraging of storing heeft tussen de telefoon en het product, probeert u de afstand tussen de telefoon en het product te verkleinen.
 • Het product kan worden gekoppeld en verzonden met de telefoon in een draadloze coëxistentieomgeving (bijv. Magnetrons, mobiele telefoons, routers, radio's, elektromagnetische antidiefstalsystemen en metaaldetectoren), maar andere draadloze producten kunnen nog steeds communiceren met koppelen en verzenden tussen de telefoon. en het product onder onzekere omgeving. Als de weergave van de telefoon en het product niet consistent is, moet u mogelijk de omgeving wijzigen.

4. Probleemoplossing

Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Probleemoplossing

5. Accessoires

Viatom Bloeddrukmeter BP2 - Accessoires

6. Bestek

Viatom bloeddrukmeter BP2 - Specificaties 1

Viatom bloeddrukmeter BP2 - Specificaties 2

Viatom bloeddrukmeter BP2 - Specificaties 3

7. Onderhoud en reiniging

7.1 Onderhoud
Om uw product tegen beschadiging te beschermen, dient u het volgende in acht te nemen:

 • Bewaar het product en de componenten op een schone, veilige plaats.
 • Was het product en eventuele onderdelen niet en dompel ze niet onder in water.
 • Probeer het product of de componenten niet uit elkaar te halen of te repareren.
 • Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid, stof of direct zonlicht.
 • De manchet bevat een gevoelige luchtdichte luchtbel. Ga hier voorzichtig mee om en vermijd alle soorten overbelasting door verdraaien of knikken.
 • Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen benzine, verdunners of gelijkaardige oplosmiddelen. Vlekken op de manchet kunnen voorzichtig worden verwijderd met adamp doek en zeepsop. De manchet mag niet worden gewassen!
 • Laat het instrument niet vallen en behandel het op geen enkele manier ruw. Vermijd sterke trillingen.
 • Open het product nooit! Anders wordt de fabriekskalibratie ongeldig!

7.2 Reiniging
Het product kan herhaaldelijk worden gebruikt. Reinig voor hergebruik als volgt:

 • Maak het product schoon met een zachte, droge doek met alcohol 70%.
 • Gebruik geen benzine, verdunners of vergelijkbare oplosmiddelen.
 • Maak de manchet voorzichtig schoon met een doek gedrenkt in 70% alcohol.
 • De manchet mag niet worden gewassen.
 • Maak het product en de armmanchet schoon en laat het aan de lucht drogen.

7.3 Afvoer


Batterijen en elektronische instrumenten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften, niet bij het huisvuil.

8. FCC-verklaring

FCC-ID: 2ADXK-8621
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking:: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
-Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

9. Elektromagnetische compatibiliteit

Het product voldoet aan de eisen van EN 60601-1-2.
WAARSCHUWINGWaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Het gebruik van andere accessoires dan die in deze handleiding worden gespecificeerd, kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissie of verminderde elektromagnetische immuniteit van de apparatuur.
 • Het product of zijn componenten mogen niet naast of gestapeld op andere apparatuur worden gebruikt.
 • Het product heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig met betrekking tot EMC en moet worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen volgens de onderstaande EMC-informatie.
 • Andere producten kunnen de werking van dit product verstoren, ook al voldoen ze aan de vereisten van CISPR.
 • Wanneer het ingevoerde signaal onder het minimum ligt amplitude die in de technische specificaties wordt vermeld, kunnen foutieve metingen het gevolg zijn.
 • Draagbare en mobiele communicatieapparatuur kan de prestaties van dit product beïnvloeden.
 • Andere producten met een RF-zender of -bron kunnen dit product beïnvloeden (bijv. Mobiele telefoons, PDA's en pc's met draadloze functie).

Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische emissies

Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische immuniteit
Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische immuniteit
Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische immuniteit

Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische immuniteit 1

Richtlijnen en verklaring - elektromagnetische immuniteit 2

Opmerking 1: bij 80 MHz tot 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door constructies, objecten en mensen.

a De ISM-banden (industrieel, wetenschappelijk en medisch) tussen 0,15 MHz en 80 MHz zijn 6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,70 MHz. De amateurradiobanden tussen 0,15 MHz en 80 MHz zijn 1,8 MHz tot 2,0 MHz, 3,5 MHz tot 4,0 MHz, 5,3 MHz tot 5,4 MHz, 7 MHz tot 7,3 MHz , 10,1 MHz tot 10,15 MHz, 14 MHz tot 14,2 MHz, 18,07 MHz tot 18,17 MHz, 21,0 MHz tot 21,4 MHz, 24,89 MHz tot 24,99 MHz, 28,0 , 29,7 MHz tot 50,0 MHz en 54,0 MHz tot XNUMX MHz.

b De conformiteitsniveaus in de ISM-frequentiebanden tussen 150 kHz en 80 MHz en in het frequentiebereik 80 MHz tot 2,7 GHz zijn bedoeld om de kans te verkleinen dat mobiele / draagbare communicatieapparatuur interferentie veroorzaakt als deze onbedoeld in de patiëntruimte wordt gebracht. Om deze reden is een extra factor van 10/3 opgenomen in de formules die worden gebruikt bij het berekenen van de aanbevolen scheidingsafstand voor zenders in deze frequentiebereiken.

c Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel / draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de bloeddrukmeter wordt gebruikt, het bovenstaande toepasselijke RF-nalevingsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de bloeddrukmeter normaal werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de bloeddrukmeter.

d Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes minder zijn dan 3 V / m.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatie

Symbool
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, gebouw 3, Tingwei Industrial Park, nr 6
Liufang Road, blok 67, Xin'an Street,
Baoan-district, Shenzhen 518101 Guangdong
China
www.viatomtech.com
info@viatomtech.com

PN:255-01761-00 Versie: A okt, 2019

Viatom bloeddrukmeter BP2 & BP2A Gebruikershandleiding - Download [geoptimaliseerd]
Viatom bloeddrukmeter BP2 & BP2A Gebruikershandleiding - Downloaden

Join the Conversation

6 reacties

 1. Bedankt voor de goede uitvoering. Ik had graag willen weten hoe ik de tijd en datum moet instellen. Vriendelijke groeten

  Danke für die gute Ausführung.
  Ich hätte gerne gewusst that ur and date eingestellt were.
  MFG

  1. Antwoord aan mezelf: Eenmaal gekoppeld met de iPhone, zet je het apparaat uit en weer aan. Wanneer het weer verbinding maakt met de telefoon, pikt het de datum en tijd vanaf daar op. Vreemd genoeg synchroniseert het de datum en tijd niet wanneer u het voor de eerste keer instelt en koppelt met de telefoon.

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *