TECH CONTROLLERS-logo

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel

VEILIGHEID

Voor het eerste gebruik van het apparaat dient de gebruiker de volgende voorschriften zorgvuldig te lezen. Het niet naleven van de regels in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de controller. De gebruikershandleiding moet op een veilige plaats worden bewaard voor verdere raadpleging. Om ongelukken en fouten te voorkomen, moet ervoor worden gezorgd dat elke persoon die het apparaat gebruikt, zich vertrouwd heeft gemaakt met het werkingsprincipe en de veiligheidsfuncties van de controller. Als het apparaat op een andere plek moet worden neergezet, zorg er dan voor dat de gebruikershandleiding bij het apparaat wordt bewaard, zodat elke potentiële gebruiker toegang heeft tot essentiële informatie over het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel of schade als gevolg van nalatigheid; daarom zijn gebruikers verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen die in deze handleiding worden vermeld om hun leven en eigendommen te beschermen.

WAARSCHUWING

 • Een levend elektrisch apparaat! Zorg ervoor dat de regelaar is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u werkzaamheden uitvoert met betrekking tot de voeding (kabels aansluiten, het apparaat installeren enz.)
 • Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.
 • Voordat de controller wordt gestart, moet de gebruiker de aardingsweerstand van de elektromotoren en de isolatieweerstand van de kabels meten.
 • De regelaar mag niet door kinderen worden bediend.
 • Het apparaat kan bij blikseminslag beschadigd raken. Zorg ervoor dat de stekker tijdens storm uit het stopcontact is gehaald.
 • Elk ander gebruik dan gespecificeerd door de fabrikant is verboden.
 • Voor en tijdens het stookseizoen moet de regelaar worden gecontroleerd op de staat van de kabels. De gebruiker moet ook controleren of de controller goed is gemonteerd en deze reinigen als deze stoffig of vuil is.

Wijzigingen in de koopwaar die in de handleiding wordt beschreven, kunnen zijn ingevoerd na voltooiing ervan op 22.02.2021. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de structuur of kleuren aan te brengen. De afbeeldingen kunnen extra uitrustingen bevatten. Door de printtechnologie kunnen er kleurafwijkingen optreden.

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 1We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Het vervaardigen van elektronische apparaten legt een verplichting op om te zorgen voor een milieuvriendelijke verwijdering van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom zijn wij ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden door de Inspectie voor de Milieuhygiëne. Het symbool met de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het product niet bij het huisvuil mag worden gegooid. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht zijn gebruikte apparatuur in te leveren bij een inzamelpunt waar alle elektrische en elektronische componenten worden gerecycled.

APPARAAT BESCHRIJVING

De EU-M-8n kamerregelaar is bedoeld voor gebruik met de EU-L-8e externe controller. Het is ontworpen om ondergeschikte kamerregelaars, sensoren en thermostatische actuatoren te besturen. Het verzendt de huidige temperatuurmetingen van een bepaalde zone. Op basis van de gegevens stuurt de externe controller de thermostatische kranen aan (openen als de temperatuur te laag is en sluiten als de vooraf ingestelde temperatuur bereikt is).
De EU-M-8n kamerregelaar kan worden gebruikt om de instellingen in andere zones aan te passen – vooraf ingestelde temperatuur of vloerverwarming.

NOTITIE Er mag slechts één EU-M-8n-regelaar in het verwarmingssysteem worden geïnstalleerd.

Functies aangeboden door de controller:

 • Draadloze communicatie met de EU-L-8e controller, sensoren (EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini, EU-C-8f, EU-C-8zr, EU-C-2n), ruimteregelaars (EU-R-8b, EU-R-8bw, EU-R-8b Plus, EU-R-8z) en de STT-869 thermostatische aandrijvingen
 • Kamertemperatuurregeling
 • Weergave van instellingen zoals temperatuur, datum en tijd
 • Kinderslot
 • Wekker
 • Screensaver – mogelijkheid om foto's te uploaden (diashow)
 • Software-update via USB
 • De instellingen van andere zones beheren – vooraf ingestelde temperaturen, schema's, namen enz.
 • Mogelijkheid om wijzigingen in globale schema's door te voeren

Controller-apparatuur:

 • Glas gemaakt paneel
 • Draadloze communicatie
 • Groot kleuren touchscreen
 • Ingebouwde temperatuursensor
 • Inbouwbaar

NOTITIE
De regelaar meet geen temperatuur. Het stuurt temperatuurmetingen van kamerregelaars en sensoren door naar de externe controllers waarin ze zijn geregistreerd.

HOE DE CONTROLLER TE INSTALLEREN

De controller is inbouwbaar in een elektriciteitskast.

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 2

WAARSCHUWING Gevaar voor een dodelijke elektrische schok door het aanraken van spanningvoerende verbindingen. Schakel voor werkzaamheden aan de controller de voeding uit en voorkom dat deze per ongeluk wordt ingeschakeld.

NOTITIE Onjuiste aansluiting van draden kan de controller beschadigen.

De onderstaande schema's illustreren de juiste aansluiting:

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 3

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 4

BESCHRIJVING HOOFDSCHERM:

Het apparaat wordt bediend met de knoppen naast het display.

 1. Ga naar het controllermenu
 2. Huidige bedieningsmodus (een fauteuilpictogram - comfortmodus)
 3. Koeling actief
 4. Buitentemperatuur
 5. Huidige tijd en datum
 6. Bijzondere zonestatus:TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 5
 7. Zone-pictogram
 8. Zone naam
 9. Huidige zonetemperatuur
 10. Vooraf ingestelde zonetemperatuur

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 6

CONTROLLER FUNCTIES

 1. BLOKDIAGRAM – CONTROLLERMENUTECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 11
 2. ZONES
  Dit menu wordt in detail beschreven in hoofdstuk VI. 3. EXTERNE SENSOR
 3. KALIBRATIE
  Kalibratie van de ruimtevoeler moet worden uitgevoerd tijdens de montage of nadat de regelaar lange tijd is gebruikt, als de weergegeven buitentemperatuur afwijkt van de werkelijke temperatuur. Het instelbereik van de kalibratie is van -10°C tot +10°C met een nauwkeurigheid van 0,1°C.
  3.2. INFORMATIE
  Na het selecteren van deze functie zal het display van de controller de signaalsterkte en het batterijniveau van de externe sensor weergeven.
 4. TEMPERATUURSENSOR
  Deze functie wordt gebruikt om de temperatuursensor (C-8r, C-mini of CL-mini) te registreren. Volg deze stappen om de sensor te registreren:
  1. Selecteer registratieoptie in EU-M-8n (Menu > Temperatuursensor > Registratie)
  2. Druk op de registratieknop op de sensor.
 5. REGISTRATIE
  Met deze functie kan de gebruiker de EU-M-8n ruimteregelaar registreren in de EU-L-8e hoofdcontroller. Om te registreren:
  1. Selecteer Registratie in EU-M-8n (Menu > Registratie)
  2. Selecteer Registratie in het EU-L-8e controllermenu (Menu > Zones 1-8 > Registratie)
 6. TIJDSINSTELLINGEN
  Met deze functie kan de gebruiker de huidige datum en tijd instellen die in het hoofdscherm worden weergegeven.
 7. SCHERMINSTELLINGEN
  Met deze functie kan de gebruiker de schermparameters aanpassen aan de individuele behoeften.
  1. SCREENSAVER
   • Selectie screensaver – Na op dit pictogram te hebben getikt, kan de gebruiker de screensaver deactiveren (Geen screensaver) of de screensaver instellen in de vorm van:
   • Diavoorstelling – het scherm geeft de foto's weer met een door de gebruiker gedefinieerde frequentie. Deze optie kan worden geactiveerd als de foto's eerst zijn geüpload.
   • Klok – het scherm geeft de klok weer
   • Leeg – na een vooraf bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm zwart

Foto's uploaden – Voordat de foto's in het geheugen van de controller worden geïmporteerd, moeten ze worden verwerkt met behulp van ImageClip (de software kan worden gedownload van http://tech-controllers.com/download/software). Nadat de software is geïnstalleerd en gestart, laadt u de foto's. Selecteer het gedeelte van de foto dat op het scherm wordt weergegeven. De foto kan worden gedraaid. Nadat de ene foto is bewerkt, laadt u de volgende. Als alle foto's klaar zijn, slaat u ze op in de hoofdmap van de flashdrive. Steek vervolgens de flashdrive in de USB-poort en activeer de functie voor het importeren van afbeeldingen in het controllermenu. Het is mogelijk om maximaal 8 foto's te uploaden. Bij het uploaden van nieuwe foto's worden de oude automatisch uit het geheugen van de controller verwijderd.

 • Inactieve tijd – deze functie wordt gebruikt om de tijd te definiëren waarna de screensaver wordt geactiveerd.
 • Frequentie diavoorstelling – deze optie wordt gebruikt om de frequentie in te stellen waarmee de foto's op het scherm worden weergegeven (als de diavoorstelling is geactiveerd).

SCHERM HELDERHEID
Met deze functie kan de gebruiker de helderheid van het scherm aanpassen aan de huidige omstandigheden om de kwaliteit te verbeteren.

SCHERM BLANK
De gebruiker kan de helderheid van een leeg scherm aanpassen.

SCHERM BLANKING TIJD
Met deze functie kan de gebruiker de tijd van inactiviteit definiëren waarna het scherm zwart wordt.

INSTELLINGEN WEKKER
Dit submenu wordt gebruikt om de wekkerparameters te activeren en te bewerken. De wekker kan eenmalig of op geselecteerde dagen van de week worden geactiveerd. Het is ook mogelijk om deze functie uit te schakelen.

BESCHERMING
Tik op Beveiligingen in het hoofdmenu om een ​​scherm te openen waarin de gebruiker de kinderslotfunctie kan configureren. Wanneer deze functie wordt geactiveerd door Automatische vergrendeling AAN te selecteren, kan de gebruiker de pincode instellen die nodig is om toegang te krijgen tot het controllermenu.
NOTITIE
0000 is de standaard pincode.

TAAL SELECTIE
Met deze functie kan de gebruiker de taalversie van het controllermenu selecteren.

SOFTWARE VERSIE
Wanneer deze optie is geselecteerd, toont het scherm het logo van de fabrikant van de controller en de softwareversie.

ZONES

De EU-M-8n is een hoofdkamerregelaar – hiermee kan de gebruiker parameters van andere zones bewerken, ongeacht de kamerregelaar of ruimtesensor die daar wordt gebruikt.
Om bepaalde zoneparameters te bewerken, tikt u op het gedeelte van het scherm met de zonestatusinformatie. Het display toont een basisscherm voor het bewerken van zones:

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 7

 1. Keer terug naar het hoofdscherm
 2. Bedrijfsmodus pictogram
 3. Schema icoon
 4. Verwarming actief
 5. Buitentemperatuur
 6. Huidige tijd en datum
 7. Ga naar het Zones-menu
 8. Parameterpictogrammen
 9. Vooraf ingestelde zonetemperatuur
 10. Naam van het huidige schema
 11. Huidige zonetemperatuur

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 8

BLOKSCHEMA – ZONEMENU

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 12

ON
Nadat de ruimtevoeler is geactiveerd en geregistreerd in een bepaalde zone, wordt deze gebruikt door de EU-L-8e controller. is de standaardinstelling voor deze optie. Het kan worden geactiveerd wanneer de ruimtevoeler is geregistreerd.

SCHEMA INSTELLINGEN

LOKAAL SCHEMA
Dit wekelijkse schema is alleen toegewezen aan een bepaalde zone. Nadat de ruimtesensor is gedetecteerd door de hoofdcontroller, wordt het schema automatisch geactiveerd in deze zone en kan het door de gebruiker worden aangepast aan individuele behoeften. De ingevoerde wijzigingen zijn alleen van toepassing op de betreffende zone.

GLOBAAL SCHEMA 1-5
Globale schema's zijn beschikbaar in alle zones - in elke zone kan slechts één zo'n schema worden geactiveerd. De globale schema-instellingen zijn automatisch van toepassing in alle resterende zones waar een bepaald globaal schema actief is.

Een schema bewerken:
Nadat u het scherm voor het bewerken van het schema hebt geopend, kan het schema worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. De instellingen kunnen worden geconfigureerd voor twee afzonderlijke groepen dagen – de eerste groep gemarkeerd met oranje kleur, de andere met grijze kleur. Het is mogelijk om maximaal 3 tijdsperioden met afzonderlijke temperatuurwaarden aan elke groep toe te wijzen. Buiten deze perioden geldt een algemene vooraf ingestelde temperatuur (de waarde kan ook door de gebruiker worden gewijzigd).

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 9

 1. Algemeen vooraf ingestelde temperatuur voor de eerste groep dagen (oranje kleur - in de vbampl hierboven wordt de kleur gebruikt om werkdagen van maandag tot en met vrijdag aan te geven). De temperatuur geldt buiten de door de gebruiker gedefinieerde tijdsperioden.
 2. Tijdsperioden voor de eerste groep dagen – de vooraf ingestelde temperatuur en de tijdslimieten. Door op een bepaalde periode te tikken, wordt een bewerkingsscherm geopend.
 3. Algemeen vooraf ingestelde temperatuur voor de tweede groep dagen (grijze kleur - in de vbample boven de kleur wordt gebruikt om zaterdag en zondag aan te geven).
 4. Tik op „+” om nieuwe periodes toe te voegen.
 5. Dagen van de week – oranje dagen worden toegewezen aan de eerste groep terwijl grijze dagen worden toegewezen aan de tweede groep. Tik op een geselecteerde dag om de groep te wijzigen.

Met het scherm voor het bewerken van de tijdsperiode kan de gebruiker de vooraf ingestelde temperatuur en de tijdslimieten van de periode aanpassen met een nauwkeurigheid van 15 minuten. Als de tijdsperioden elkaar overlappen, zijn ze rood gemarkeerd. Dergelijke instellingen kunnen niet worden opgeslagen.

AANDRIJVEN

INFORMATIE
Selecteer deze optie om view alle actuatoren en hun parameters: geregistreerd of niet, batterijniveau en signaalsterkte.

INSTELLINGEN
Met dit submenu kan de gebruiker de werking van de STT-869 thermo-elektrische actuatoren configureren. De gebruiker kan de maximale en minimale opening van de actuator definiëren - het niveau van het openen en sluiten van de klep zal deze waarden nooit overschrijden.

De SIGMA-functie maakt een soepele regeling van de thermostatische klep mogelijk. Na het activeren van deze functie kan de gebruiker het minimale en maximale niveau van klepsluiting instellen.
Bovendien configureert de gebruiker parameter, die de kamertemperatuur definieert waarbij de klep begint te sluiten en te openen.

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel 10

Exampon: Vooraf ingestelde zonetemperatuur: 23°C Minimale opening: 30% Maximale opening: 90% Bereik: 5°C Hysteresis: 2°C

Met de bovenstaande instellingen begint de klep te sluiten wanneer de zonetemperatuur 18°C ​​bereikt (vooraf ingestelde temperatuur min bereikwaarde). De minimale opening wordt bereikt wanneer de vooraf ingestelde zonetemperatuur is bereikt. Daarna begint de temperatuur te dalen. Wanneer het daalt tot 21°C (vooraf ingestelde temperatuur minus hysteresis), begint de klep te openen. Het bereikt de maximale opening wanneer de temperatuur 18°C ​​bereikt.

Bescherming profile – zodra deze functie is geactiveerd, controleert de externe controller de temperatuur. Als de vooraf ingestelde waarde wordt overschreden met het aantal graden gedefinieerd in parameter, worden alle actuatoren in de zone gesloten. Deze functie werkt alleen als de SIGMA-functie actief is.

RAAM SENSOREN

VERTRAGINGSTIJD
Met deze functie kan de gebruiker de vertragingstijd instellen waarna de hoofdcontroller een signaal stuurt om de actuatoren te sluiten. Instelbereik :00:00 – 00:30 minuten.
Example: Vertragingstijd is ingesteld op 10 minuten. Wanneer een raam wordt geopend, stuurt de C-2n-sensor de informatie naar de hoofdcontroller. Als de sensor na 10 minuten nog een informatie verzendt dat het raam open is, zal de hoofdcontroller de actuatoren dwingen te sluiten.

INFORMATIE
Selecteer deze optie om view alle sensoren en hun parameters: geregistreerd of niet, batterijniveau en signaalsterkte. 6. VLOERVERWARMING

OPERATIE MODUS

 • Bescherming profile – deze functie wordt gebruikt om de vloertemperatuur onder de maximale temperatuurwaarde te houden om het verwarmingssysteem tegen oververhitting te beschermen. Wanneer de temperatuur de maximale waarde bereikt, wordt de zoneverwarming uitgeschakeld.
 • Comfort profile – deze functie omvat het bewaken van de vloertemperatuur om de comforttemperatuur te handhaven. Wanneer de temperatuur de maximale waarde bereikt, wordt de zoneverwarming uitgeschakeld (om het systeem te beschermen tegen oververhitting). Wanneer de temperatuur onder de minimumwaarde zakt, wordt de zoneverwarming ingeschakeld.

MINIMUM TEMPERATUUR
Deze functie wordt gebruikt om de temperatuur in te stellen waaronder vloerverwarming in een bepaalde zone wordt ingeschakeld.

MAXIMALE TEMPERATUUR
Deze functie wordt gebruikt om de temperatuur in te stellen waarboven vloerverwarming in een bepaalde zone wordt uitgeschakeld.

TEMPERATUURINSTELLINGEN
Deze functie wordt gebruikt om de vooraf ingestelde temperatuur voor bepaalde bedrijfsmodi te definiëren. De gebruiker kan de comforttemperatuur, de zuinige temperatuur en de vakantietemperatuur configureren

HYSTERESIS
Deze functie wordt gebruikt om de tolerantie van de vooraf ingestelde temperatuur te definiëren om ongewenste schommelingen bij kleine temperatuurschommelingen te voorkomen. Het instelbereik: 0,1°C – 10°C met een nauwkeurigheid van 0,1°C.
Example: wanneer de vooraf ingestelde temperatuur 23⁰C is en de hysteresis is ingesteld op 0,5⁰C, wordt de zonetemperatuur als te laag beschouwd wanneer de kamertemperatuur daalt tot 22,5⁰C. 9.

KALIBRATIE
Kalibratie van de ruimtevoeler moet worden uitgevoerd tijdens de montage of nadat de regelaar lange tijd is gebruikt, als de weergegeven buitentemperatuur afwijkt van de werkelijke temperatuur. Het instelbereik van de kalibratie is van -10°C tot +10°C met een nauwkeurigheid van 0,1°C.

ZONE NAAM
Met deze functie kan de gebruiker een naam toewijzen aan een bepaalde zone.

ZONE-PICTOGRAM
Met deze functie kan de gebruiker het pictogram selecteren dat naast de zonenaam wordt weergegeven.

BEVEILIGINGEN EN ALARMEN
Beveiligingen en alarmen worden in detail beschreven in de handleiding van de EU-L-8e controller.

SOFTWARE-UPDATE
WAARSCHUWING Software-updates mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Nadat de software is bijgewerkt, is het niet mogelijk om eerdere instellingen te herstellen.

Om nieuwe software te installeren, moet de controller worden losgekoppeld van de voeding. Plaats vervolgens de flashdrive met de nieuwe software in de USB-poort. Sluit de controller aan op de voeding. Een enkel geluid geeft aan dat het software-updateproces is gestart.

TECHNISCHE GEGEVENS

 • Stroomvoorziening 230V ± 10% / 50Hz
 • Max. energieverbruik 1,5W
 • De temperatuur van de 5°C÷50°C
 • Aanvaardbare relatieve luchtvochtigheid <80% REL.H
 • Bedrijfsfrequentie 868MHz

EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de EU-M-8n-regelaar vervaardigd door TECH, met hoofdkantoor in Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur, Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en de verordening van het MINISTERIE VAN ONDERNEMERSCHAP EN TECHNOLOGIE van 24 juni 2019 tot wijziging van de verordening betreffende de essentiële eisen met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, uitvoeringsbepalingen van Richtlijn (EU) 2017/2102 van de Europese Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 305 van 21.11.2017, blz. 8).

Voor de nalevingsbeoordeling werden geharmoniseerde normen gebruikt:
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 Par. 3.1a Gebruiksveiligheid
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) par.3.1b Elektromagnetische compatibiliteit
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) par.3.1 b Elektromagnetische compatibiliteit
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) par.3.2 Effectief en coherent gebruik van radiospectrum
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) par.3.2 Effectief en coherent gebruik van radiospectrum

Centraal hoofdkantoor:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Service:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice
telefoon: + 48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl

Documenten / bronnen

TECH CONTROLLERS EU-M-8N draadloos bedieningspaneel [pdf] Gebruikershandleiding
EU-M-8N draadloos bedieningspaneel, EU-M-8N, draadloos bedieningspaneel, bedieningspaneel

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *