scheppach

scheppach 5907109900 Verstelbare Zaagpaard Gebruiksaanwijzing

scheppach 5907109900 Verstelbaar zaagpaard

MWB600

 

FIG 1 Hoe te gebruiken

FIG 2 Hoe te gebruiken

 

1. Inleiding

Fabrikant:
scheppach
Vervaardiging door Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Strae 69
D-89335 Ichenhausen

Geachte klant,
We hopen dat uw nieuwe tool u veel plezier en succes zal brengen.

NOTITIE:
Volgens de toepasselijke productaansprakelijkheidswetten aanvaardt de fabrikant van het apparaat geen aansprakelijkheid voor schade aan het product of schade veroorzaakt door het product die optreedt als gevolg van:

 • Onjuiste behandeling,
 • Niet-naleving van de bedieningsinstructies,
 • Reparaties door derden, niet door geautoriseerde servicetechnici,
 • Installatie en vervanging van niet-originele reserveonderdelen,
 • Toepassing anders dan gespecificeerd.

Wij adviseren:
Lees de volledige tekst in de gebruiksaanwijzing door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

De gebruiksaanwijzing is bedoeld om de gebruiker te helpen vertrouwd te raken met de machine en er voordeel mee te doentage van zijn toepassingsmogelijkheden in overeenstemming met de aanbevelingen.

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie om de machine veilig, professioneel en economisch te bedienen, gevaren en dure reparaties te vermijden, stilstandtijden te verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van de machine te verhogen.

Naast de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing, moet u voldoen aan de geldende voorschriften die gelden voor de bediening van de machine in uw land.

Bewaar de verpakking met de gebruiksaanwijzing altijd bij de machine en bewaar deze in een plastic hoes ter bescherming tegen vuil en vocht. Lees de gebruiksaanwijzing elke keer voordat u de machine bedient en volg de informatie zorgvuldig op.

De machine mag alleen worden bediend door personen die zijn geïnstrueerd over de bediening van de machine en die zijn geïnformeerd over de bijbehorende gevaren. Er moet worden voldaan aan de minimumleeftijdseis.

Naast de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en de specifieke voorschriften van uw land, moeten de algemeen aanvaarde technische regels voor het gebruik van machines van hetzelfde type in acht worden genomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen die ontstaan ​​door het niet naleven van deze instructies en de veiligheidsinstructies.

 

2. Beoogd gebruik

De apparatuur mag alleen worden gebruikt voor het voorgeschreven doel. Elk ander gebruik wordt beschouwd als een geval van misbruik. Voor hieruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook is de gebruiker / bediener en niet de fabrikant aansprakelijk.

Voor een correct gebruik van het apparaat dient u ook de veiligheidsinstructies, de montage-instructies en de bedieningsinstructies in deze handleiding in acht te nemen.

Alle personen die de apparatuur gebruiken en onderhouden, moeten bekend zijn met deze handleiding en moeten worden geïnformeerd over de mogelijke gevaren van de apparatuur. Het is ook absoluut noodzakelijk om de in uw regio geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht te nemen. Hetzelfde geldt voor de algemene regels voor veiligheid en gezondheid op het werk. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen aan de apparatuur, noch voor enige schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.

Houd er rekening mee dat onze apparatuur niet is ontworpen voor gebruik in commerciële, commerciële of industriële toepassingen. Onze garantie vervalt als de apparatuur wordt gebruikt in commerciële, handels- of industriële bedrijven of voor gelijkwaardige doeleinden.

 

3. Veiligheidsinformatie

 • Controleer de zaagbok voor elk gebruik op beschadigingen.
 • Zorg er altijd voor dat de zaagbok veilig is bij het opstellen.
 • Zorg ervoor dat u tijdens het werken altijd een natuurlijke en veilige houding aanneemt.
 • Overbelast de zaagbok niet! Gebruik de zaagbok niet voor doeleinden waarvoor hij niet bedoeld is.
 • Modificaties of eigenmachtige veranderingen aan de zaagbok evenals het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen zijn verboden.
 • Alle onderdelen van de zaagbok, in het bijzonder de veiligheidsinrichtingen, moeten correct gemonteerd zijn om een ​​probleemloze werking te garanderen.
 • Houd de zaagbok buiten het bereik van kinderen.
 • Bewaar de zaagbok op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden en kinderen.
 1. Bij het optillen van de zaagbok moeten geschikte heftechnieken worden gebruikt om letsel te voorkomen.
 2. Zorg ervoor dat de werkruimte tijdens het werk goed verlicht is.
 3. Zorg ervoor dat de zaagbok op een vlakke ondergrond staat die helder, droog en vrij van vuil is.
 4. Zorg ervoor dat alle 4 de poten stevig contact maken met de vloer. Als de zaagbok niet waterpas en recht staat, kunnen erop geplaatste lasten vallen en mogelijk schade toebrengen aan het object dat erop wordt geladen, met ernstig letsel of de dood tot gevolg.
 5. Zorg ervoor dat de belasting op de zaagbok de van toepassing zijnde veilige werkbelasting niet overschrijdt. Overbelasting kan ertoe leiden dat de zaagbok het begeeft, wat mogelijk kan leiden tot schade aan het object dat erop is geladen en mogelijk tot ernstig letsel of de dood.
 6. Stapel nooit schragen voor extra hoogte.

Voorzichtigheid:
Plaats geen gewicht van meer dan 600 kg gelijkmatig verdeelde last* op de zaagbok.
Gebruik de zaagbok niet als steiger, staplatform of trapladder.

*Gelijkmatig verdeelde belasting: De maximale gelijkmatig verdeelde belasting over de bovenrail van de zaagbok (voor elke zaagbok afzonderlijk).

Hiermee wordt bedoeld het maximale gewicht dat op deze zaagbok kan worden aangebracht (zoals vermeld op het typeplaatje en de gebruiksaanwijzing).

Gelijkmatig verdeelde belasting betekent dat het totale gewicht gelijkmatig is verdeeld over de bovenrail. De hoeveelheid gewicht die kan worden toegepast op 2 identieke schragen is tweemaal deze waarde.

Bewaar deze veiligheidsinstructies veilig.

Neem alle veiligheidsinstructies in acht. Als u de veiligheidsinstructies negeert, brengt u uzelf en anderen in gevaar.

LET OP
Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken, folie en kleine onderdelen! Gevaar voor inslikken en verstikking!

 

4. Technische gegevens

FIG 3 Technische gegevens

 

5. lay-out

Monteer de zaagbok zoals getoond in figuur 1 – 7.

 

6. schoonmaak

Houd de zaagbok zo vrij mogelijk van stof en vuil.
Houd de zaagbok schoon met een schone doek of blaas hem af met perslucht onder lage druk.

We raden aan om de zaagbok direct na elk gebruik schoon te maken.

Reinig de zaagbok regelmatig met adamp doek en een beetje zachte zeep. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen; ze kunnen de plastic delen van een zaagbok aantasten

 

7. opslagruimte

waarschuwingspictogramLET OP!
Bewaar het apparaat en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. De optimale bewaartemperatuur ligt tussen de 5 en 30˚C.

Bewaar het apparaat in de originele verpakking.
Bedek het apparaat om het tegen stof en vocht te beschermen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing bij het apparaat.

 

8. Verwijdering en recycling

De apparatuur wordt geleverd in een verpakking om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. De grondstoffen in deze verpakking kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

De apparatuur en de accessoires zijn gemaakt van verschillende soorten materiaal, zoals metaal en kunststof. Defecte onderdelen moeten als speciaal afval worden afgevoerd. Vraag ernaar bij uw dealer of uw gemeente.

 

Garantie

Zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Anders de
het recht van de koper op grond van dergelijke gebreken vervalt. Wij garanderen voor onze machines in
geval van juiste behandeling gedurende de wettelijke garantietermijn vanaf levering in een zodanig
manier waarop wij elk machineonderdeel dat aantoonbaar onbruikbaar wordt, kosteloos vervangen
aan gebrekkig materiaal of fabricagefouten binnen een dergelijke periode. Met betrekking tot onderdelen die niet door ons zijn vervaardigd, geven wij alleen garantie voor zover we aanspraak kunnen maken op garantieclaims tegen de
stroomopwaartse leveranciers. De kosten voor de montage van de nieuwe onderdelen zijn voor rekening van de koper.
De annulering van de verkoop of de vermindering van de aankoopprijs, evenals alle andere vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten.

www.scheppach.com

service@scheppach.com

+(49)-08223-4002-99

+(49)-08223-4002-58

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

scheppach 5907109900 Verstelbaar zaagpaard [pdf] Gebruiksaanwijzing
5907109900, Verstelbaar Zaagpaard, Zaagpaard, Verstelbaar Paard, Paard

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *