Miele-LOGO

Miele HS14 Stofzuiger

Miele-HS14-Stofzuiger-PRODUCT

Waarschuwing en veiligheidsinstructies

Deze stofzuiger voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de stofzuiger voor het eerst gebruikt. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud van de stofzuiger. Dit voorkomt zowel persoonlijk letsel als schade aan het apparaat. In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 raadt Miele u uitdrukkelijk en met klem aan om de instructies in het hoofdstuk "Aansluiting" en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef hem door aan een eventuele toekomstige eigenaar. Haal de stekker van de stofzuiger altijd uit het stopcontact als u klaar bent met gebruik, voordat u accessoires vervangt, evenals voor onderhoudswerkzaamheden, reiniging en het oplossen van problemen. Schakel uit bij het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact.

Correcte toepassing

 • Deze stofzuiger is bedoeld voor het reinigen van vloeren in huishoudelijke huishoudens en vergelijkbare woonomgevingen. Deze stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
 • Deze stofzuiger kan worden gebruikt voor alle normale reiniging van tapijten, vloerkleden en robuuste harde vloeren.
 • Deze stofzuiger is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis.
 • Deze stofzuiger is bedoeld voor gebruik op hoogtes tot 4000 m boven zeeniveau.
 • De stofzuiger mag alleen worden gebruikt voor het stofzuigen van droge vloeroppervlakken. Stofzuig geen mensen of dieren. Ander gebruik, aanpassingen of wijzigingen zijn niet toegestaan.
 • De stofzuiger mag alleen worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, als ze tijdens het gebruik onder toezicht staan ​​of hebben geleerd hoe ze deze op een veilige manier moeten gebruiken en de gevolgen van een verkeerde bediening begrijpen en herkennen.

veiligheid

Veiligheid met kinderen

 • Verstikkingsgevaar. Verpakkingen, bijv. plastic verpakkingen, moeten buiten het bereik van baby's en kinderen worden gehouden. Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in de verpakking of deze over hun hoofd trekken en stikken.
 • Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de stofzuiger worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
 • Kinderen van 8 jaar en ouder mogen de stofzuiger alleen zonder toezicht gebruiken als ze hebben geleerd hoe ze deze op een veilige manier kunnen gebruiken. Kinderen moeten de mogelijke gevaren van een verkeerde bediening kunnen begrijpen en herkennen.
 • Kinderen mogen de stofzuiger niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
 • Houd kinderen in de buurt van de stofzuiger in de gaten en laat ze er niet mee spelen.

Technische veiligheid

 • Controleer voordat u de stofzuiger en de accessoires gebruikt of er zichtbare tekenen van schade zijn. Gebruik geen beschadigd apparaat.
 • Vergelijk de aansluitgegevens op het typeplaatje van de stofzuiger (netstroomvoltage en frequentie) met die van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten exact overeenkomen. Zonder aanpassingen is de stofzuiger geschikt voor 50 Hz of 60 Hz.
 • De netstekker moet voorzien zijn van een geschikte zekering.
 • AU/NZ: Het stopcontact moet zijn voorzien van een geschikte stroomonderbreker.
 • Tijdelijke of permanente werking op een autonoom stroomvoorzieningssysteem of een stroomvoorzieningssysteem dat niet is gesynchroniseerd met de netvoeding (bijv. eilandnetwerken, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat het voedingssysteem voldoet aan de specificaties van EN 50160 of een gelijkwaardige norm. De functie en werking van de beveiligingsmaatregelen die in de elektrische installatie in huis en in dit Miele-product zijn aangebracht, moeten ook in een geïsoleerd bedrijf of in een bedrijf dat niet is gesynchroniseerd met het elektriciteitsnet worden gehandhaafd, of deze maatregelen moeten worden vervangen door gelijkwaardige maatregelen bij de installatie. Zoals beschreven, bijvample, in de huidige versie van BS OHSAS 18001-2 ISO 45001.
 • AU/NZ: Tijdelijke of permanente werking met een zelf-
  voldoende of netloos synchroon energievoorzieningssysteem (bijv. geïsoleerde netwerken, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor de werking is dat het energievoorzieningssysteem voldoet aan alle actuele lokale en landelijke eisen die gelden voor stand-alone-, zonne- en/of batterijsystemen.
  De beveiligingsmaatregelen die in de huisinstallatie en in dit Miele-product zijn voorzien, moeten ook in hun functie en werking in geïsoleerde werking of in niet-netsynchroonbedrijf worden gewaarborgd of door gelijkwaardige maatregelen in de installatie worden vervangen.
 • Terwijl de stofzuiger onder de garantie valt, reparaties
  mag alleen worden uitgevoerd door een door Miele geautoriseerde servicemonteur. Anders vervalt de garantie.
 • Trek of draag de stofzuiger niet aan de kabel,
  en pas op dat u de kabel niet beschadigt wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de kabel uit de buurt van scherpe randen en laat deze bijvoorbeeld niet platdrukkenample, onder een deur. Laat de stofzuiger niet over de kabel lopen. Dit kan de kabel, stekker of contactdoos beschadigen. Het apparaat mag niet worden gebruikt als een van deze beschadigd is.
 • Gebruik de stofzuiger niet als de kabel beschadigd is. Als de kabel beschadigd is, moet deze samen met een volledige kabelopwikkeling worden vervangen. Om veiligheidsredenen mag dit alleen worden gedaan door Miele Service of een door Miele geautoriseerde servicemonteur.
 • Laat de stofzuiger niet nat worden. Alleen reinigen met een droge doek of licht damp doek wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald.
 • Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een door Miele geautoriseerde servicemonteur. Reparaties en andere werkzaamheden door ongekwalificeerde personen kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers opleveren.
 • Miele kan de veiligheid van het apparaat alleen garanderen als originele reserveonderdelen van Miele worden gebruikt. Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele Miele-vervangingsonderdelen.
 • Het verpakkingsmateriaal beschermt de stofzuiger tegen transportschade. We raden u aan de verpakking te bewaren voor transportdoeleinden.

Correct gebruik

 • Om het risico op beschadiging te voorkomen, mag u de stofzuiger niet gebruiken zonder de stofzak, het stofcompartimentfilter en het uitblaasfilter.
 • Het deksel van het stofcompartiment sluit niet zonder dat er een stofzak is aangebracht. Forceer het niet.
 • Zuig niets op dat brandt of nog gloeit, zoals sigaretten, as of kolen, of het nu gloeit of schijnbaar gedoofd is.
 • Gebruik de stofzuiger niet om water, vloeistof of damp aarde. Wacht tot vers gereinigde of bevlekte tapijten of tapijten volledig droog zijn voordat u probeert te stofzuigen.
 • Gebruik de stofzuiger niet om tonerstof op te zuigen. Toner, zoals die in printers en kopieerapparaten wordt gebruikt, kan elektriciteit geleiden.
 • Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen of gassen op en stofzuig niet in ruimtes waar dergelijke stoffen zijn opgeslagen.
 • Stofzuig niet op hoofdhoogte en laat de zuigkracht niet in de buurt van iemands hoofd komen.

Accessoires

 • Raak de roterende borstelwals niet aan om het risico op letsel te voorkomen bij het stofzuigen met een Miele-turboborstel.
 • Het is niet aan te raden om direct met de handgreep te stofzuigen, dwz
  zonder dat een accessoire is bevestigd, omdat de velg beschadigd kan raken en u zich kunt bezeren aan scherpe randen.
 • Gebruik alleen stofzakken, filters en accessoires met het
  "ORIGINAL Miele"-logo op de verpakking. De fabrikant kan de veiligheid van het product anders niet garanderen.

Gids voor het apparaat

Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-1

 • XXL handvat
 • Luchtinlaatklep
 • Laat vangsten los
 • Telescopische ontgrendeling van de zuigbuis
 • Telescopische zuigbuis
 • Ontgrendeling van stofcompartimentdeksel
 • Verdieping
 • Draaghandvat
 • Originele Miele stofzak
 • Motorbeschermingsfilter
 • Parkeersysteem voor opslag (aan beide zijden van de stofzuiger)
 • Origineel Miele uitlaatfilter
 • Verbindingskabel
 • Voetschakelaar voor automatisch oprollen van kabels
 • Keuzeschakelaar zuigkracht
 • Parkeersysteem voor pauzes tijdens het stofzuigen q Aan/Uit voetschakelaar
 • Luchtstroomindicator
 • Slangconnector
 • Zuigslang
 • Accessoires houder

Deze speciale functies zijn afhankelijk van het model en kunnen variëren of zijn mogelijk niet beschikbaar op uw stofzuiger.

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal afvoeren

Het verpakkingsmateriaal wordt gebruikt voor het hanteren en beschermt het apparaat tegen transportschade. Het gebruikte verpakkingsmateriaal is geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en in het algemeen kunnen worden gerecycled. Door het verpakkingsmateriaal te recyclen, wordt het gebruik van grondstoffen verminderd. Gebruik materiaalspecifieke inzamelpunten voor waardevolle materialen en profiteertage van retourmogelijkheden. Wij raden u aan het verpakkingsmateriaal te bewaren voor transportdoeleinden.

De stofzak en filters weggooien

Stofzakken en filters zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen en kunnen bij het normale huisvuil worden weggegooid, mits ze uitsluitend voor algemeen huishoudelijk stof zijn gebruikt.

Uw oude apparaat afvoeren
Voordat u uw oude apparaat weggooit, verwijdert u de stofzak en filters en gooit u ze bij het huisvuil.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten veel waardevolle materialen. Ze bevatten ook bepaalde materialen, verbindingen en componenten die essentieel waren voor hun goede werking en veiligheid. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en voor het milieu als ze bij het huisvuil worden gegooid of als ze verkeerd worden behandeld. Gooi uw oude apparaat daarom niet bij het huisvuil.

Maak in plaats daarvan gebruik van de officieel aangewezen inzamel- en verwijderingspunten voor het gratis afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparaten in uw gemeente, bij uw dealer of bij Miele. Volgens de wet bent u als enige verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van het oude apparaat voordat het wordt weggegooid. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen die niet goed door het apparaat zijn omsloten te verwijderen en eventuele lamps zonder ze te vernietigen, waar mogelijk. Deze moeten naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht waar ze gratis kunnen worden afgegeven. Zorg ervoor dat uw oude apparaat geen risico vormt voor kinderen terwijl het wordt opgeslagen voor verwijdering.

Opmerkingen bij de Europese Verordening (EU) nr. 666/2013
Deze stofzuiger is een huishoudelijke stofzuiger en is geclassificeerd als een universele stofzuiger in overeenstemming met de bovengenoemde verordening.
Deze gebruiksaanwijzing en aanvullende informatie kunt u downloaden van de Miele website op www.miele.com.
Het in de regeling genoemde jaarlijkse energieverbruik beschrijft het indicatieve jaarlijkse energieverbruik (kWh per jaar), gebaseerd op 50 reinigingscycli. Het daadwerkelijke energieverbruik hangt af van hoe de stofzuiger wordt gebruikt.

Alle tests en berekeningen zijn uitgevoerd volgens de volgende geharmoniseerde normen die op dat moment van toepassing waren, met inachtneming van de gepubliceerde regelgevingsrichtlijnen van de Europese Commissie vanaf september 2014:

 • a) EN 60312-1 Stofzuigers voor huishoudelijk gebruik - Deel 1: Stofzuigers - Methoden voor het meten van de prestaties.
 • b) EN 60704-2-1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten – Testcode voor de bepaling van akoestisch luchtgeluid – Deel 2-1: Bijzondere eisen voor stofzuigers.
 • c) EN 60335-2-2 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stofzuigers en waterzuigtoestellen.

Niet alle zuigmonden en accessoires die bij de stofzuiger worden geleverd, zijn bedoeld voor het intensief reinigen van tapijt of harde vloeren zoals beschreven in het reglement. De volgende zuigmond en instelling zijn gebruikt om de waarden te bepalen:
Voor energieverbruik en reinigingsklasse op tapijt en harde vloeren en geluidsvermogensniveau op tapijt werd de verstelbare zuigmond gebruikt met ingetrokken borstel (druk op de voetschakelaar). De gegevens in het reglement hebben uitsluitend betrekking op de combinaties en instellingen van de vloerkop op de verschillende hier beschreven vloeroppervlakken. Voor alle metingen zijn alleen originele Miele-stofzakken, motorbeschermingsfilters en uitblaasfilters gebruikt.

illustraties
De afbeeldingen waarnaar in de tekst wordt verwezen, vindt u op de uitklappagina's aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Aansluiting

De zuigslang bevestigen (Fig. 01)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-6

 • Steek de slangaansluiting in de aanzuigopening op de stofzuiger totdat deze vastklikt. Om dit te doen, lijnt u de geleiders op de twee stukken uit.
 • Als u de stukken weer wilt scheiden, drukt u op de ontgrendelingen aan de zijkant van de slangaansluiting en trekt u de zuigslang uit de zuigopening (fig. 02).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-7

De zuigslang op de handgreep aansluiten (Fig. 03)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-8

 • Steek de connector aan het andere uiteinde van de zuigslang in de handgreep totdat deze op zijn plaats klikt.

De handgreep op de zuigbuis aansluiten (Fig. 04)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-9

 • Steek de handgreep in de zuigbuis totdat deze op zijn plaats klikt. Om dit te doen, lijnt u de geleiders op de twee stukken uit.
 • Om de handgreep van de zuigbuis los te maken, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de handgreep uit de zuigbuis, terwijl u deze een beetje draait.

De zuigbuis aansluiten op de verstelbare zuigmond (fig. 05)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-10

 • Duw de zuigbuis in de vloerkop en draai deze met de klok mee of tegen de klok in totdat deze op zijn plaats klikt.
 • Om de zuigbuis van de vloerkop te scheiden, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de zuigbuis weg van de vloerkop, terwijl u deze een beetje draait.

Activeren van de timestrip®-filtervervangingsindicator op het uitblaasfilter
Afhankelijk van het model is uw stofzuiger standaard uitgerust met een van de volgende uitblaasfilters (Fig. 06):Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-11

 • a LuchtRein
 • b AirClean Plus 50 (lichtblauw)
 • c Stilte AirClean 50 (grijs)
 • d Actieve AirClean 50 (zwart)
 • e HEPA AirClean 50 (wit)

Als uw stofzuiger is uitgerust met uitblaasfilter c, d of e, moet u de timestrip® filterwisselindicator activeren.

 • Druk op de ontgrendelingsknop in de verzonken handgreep van het deksel van het stofvak en til het deksel zo ver mogelijk op (fig. 07).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-12
 • Verwijder de indicatorstrip (afb. 08).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-13
 • Druk op de timestrip® filterwisselindicator (fig. 09).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-14

Na ca. Na 10–15 seconden verschijnt er een dunne rode lijn aan de linkerkant van het display (fig. 10).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-15

WAARSCHUWING: Schade door vervuiling in het stofvak

Grote hoeveelheden stof kunnen het stofcompartiment binnendringen en componenten beschadigen als de stofzak niet op zijn plaats klikt.
Voordat u het deksel van het stofcompartiment sluit, moet u ervoor zorgen dat de stofzak zo is geplaatst dat deze op zijn plaats klikt.

 • Sluit het deksel van het stofcompartiment goed en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de stofzak hierbij niet klem komt te zitten.

Hoe de timestrip® filterwisselindicator werkt

De timestrip® filterwisselindicator geeft de resterende levensduur van het uitblaasfilter weer. Na ca. Na 50 bedrijfsuren wordt het display volledig rood gevuld (fig. 11). 50 bedrijfsuren komt overeen met ongeveer een jaar gebruik.

Gebruik van de meegeleverde accessoires (fig. 12 + 13)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-16 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-17

 • Stofborstel Voor het reinigen van plinten, maar ook van sierlijke, uitgesneden of bijzonder delicate voorwerpen. De kop kan worden gedraaid om de hoek aan te passen.
 • Bekledingszuigmond Voor het reinigen van bekleding, matrassen, kussens, gordijnen, etc.
 • Spleetzuigmond Voor het reinigen in plooien, kieren of hoeken.
 • Accessoireshouder voor bovenstaande accessoires Symbolen op de houder geven aan waar de verschillende accessoires moeten worden bevestigd.

Bevestig de accessoirehouder indien nodig aan de slangaansluitbus op de stofzuiger. Zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.
Sommige modellen worden standaard geleverd met een van de volgende accessoires die niet zijn afgebeeld.

 • AllergoTeQ vloerkop
 • Turboborstel

Deze worden geleverd met een eigen gebruiksaanwijzing.
Voor veel speciale toepassingen biedt Miele een reeks passende accessoires (zie "Optionele accessoires").

Te gebruiken

De telescopische zuigbuis afstellen (Fig. 14)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-18

Het ene deel van de telescopische zuigbuis is verpakt in het andere en kan worden aangepast aan uw lengte voor comfortabel stofzuigen

 • Pak het ontgrendelingsmechanisme vast en stel de telescopische zuigbuis af op de gewenste lengte

Afstellen van de vloerkop (Fig. 15, 16 + 17)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-19 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-20 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-21

 • Afhankelijk van het model is uw stofzuiger standaard uitgerust met een van de afgebeelde zuigmonden.
 • Deze stofzuiger kan gebruikt worden voor de dagelijkse reiniging van tapijten, vloerkleden en robuuste harde vloeren.
 • Miele biedt een reeks andere vloerkoppen, borstels en accessoires voor andere soorten vloeren en speciale toepassingen (zie “Optionele accessoires”).

Neem de reinigings- en onderhoudsinstructies van de vloerfabrikant in acht

Reinig zelfs harde vloeren die niet gevoelig zijn voor krassen, evenals vloeren met spleten of diepe spleten erin met de borstel naar voren:

 • Druk op de
 • voetschakelaar.

Stofzuig tapijten en vloerkleden met de borstel ingetrokken:

 • Druk op de
 • voetschakelaar.

Als de zuigkracht van de verstelbare zuigmond te hoog lijkt, verminder dan de zuigkracht totdat de zuigmond gemakkelijker te manoeuvreren is (zie “Gebruik” – “Regeling van de zuigkracht”).

Verstelbare vloerkop (Fig. 18)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-22
De verstelbare vloerkop kan ook gebruikt worden voor het stofzuigen van de trap.

 • Gevaar voor letsel door vallende stofzuiger. U kunt gewond raken als de stofzuiger van de trap valt. Bij het stofzuigen van trappen kunt u het beste onderaan de trap beginnen en naar boven gaan.

Het netsnoer afwikkelen (afb. 19)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-23

 • Trek het netsnoer tot de gewenste lengte uit.
 • Steek de stekker in het stopcontact.
 • Kans op schade door oververhitting. Het netsnoer kan na langdurig gebruik oververhit raken. Bij langer dan 30 minuten stofzuigen moet de kabel helemaal uitgetrokken worden.

Oprollen van de kabel (Fig. 20)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-24

 • Schakel uit bij het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact.
 • Trap kort op de footswitch voor het terugspoelen van kabels.
  De kabel zal zich dan volledig in de stofzuiger terugtrekken.

Als u niet wilt dat de kabel volledig in de stofzuiger wordt opgerold, kunt u deze eerder stoppen. Om dit te doen, pakt u de kabel vast terwijl u deze oprolt en trekt u er kort aan wanneer u wilt dat het oprollen stopt.

In- en uitschakelen (afb. 21)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-25

 • Druk op de aan/uit-voetschakelaar

De zuigkracht regelen (fig. 22).Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-26

De zuigkracht kan worden aangepast aan het type vloer dat wordt gereinigd. Het verminderen van de zuigkracht vermindert de hoeveelheid inspanning die nodig is om de vloerkop te manoeuvreren.

De stofzuiger heeft symbolen op de bedieningselementen die aangeven voor welk soort gebruik de vermogensniveaus geschikt zijn.

Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-4

 • Gordijnen, stof
 • Stoffering, kussens
 • Gesneden pooltapijten, vloerkleden en lopers
 • Energiebesparend stofzuigen. Deze instelling is ook erg stil
 • Luspool tapijt en vloerkleden
 • Harde vloeren en sterk vervuilde tapijten en vloerkleden

Als bij gebruik van de verstelbare vloerkop de zuigkracht te hoog lijkt, verminder dan de zuigkracht totdat de vloerkop gemakkelijker te manoeuvreren is.

 • Draai de zuigkrachtschakelaar handmatig naar het gewenste vermogensniveau.

Openen van de luchtinlaatklep (Fig. 23)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-27

Het is eenvoudig om de zuigkracht voor korte tijd te verminderen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat tapijten of andere textiele vloerbedekking in de stofzuiger wordt gezogen.

 • Open de luchtinlaatklep op de handgreep ver genoeg om de zuigkracht te verminderen.
  De vloerkop zal gemakkelijker te manoeuvreren zijn.

Tijdens het stofzuigen

 • Trek tijdens het stofzuigen de stofzuiger achter je aan op zijn wieltjes. Je kunt hem rechtop zetten voor het stofzuigen van trappen en gordijnen etc.

Afzetten, transport en opslag

Parkeersysteem voor pauzes tijdens stofzuigen (fig. 24)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-28
Met het parkeersysteem kunt u de zuigbuis en de zuigmond tijdens pauzes handig parkeren.

 • Steek de vloerzuigmond of vloerborstel in het parkeerhulpstuk op de stofzuiger.

Als uw stofzuiger op een hellend oppervlak staat, bijvamp, trek de telescopische buis volledig in.

Parkeersysteem voor opslag (Fig. 25 + 26)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-29 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-30
WAARSCHUWING:
Koppel de stofzuiger na gebruik altijd los van het stroomnet. Schakel uit bij het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact.

 • Zet de stofzuiger rechtop.
 • Trek de telescopische buis volledig in.
 • Schuif de vloerkop naar beneden in een van de parkeerhulpstukken aan de zijkant van de stofzuiger.

Hierdoor is de stofzuiger makkelijker mee te nemen of op te bergen.
Als je stofzuiger een XXL-handgreep heeft, kun je deze eraf halen, zodat de stofzuiger minder opbergruimte nodig heeft.

 • Maak de XXL-handgreep los van de ingeschoven telescopische zuigbuis.
 • Wikkel de zuigslang om de telescopische zuigbuis en steek vervolgens de XXL-handgreep in het tweede parkeerhulpstuk.

Onderhoud

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok door netvoltage.Het net voltage wordt toegepast op het apparaat, zelfs als het is uitgeschakeld. Schakel het apparaat voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden uit aan de wandcontactdoos en trek de stekker uit het stopcontact.

Het Miele filtersysteem bestaat uit 3 accessoires:

 • Originele Miele stofzak (type FJM)
 • Motorbeschermingsfilter
 • Origineel Miele uitlaatfilter

Deze accessoires moeten van tijd tot tijd worden vervangen om ervoor te zorgen dat uw stofzuiger efficiënt blijft werken.

Wij raden aan om alleen originele Miele-accessoires te gebruiken met het "ORI-GINAL Miele"-logo op de verpakking. Alleen deze garanderen optimale prestaties van uw stofzuiger en de best mogelijke schoonmaakresultaten. Stofzakken met het "ORIGINAL Miele"-logo op de verpakking zijn niet gemaakt van papier of op papier gebaseerde materialen en hebben ook geen kartonnen kraag. Daarom gaan Miele-stofzakken bijzonder lang mee en zijn ze betrouwbaar. Houd er rekening mee dat defecten en schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn voorzien van het "ORIGINELE Miele"-logo op de verpakking, niet onder de garantie van de stofzuiger vallen.

Accessoires kopen

 • Originele Miele-accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele webshop, de Miele-klantenservice en uw Miele-dealer.
 • Originele Miele-accessoires zijn te herkennen aan het "ORIGINAL Miele"-logo op de verpakking.

Met 3D4U biedt Miele ook gratis accessoires om te downloaden voor uw 3D-printer (www.miele.com, Dienst, 3D4U).

Elk pakje originele Miele-stofzakken bevat 4 stofzakken, een AirClean-uitlaatfilter en een motorbeschermingsfilter. Originele Miele-multipacks bevatten 16 stofzakken, 4 AirClean-uitblaasfilters en 4 motorbeschermingsfilters (beschikbaar per land).

Originele Miele-uitblaasfilters zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Miele-klantenservice of bij uw Miele-dealer. Vermeld bij het bestellen het modelnummer van uw stofzuiger om er zeker van te zijn dat u het juiste filter krijgt. U kunt deze filters ook bestellen via de Miele webwinkel.

Luchtstroomindicator stofzak (fig. 27)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-31

Vervang de stofzak wanneer de luchtstroomindicator rood wordt, of eerder als deze niet langer effectief is (zie mogelijke redenen hiervoor hieronder).

Verstopte poriën verminderen de zuigkracht van de stofzuiger. Gooi de stofzak weg als deze vol is. Probeer de stofzak niet opnieuw te gebruiken.

Om de luchtstroomindicator te controleren:

 • Bevestig de standaard verstelbare zuigmond aan de stofzuiger.
 • Zet de stofzuiger aan en kies de hoogste vermogensstand.
 • Til de vloerkop een beetje van de vloer.

Hoe de luchtstroomindicator werkt

De luchtstroomindicator is ingesteld op normaal huishoudelijk stof. Deze bevat over het algemeen een mengsel van stof, haar, draden, tapijtpluisjes, gruis enz. Als de stofzuiger echter is gebruikt om fijn stof op te zuigen, zoals gips, baksteenstof, cement of meel, zullen de poriën van de stofzak verstopt raken. zeer snel geblokkeerd.
Dit beïnvloedt de luchtdoorlatendheid van de zak en de markering geeft aan dat de zak "vol" is, zelfs als dat niet het geval is. Als dit het geval is, moet de stofzak worden vervangen. Als daarentegen een grote hoeveelheid haar en tapijtpluis wordt opgezogen, die doorgaans veel lucht bevatten, kan het zijn dat de indicator niet reageert, ook al zak zit vol. Je moet het nog wijzigen. Beide uitersten kunnen voorkomen.

De stofzak verwijderen (fig. 28)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-32

 • Druk op de ontgrendelingen aan de zijkant van de slangaansluiting en trek de slang uit de aanzuigopening.
 • Druk op de ontgrendeling van het deksel van het stofvak en til het deksel zo ver mogelijk op (afb. 07).
  De stofzak heeft een klep die automatisch sluit wanneer het deksel van het stofcompartiment wordt opgeklapt om te voorkomen dat er stof ontsnapt.
 • Trek de stofzak naar buiten bij de greep op de kraag.

Een stofzak monteren (Fig. 29)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-33

 • Plaats de nieuwe stofzak in de houder totdat deze vastklikt. Laat de stofzak opgevouwen liggen als je hem uit de doos haalt.
 • Sluit het deksel van het stofcompartiment goed en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.
  Zorg ervoor dat de stofzak niet klem komt te zitten wanneer u dit doet.
  Een veiligheidsvoorziening voorkomt dat het deksel sluit zonder dat er een stofzak op zijn plaats zit.
  Forceer het niet.
 • Steek de slangaansluiting in de zuigopening van de stofzuiger totdat deze vastklikt. Om dit te doen, lijnt u de geleiders op de twee stukken uit (Fig. 01).

Motorbeschermingsfilter vervangen (Fig. 30)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-34
Vervang het motorbeschermingsfilter telkens wanneer u met een nieuw pakket stofzakken begint. Elk pakje originele Miele-stofzakken bevat een motorbeschermingsfilter. Multipacks bevatten 4 motorbeschermingsfilters.

 • Open het deksel van het stofcompartiment.
 • Trek de stofzak naar buiten bij de greep op de kraag.
 • Til het filterframe op totdat het klikt en verwijder het oude filter. Houd vast aan het schone, onbevuilde gedeelte om het te verwijderen.
 • Vervang door een nieuw motorbeschermingsfilter.
 • Sluit het filterframe.
 • Steek de stofzak zo ver mogelijk in de houder.
 • Sluit het deksel van het stofcompartiment goed en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de stofzak niet bekneld raakt wanneer u dit doet

Wanneer het uitlaatfilter vervangen?
Afhankelijk van het model is uw stofzuiger standaard uitgerust met een van de volgende uitblaasfilters (Fig. 06):

een AirClean
Vervang dit filter telkens wanneer u een nieuw pakje Miele-stofzakken start. Elk pakje originele Miele-stofzakken bevat één AirClean-uitblaasfilter. Multipacks bevatten 4 AirClean-filters.

b AirClean
Plus 50 (lichtblauw)
Vervang dit filter na ca. een jaar. Noteer de datum op het uitblaasfilter.

c Stilte AirClean 50 (grijs)
d Actief AirClean 50 (zwart)
e HEPA AirClean 50 (wit)

Vervang deze filters wanneer de timestrip®-filtervervangingsindicator helemaal rood is (Fig. 11). De indicator licht op na ongeveer 50 uur gebruik, wat overeenkomt met ongeveer een jaar gemiddeld gebruik. Je kunt doorgaan met stofzuigen als het lampje gaat branden. De zuigkracht neemt echter af, evenals de effectiviteit van het filter als het niet op tijd wordt vervangen.

AirClean uitblaasfilter vervangen (fig. 31 + 32)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-35 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-36

Gebruik niet meer dan één uitlaatfilter tegelijk.

 • Open het deksel van het stofcompartiment.
 • Druk op de ontgrendelingsknop op het filterrooster en open het rooster totdat het vastklikt.
 • Pak het gebruikte AirClean uitblaasfilter vast bij een van de schone, onbevuilde delen en haal het eruit.
 • Vervang het door een nieuw AirClean-uitblaasfilter.

Indien u een AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 of HEPA AirClean 50 uitblaasfilter wilt plaatsen, zie dan het hoofdstuk “Het ene type uitblaasfilter vervangen door een ander”.

 • Sluit het filterrooster.
 • Schade door vervuiling in het stofvak

Grote hoeveelheden stof kunnen het stofcompartiment binnendringen en componenten beschadigen als de stofzak niet op zijn plaats klikt. Voordat u het deksel van het stofcompartiment sluit, moet u ervoor zorgen dat de stofzak zo is geplaatst dat deze op zijn plaats klikt.

 • Sluit het deksel van het stofcompartiment goed en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de stofzak niet klem komt te zitten wanneer u dit doet.

Vervangen van de AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 en HEPA AirClean 50 uitblaasfilters (fig. 33 + 34)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-37 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-38
Gebruik niet meer dan één uitblaasfilter tegelijk.

 • Open het deksel van het stofcompartiment.
 • Til het uitlaatfilter op en verwijder het.
 • Plaats een nieuw uitblaasfilter, maak
  Zorg ervoor dat het er goed in gaat en druk er dan op
  naar beneden in positie.
 • Als u uitblaasfilter c, d of e gebruikt, moet u ook de timestrip® filterwisselindicator activeren. Na ca. Na 10–15 seconden verschijnt er een dunne rode lijn aan de linkerkant van het display.
  Als u een AirClean-uitblaasfilter wilt monteren, zie “Het ene type uitblaasfilter vervangen door een ander”.
 • Schade door vervuiling in het stofvak

Grote hoeveelheden stof kunnen het stofcompartiment binnendringen en componenten beschadigen als de stofzak niet op zijn plaats klikt. Voordat u het deksel van het stofcompartiment sluit, moet u ervoor zorgen dat de stofzak zo is geplaatst dat deze op zijn plaats klikt.

 • Sluit het deksel van het stofcompartiment goed en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.
  Zorg ervoor dat de stofzak niet klem komt te zitten wanneer u dit doet.

Vervanging van het ene type uitblaasfilter door een ander (Fig. 06)
Afhankelijk van het model is uw stofzuiger standaard uitgerust met een van de volgende uitblaasfilters:

 • a LuchtRein
 • b AirClean Plus 50 (lichtblauw)
 • c Stilte AirClean 50 (grijs)
 • d Actieve AirClean 50 (zwart)
  HEPA AirClean 50 (wit

Gebruik niet meer dan één uitlaatfilter tegelijk.
Let op bij het vervangen van het filter:

 1. Als u uitblaasfilter a wilt vervangen door filter b, c, d of e, is het essentieel dat u het filterrooster verwijdert voordat u het nieuwe uitblaasfilter monteert.
  Als u uitblaasfilter c, d of e gebruikt, moet u ook de timestrip®-filterwisselindicator activeren (afb. 09).
 2. Als u het uitblaasfilter b, c, d of e wilt vervangen door filter a, is het essentieel dat u ook het filterrooster* monteert (fig. 32).
  Filterrooster – zie “Optionele accessoires”

Vervangen van de draadopnemers (Fig. 35 + 36)
(niet mogelijk op EcoTeQ Plus vloerkoppen)Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-39 Miele-HS14-Stofzuiger-FIG-40
De draadheffers op de zuiginlaat naar de vloerkop kunnen worden vervangen. Vervang de draadopnemers als de pool is versleten.

 1. Haal de draadopnemers uit de sleuven. Gebruik hiervoor een geschikt gereedschap, bijv. een platte schroevendraaier.
 2. Breng nieuwe draadtrekkers aan. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw Miele-dealer of bij de afdeling Onderdelen van Miele.

Reiniging en onderhoud

 • Gevaar voor elektrische schok door netvoltage.
  De netspanningtage wordt toegepast op het apparaat, zelfs als het is uitgeschakeld. Schakel het apparaat voor het reinigen uit aan het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact.

Stofzuiger en accessoires

 • Gevaar voor elektrische schok door netvoltage.
  Als er vocht in de stofzuiger komt, bestaat het risico op een elektrische schok.
  Laat de stofzuiger niet nat worden.
  De stofzuiger en alle plastic accessoires kunnen worden gereinigd met een speciaal voor plastic geschikte reiniger.
 • Schade door ongeschikte reinigingsmiddelen.
  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Contact met ongeschikte reinigingsmiddelen kan de externe oppervlakken veranderen of verkleuren.
  Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, glasreinigingsmiddelen, allesreinigers of conditioneringsmiddelen op oliebasis.
  Stofcompartiment
  Het stofcompartiment kan, indien nodig, worden gereinigd met een droge stofdoek, borstel of, indien beschikbaar, een tweede stofzuiger om het stof op te zuigen.

Gids voor het oplossen van problemen

Veel storingen en storingen die in het dagelijks gebruik kunnen voorkomen, kunnen eenvoudig worden verholpen. U bespaart in veel gevallen tijd en geld, omdat u de klantenservice van Miele niet hoeft te bellen. Informatie om u te helpen bij het zelf verhelpen van storingen vindt u op www.miele.com/service. De volgende tabellen zijn bedoeld om u te helpen de oorzaak van een storing of storing te vinden en op te lossen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok door netvoltage. de netspanningtage wordt toegepast op het apparaat, zelfs als het is uitgeschakeld.

probleem: De stofzuiger schakelt automatisch uit.
Oorzaak en oplossing: Een temperatuurbegrenzer schakelt de stofzuiger automatisch uit als deze te heet wordt.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als grote voorwerpen de zuigbuis verstoppen of als de stofzak vol is of fijnstofdeeltjes bevat. Ook een sterk vervuilde uitlaat of stofcompartimentfilter kan de oorzaak zijn van oververhitting.

 • Schakel de stofzuiger onmiddellijk uit met de aan/uit-voetschakelaar
 • Schakel uit bij het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact.

Wacht na het verhelpen van de oorzaak ongeveer 20 -30 minuten om de stofzuiger te laten afkoelen. Daarna kan het weer worden ingeschakeld.

Service: Informatie over het zelf verhelpen van storingen en over Miele-reserveonderdelen vindt u op www.miele.com/service.

Contactpersoon bij storing
Neem bij storingen die u niet zelf kunt verhelpen contact op met uw Miele-dealer of de Miele-service.

De contactgegevens van de Miele-service vindt u aan het einde van dit document. Houd er rekening mee dat telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd en opgenomen voor trainingsdoeleinden en dat er voorrijkosten in rekening worden gebracht voor servicebezoeken waarbij het probleem had kunnen worden opgelost. zoals beschreven in dit boekje.

Garantie

Neem contact op met Miele voor informatie over de apparaatgarantie die specifiek is voor uw land. Zie achterflap voor adres. In het VK is de garantie op uw apparaat 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. U moet uw dekking echter wel activeren door te bellen naar 0330 160 6640 of u online te registreren op www.miele.co.uk.

Optionele accessoires

Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies van de vloerfabrikant. Wij raden aan om alleen originele Miele-accessoires te gebruiken met het "ORI-GINAL Miele"-logo op de verpakking. Alleen deze garanderen de optimale prestaties van uw stofzuiger en de best mogelijke schoonmaakresultaten. Houd er rekening mee dat defecten en schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn voorzien van het "ORIGINELE Miele"-logo op de verpakking, niet worden gedekt door de garantie op de stofzuiger. .

Accessoires kopen
Originele Miele-accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele webshop, de Miele-klantenservice en bij uw Miele-dealer. Originele Miele-accessoires herkent u aan het "ORIGINAL Miele"-logo op de verpakking. Met 3D4U biedt Miele ook gratis accessoires aan om te downloaden voor uw 3D-printer (www.miele.com, Service, 3D4U).

Sommige modellen worden standaard geleverd met een of meer van de volgende accessoires.
Vloerkoppen / borstels
(alleen beschikbaar in geselecteerde landen)

TurboTeQ turboborstel (STB 305-3)
Deze borstel is ideaal voor het reinigen van gesneden pooltapijt.

Harde vloerborstel (SBB 235-3)
Deze borstel is ontworpen voor gebruik op harde vloeren zoals betegelde of stenen vloeren.

Parket Twister vloerborstel met draaibeweging (SBB 300-3)
Met natuurlijke borstelharen voor het stofzuigen van gladde harde vloeren en kleine kieren.

Parket Twister XL vloerborstel met draaibeweging (SBB 400-3)
Met natuurlijke haren voor het snel stofzuigen van gladde harde vloeren en kleine kieren.

Andere accessoires
(alleen beschikbaar in geselecteerde landen)

Turbo Mini handturboborstel (STB 101)
Voor het stofzuigen van bekleding, matrassen of autostoelen etc.

Universele borstel (SUB 20)
Voor het afstoffen van boeken, planken, enz.

Radiatorborstel (SHB 30)
Voor het afstoffen van radiatoren, smalle planken en spleten.

Matrasmondstuk (SMD 10)
Voor het stofzuigen van stoffering, matrassen, kussens, gordijnen, hoezen etc.

Spleetzuigmond, 300 mm (SFD 10)
Extra lang kierenmondstuk voor reiniging in plooien, kieren en hoeken.

Spleetzuigmond, 560 mm (SFD 20)
Flexibel spleetmondstuk voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen.

XL bekledingszuigmond (SPD 20)
Brede bekledingszuigmond voor het reinigen van bekleding, matrassen en kussens.

Comfortgreep met verlichting (SGC 20)
Verlicht het gebied dat wordt gestofzuigd.

AirClean Plus 50 uitblaasfilter (SF-AP 50)
Effectieve filtratie voor bijzonder schone kamerlucht.

Uitblaasfilter Silence AirClean 50 (SF-SA 50)
Voor een aanzienlijke vermindering van het geluid tijdens het stofzuigen.

Uitblaasfilter Active AirClean 50 (SF-AA 50)
Voor een aanzienlijke vermindering van onaangename geuren. Ideaal voor huishoudens met huisdieren of rokers

HEPA AirClean 50 uitblaasfilter (SF-HA 50)
Filtert effectief fijnstof en allergenen. Ideaal voor mensen die allergisch zijn voor huisstof.

Filterrooster

 • Dit is nodig als u een
 • AirClean Plus 50, Stilte AirClean
 • 50, Active AirClean 50 of HEPA
 • AirClean 50 filter met een AirClean filter.

Elektrische aansluiting voor het VK
Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde en competente persoon in strikte overeenstemming met de huidige nationale en lokale veiligheidsvoorschriften (BS 7671 in het VK). de voltage en frequentie staan ​​vermeld op het typeplaatje onder de stofzuiger. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met het huishoudelijke elektriciteitsnet. De zekeringwaarde staat vermeld op de stekker. Het apparaat wordt geleverd met een kabel en gegoten stekker die klaar is voor aansluiting op een 230-240 V/50 Hz ac eenfasige voeding.
Elektrische aansluiting AU, NZ
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerd en bekwaam persoon in strikte overeenstemming met de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften. de voltage en nominale belasting staan ​​vermeld op het typeplaatje onder de stofzuiger. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met het huishoudelijke elektriciteitsnet. Het apparaat wordt geleverd met een kabel en gegoten stekker klaar voor aansluiting op een 230V/50Hz AC eenfasige voeding.

 • Keurmerken Elektrische veiligheid: RCM-markering
 • Elektrisch onderdrukt: AS/NZS CISPR
 • volgens: 14.1

Duitsland

 • ADRES: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh
 • Telefoon: 0800 22 44 666 (kostenvrij) onze Erreichbarkeitszeiten entnehmen Zie onze homepage
 • E-mail: info@miele.de
 • internet: www.miele.de

Österreich

 • ADRES: Miele Gesellschaft mbH Mielestr. 1 5071 Wals bei Salzburg
 • Telefoon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif; Mobilfunkgebühren abweichend) Ma-Vr 8-17 Uhr
 • Fax: 050 800 81219
  E-mail: info@miele.at
 • internet: www.miele.at

Nederland

 • ADRES: Miele Nederland BV Postbus 166 4130 ED Vianen
 • Telefoon: (03 47) 37 88 88
 • internet: www.miele.nl

Zwitserland

 • ADRES: Miele AG Limmatstraße 4, 8957 Spreitenbach Miele SA Sous-Riette 23, 1023 Crissier
 • Telefoon: 0848 848 048
 • www.miele.ch/c

Documenten / bronnen

Miele HS14 Stofzuiger [pdf] Gebruiksaanwijzing
HS14, Stofzuiger, HS14 Stofzuiger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *