MEERDERHEID - logo 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer
Handleiding
MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer

Voor elk spannend moment Ervaar filmisch geluid vanaf uw bank.
Deze Dolby Atmos-soundbar met draadloze subwoofer trekt je dieper in de shows en films waar je van houdt. U hoort het drama om u heen stromen, en zelfs boven uw hoofd reproduceren meer kanalen zowel hoogte als diepte, waardoor een virtueel driedimensionaal surroundgeluid ontstaat. Of het nu gaat om ruimteschepen die overvliegen of de menigte in een arena, je voelt het drama boven en om je heen stromen.

Belangrijke veiligheidsinstructie

Bedankt voor het aanschaffen van de 1000002681 Soundbar. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
waarschuwing
Waarschuwingspictogram LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE BESCHERMING (OF ACHTERKANT) NIET
Voorzichtigheid:
Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het product niet demonteren en het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat onderhoud alleen over aan gekwalificeerd personeel. De stekker op het netsnoer wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, het ontkoppelapparaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrisch waarschuwingspictogram De bliksemflits in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage binnen de behuizing van het product die mogelijk
voldoende omvang om een ​​elektrische schok voor een persoon of personen te veroorzaken.
Waarschuwingspictogram Belangrijk! Dit symbool waarschuwt u om belangrijke waarschuwingen en instructies op het apparaat of in deze handleiding te lezen en in acht te nemen.
Let op:
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

 1. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd op hoge volumeniveaus of een plotseling hoog volumeniveau luisterenMEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - icoon .
 2. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt, ook als u het maar een korte tijd niet gebruikt.
 3. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 4. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 5. Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan de voltage van uw lokale stroomvoorziening.
 6. Het toestel mag niet worden gehinderd door de ventilatieopening af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte boven en minstens 5 cm aan elke kant van het toestel is.
 7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of opspattende vloeistof, er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen ​​op het apparaat worden geplaatst.
 8. Stel deze apparatuur niet bloot aan directe hitte, regen, vocht of stof om het risico op brand of schokken te voorkomen.
 9. Plaats dit apparaat niet in de buurt van waterbronnen zoals kranen, badkuipen, wasmachines of zwembaden. Zorg ervoor dat u het apparaat op een droge, stabiele ondergrond plaatst.
 10. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een sterk magnetisch veld.
 11. Plaats het apparaat niet op een ampverwerker of ontvanger.
 12. Plaats dit toestel niet in adamp gebied, aangezien het vocht de levensduur van elektrische componenten beïnvloedt.
 13. Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Veeg af met een schone, droge of licht damp kleding.
 14. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd direct aan de stekker en nooit aan het snoer.
 15. Afhankelijk van de elektromagnetische golven die door een televisie-uitzending worden gebruikt, kunnen er lijnen op de LED-tv verschijnen als er een tv in de buurt van dit apparaat wordt ingeschakeld terwijl deze ook aan staat. Noch dit toestel, noch de TV werken niet goed. Als u dergelijke lijnen ziet, houd dit apparaat dan ver uit de buurt van het tv-toestel.
 16. De netstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

FCC-waarschuwing
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.
Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Opmerking: De Begunstigde is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving. dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC, moet de afstand minimaal 20 cm zijn
tussen de straler en uw lichaam, en volledig ondersteund door de bedienings- en installatieconfiguraties van de zender en zijn antenne(s).
IC-waarschuwing
Dit apparaat voldoet aan de van vergunning vrijgestelde RSS-norm (en) van Industry Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees, bewaar en volg alle instructies. Neem alle waarschuwingen in acht.
 2. Voorkom vallen. Niet uit elkaar halen.
 3. Gebruik geen bijtende reiniger/olie om te reinigen. Alleen reinigen met een droge doek.
 4.  Niet onderdompelen in water; gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Het product mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water.
 5. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het volgens de instructies van de fabrikant.
 6. Vermijd extreme temperaturen. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 7. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten of op het punt waar ze uit het apparaat komen.
 8. Gebruik alleen originele of gecertificeerde kabels of hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant
 9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens onweer. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 10. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvampl, wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 11. De AC-stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen; het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven. Om het apparaat volledig los te koppelen van de AC-stroom, moet de AC-stekker volledig uit het AC-stopcontact worden verwijderd.

Voorbereiding voor gebruik

Uitpakken en installeren

 • Haal de Soundbar uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal van de Soundbar. Bewaar indien mogelijk het verpakkingsmateriaal voor het geval de Soundbar ooit een onderhoudsbeurt of transport nodig heeft. De originele doos en het verpakkingsmateriaal is de enige veilige manier om uw Soundbar in te pakken om hem tijdens het transport tegen schade te beschermen.
 • Verwijder alle beschrijvende labels of stickers aan de voorkant of bovenkant van de kast. Verwijder geen labels of stickers van de achterkant of onderkant van de kast.
 • Plaats uw Soundbar op een vlak oppervlak, zoals een tafel, bureau of plank, in de buurt van een stopcontact, niet in direct zonlicht en uit de buurt van bronnen van overmatige warmte, vuil, stof, vocht, vochtigheid of trillingen.
 • Wikkel het netsnoer waarmee de wisselstroomadapter is verbonden af ​​en trek het uit tot de volledige lengte.

Bescherm uw meubels
Dit model is uitgerust met antislip rubberen 'voetjes' om te voorkomen dat het product beweegt wanneer u de bedieningselementen bedient. Deze 'voeten' zijn gemaakt van niet-migrerend rubbermateriaal dat speciaal is samengesteld om geen sporen of vlekken op uw meubels achter te laten. Bepaalde soorten meubelpoetsmiddelen op oliebasis, houtbeschermingsmiddelen of reinigingssprays kunnen er echter voor zorgen dat de rubberen 'voetjes' zachter worden en sporen of rubberresten op het meubel achterlaten. Om schade aan uw meubels te voorkomen, raden we u ten zeerste aan om kleine zelfklevende viltjes te kopen, die overal verkrijgbaar zijn in bouwmarkten en in een thuisverbeteringscentrum, en deze pads op de onderkant van de rubberen 'voetjes' aan te brengen voordat u het apparaat plaatst.
Krachtbron
Deze Soundbar is ontworpen om te werken in 110V -240V ~ 50Hz/60Hz

Belangrijke opmerkingen

 • De handleiding voor veiligheid en bediening moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels, spetters en mag niet in een vochtige atmosfeer worden geplaatst, zoals een badkamer.
 • Installeer het product niet in de volgende gebieden:
 • Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van radiatoren.
 • Bovenop andere stereoapparatuur die teveel warmte uitstraalt -Blokkeren van ventilatie of in een stoffige ruimte.
 • Gebieden met constante trillingen.
 • Vochtige of vochtige plaatsen.
 • Niet in de buurt van kaarsen of andere vlammen plaatsen.
 • Gebruik het product alleen volgens de instructies in deze handleiding.
 • Zorg ervoor dat de soundbar is aangesloten op een stopcontact voordat u de stroom voor het eerst inschakelt.
 • Verwijder om veiligheidsredenen geen afdekkingen en probeer geen toegang te krijgen tot de binnenkant van het product. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
 • Probeer niet om schroeven te verwijderen of de behuizing van het apparaat te openen; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

ProductdiagramMEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - Productdiagram

 1. BEELDSCHERM.
 2. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 1 Standby-aan: Zet de Soundbar Aan of stand-by.
 3. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 2 Volume: verlaag het volume.
 4. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 3 Volume: Verhoog het volume.
 5. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 4 INPUT: Selecteer een ingangsbron voor de Soundbar.
 6. AC IN: Aansluiten op de voeding.
 7. HDMI IN 2 : Aansluiten op HDMI OUT van tv/satelliet/netwerk/settopbox/BD/Blue Ray dvd/dvd-speler.
 8. HDMI IN 1 : Aansluiten op HDMI OUT van tv/satelliet/netwerk/settopbox/BD/Blue Ray dvd/dvd-speler.
 9. HDMI OUT (ARC): Maak verbinding met HDMI (ARC)/HDMI IN op de tv.
 10. AUX: Aux-audio-ingang van Mp3/Telefoon/settopbox-apparaten.
 11. OPTICAL: Sluit aan op een optische audio-uitgang op tv of digitale apparaten.
 12. USB-POORT: Audio-invoer van een USB-opslagapparaat. Upgrade de software van dit product.

  MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - Productdiagram 1

 1. LED Subwoofer-indicator: Geeft koppeling en koppeling aan tussen de soundbar en de subwoofer. (Zorg ervoor dat zowel de soundbar als de subwoofer tegelijkertijd op de voeding zijn aangesloten en schakel vervolgens de soundbar en de subwoofer in.)
 2. WPS-knop: het koppelt de soundbar automatisch aan de subwoofer. Houd deze ingedrukt om de verbinding tussen de soundbar en subwoofer te resetten.
 3. USB-poort (KAN GEEN MP3-MUZIEK AFSPELEN, ALLEEN VOOR SOFTWARE-UPGRADE)
 4. AC IN (Aansluiten op de voeding.)

Koppel met de subwoofer
Nadat de soundbar en de subwoofer tegelijkertijd zijn ingeschakeld, moet je ervoor zorgen dat de soundbar overschakelt naar de BT-modus. (Sluit de soundbar niet eerst via Bluetooth aan op het apparaat, wacht tot de soundbar is gekoppeld met de subwoofer voordat u verbinding maakt met het apparaat. Gewoonlijk is de koppelingsmethode het snelst in de BT-modus.) Wanneer ze zijn ingeschakeld, knippert de blauwe indicator van de subwoofer langzaam , druk kort op de WPS-knopschakelaar van de subwoofer, de blauwe indicator knippert snel en gaat automatisch naar de koppelingsstatus. Wanneer de soundbar is gekoppeld met de subwoofer, brandt het blauwe indicatielampje van de subwoofer altijd.
Wanneer de soundbar is aangesloten op de subwoofer, wordt de soundbar in stand-by gezet of uitgeschakeld, en de subwoofer kan niet binnen 5 minuten naar de soundbar worden gezocht, deze gaat automatisch in stand-by en dan wordt de indicator rood. Wanneer de soundbar is ingeschakeld, wordt de subwoofer gewekt en verbonden
de soundbar, het blauwe indicatielampje brandt altijd.
Opmerking:

 • De maximale Bluetooth-verbindingsafstand in een open ruimte tussen de soundbar en subwoofer mag niet groter zijn dan 8 meter.
 • Om interferentie van de geluidskwaliteit veroorzaakt door draadloze signaalinterferentie te voorkomen, moet u tijdens het afspelen van de 1000002681-soundbar ervoor zorgen dat deze op een geschikte afstand van andere wifi-apparaten wordt gehouden om draadloze signaalinterferentie te voorkomen.
 • De knipperende blauwe LED op de subwoofer wordt rood als de gekoppelde soundbar is uitgeschakeld, op STANDBY staat of niet is aangesloten op het stopcontact. Er wordt aangegeven dat de subwoofer ook in de STANDBY-modus is gegaan.
 • Als het koppelen niet gelukt is, koppelt u de subwoofer en de soundbar los van elkaar:
 1. Schakel de soundbar en subwoofer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Wacht 3 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Zorg ervoor dat de soundbar en subwoofer tegelijkertijd op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
 3. Houd de WPS-knop op het achterpaneel van de subwoofer ingedrukt om de verbinding te resetten, zodat de soundbar en subwoofer opnieuw kunnen worden verbonden.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - subwooferSoftware-upgrade
Opmerking: De software (systeemmap) van de soundbar en subwoofer kan niet tegelijkertijd naar dezelfde USB-schijf worden gedecomprimeerd, om de upgradesoftware niet te verwarren.
Sgeluidsbalk Upgrade
Upgrade de soundbar-software: pak de volledige systeemsoftwaremap van de soundbar uit in de hoofdmap van de USB-schijf. Nadat je het netsnoer van de soundbar in het stopcontact hebt gestoken en hebt ingeschakeld, steek je de USB-schijf in de USB-poort van de soundbar. Na een tijdje wordt "UP" op het display weergegeven en na ongeveer 10 seconden wordt "UPSC" weergegeven. , na een tijdje zal het display automatisch stand-by gaan en “–” tonen. Er wordt aangegeven dat de upgrade is voltooid.
Subwoofer-upgrade
Subwoofersoftware upgraden: pak de volledige systeemsoftwaremap van de subwoofer uit in de hoofdmap van de USB-schijf. Nadat u het netsnoer van de subwoofer in het stopcontact hebt gestoken en het apparaat hebt ingeschakeld, knippert het blauwe indicatielampje langzaam en plaatst u vervolgens de USB-schijf in de USB-poort van de subwoofer. ongeveer 3-5 seconden gaat het blauwe indicatielampje op de subwoofer uit. Nadat het lampje uit is, wacht u tot het blauwe indicatielampje weer langzaam knippert, de upgrade is voltooid en haalt u de USB-schijf eruit.
Nadat zowel de soundbar als de subwoofer volledig zijn geüpgraded, sluit u het netsnoer na ongeveer 2 minuten weer aan op het stopcontact. Zorg er voor gebruik voor dat de soundbar en de subwoofer eerst opnieuw met elkaar zijn gekoppeld. Gewoonlijk is de koppelingsmethode het snelst in de BT-modus.

REMOTE CONTROL

 1. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - AFSTANDSBEDIENINGAan/uit-knop: Druk hierop om de soundbar aan/uit of stand-by te zetten.
 2. Koppelknop: houd de koppelingsknop langer dan 2 seconden ingedrukt om het laatste apparaat te verbinden en los te koppelen. druk kort op de koppelingsknop, het display zal " " tonen, dit geeft aan dat de surround-efiectiviteit is ingeschakeld. Druk nogmaals kort op de koppelingsknop, het display zal "OFF" tonen, de surround-effectiviteit is uitgeschakeld.
 3. VOL+: om het volume te verhogen.
 4. Vorige knop: Spring naar het vorige nummer in USB & BT-modus.
 5. VOL-: om het volume te verlagen.
 6. Muziekknop: om het muziek-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 7. Treble-up-knop: om het treble-volume te verhogen.
 8. Treble-down-knop: om het treble-volume te verlagen.
 9. Mute-knop: om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het geluid weer aan te zetten.
 10. Broninvoerknop: om een ​​ingangsbron voor weergave te selecteren:
  ARC: geluid van aangesloten HDMI ARC-apparaat
  Had 1: geluid uit aangesloten HDMI 1 poort
  Had 2: geluid uit aangesloten HDMI 2 poort
  blues: geluid van aangesloten Bluetooth-drive.
  AUX: geluid van aangesloten Auxiliary Line-in
  Subs: geluid van aangesloten USB-stuurprogramma
  OPTI: Geluid van aangesloten digitaal optisch apparaat.
 11. TUNING-knop 2Volgende-knop: Ga naar de volgende track in USB- en BT-modus.
 12. TUNING-knop 2Play/Pause-knop: Start, pauze of hervat het afspelen in USB- en BT-modus.
  Reset-knop: Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
 13. Movie-knop: om het film-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 14. Nieuws-knop: om het nieuwsstem-EQ-effect en -modus te selecteren en te activeren.
 15. Bass+-knop: om de bas te versterken.
 16. Bass- knop: Om de bas te verminderen.
 17. 3D-knop: om het 3D EQ-effect en de modus te selecteren en te activeren.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING
Plaats de batterijen zoals hieronder aangegeven:MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - AFSTANDSBEDIENING 1

A: Verwijder het batterijklepje
B: Plaats 2 * AAA-batterijen volgens de markeringen in de batterijsleuf
C: Sluit het batterijklepje
Waarschuwingspictogram LET OP
Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type
Omgaan met de batterij

 • Onjuist of onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of batterijlekkage veroorzaken, wat kan leiden tot brand, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
 • Gebruik alleen het batterijtype dat in deze handleiding wordt aangegeven.
 • Plaats geen nieuwe batterijen met gebruikte batterijen en combineer geen verschillende soorten batterijen.
 • Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil. Gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Omgaan met de afstandsbediening

 • Laat de afstandsbediening niet vallen.
 • Laat niets de afstandsbediening beïnvloeden.
 • Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening.
 • Plaats de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
 • Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van bronnen van overmatige hitte.
 • Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer deze gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, aangezien corrosie of batterijlekkage kan optreden en lichamelijk letsel kan veroorzaken. En/of materiële schade, en/of brand.
 • Als de batterij leeg is, werkt de afstandsbediening niet meer.

Werkingsbereik van de afstandsbediening

 • Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, richt u de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het balgpaneel. Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
 • Zelfs als de afstandsbediening wordt gebruikt binnen het effectieve bereik van 26.2 meter, kan het zijn dat de afstandsbediening onmogelijk is als er obstakels zijn tussen het apparaat en de afstandsbediening.
 • Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als er in de buurt van het apparaat andere afstandsbedieningen worden gebruikt die gebruikmaken van infraroodstralen, kan deze niet goed werken. Omgekeerd kunnen de andere producten niet goed werken. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - AFSTANDSBEDIENING 2

De Soundbar plaatsen

Tafelplaatsing

 • Plaats de soundbar horizontaal op een stevige ondergrond zoals een tv-meubel of planken en lijn deze in het midden uit met het tv-scherm.
 • Voor de beste geluidsweergave en een goede luchtstroom rond de soundbar plaatst u uw soundbar en subwoofer zoals rechts afgebeeld.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - SoundbarInstallatie voor wandmontage

 1. Open 4 gaten in de muur verwijzend naar ijzeren beugel voor wandmontage, de afstand tussen de gaten in de muur komt overeen met de symmetrische positie op de soundbar (vermijd bij het meten van de positie van de wandmontage dat de soundbar-pads op de ijzeren beugel, omdat het kussen niet vlak is, zal het niet goed kleven op de dubbelzijdige tape op de beugel.)
 2. Bevestig het plastic anker in de 4 gaten van de muurbevestigingsbeugel.
 3. Bevestig vervolgens de meegeleverde schroeven op het plastic anker en draai de schroeven vast om ervoor te zorgen dat de muurbevestigingsbeugel niet gaat trillen.
 4. Na het vastdraaien van de schroeven, scheurt u een zijde van de twee dubbelzijdige tapes in de meegeleverde verpakking af en plakt u deze rechts en links in het verlengde van de muurbeugels volgens de geschikte positie waar de Soundbar op de ijzeren beugel zit. (Niet voetpositie van de soundbar)
 5. Scheur vervolgens de andere kant van de dubbelzijdige tape die aan de ijzeren beugel is bevestigd, plaats de Sound Bar op de dubbelzijdige tape op de metalen fittingen, druk hem stevig aan en laat hem los totdat hij helemaal vastzit.

Let op:

 • Veeg eventueel vuil, zoals olie, van het kleefoppervlak van de soundbar voordat u deze vastplakt.
 • Zorg ervoor dat de lijm stevig vastzit.
 • Wanneer u het verwijderbare papier van de dubbelzijdige tape verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er geen vuil, zoals vingerolie, op het kleefoppervlak komt.
 • Pas op voor bederf van dubbelzijdige tape als gevolg van opslagomstandigheden.
 • De voet van de soundbar is niet op de metalen fittingen geplaatst omdat de pads/voeten van de soundbar niet plat zijn en niet kleven.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - Soundbar 1Monteer het apparaat aan een muur
Waarschuwingspictogram Voorzichtigheid

 • Bij het monteren van de soundbar aan een muur, moet alle installatie op de juiste manier worden uitgevoerd. De klant mag nooit proberen het zonder toestemming te installeren. Onjuiste of ontoereikende installatie kan ertoe leiden dat de soundbar valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
 • Om te voorkomen dat de soundbar valt, bevestigt u deze aan een muur van gipsplaat (gipsplaat)
 • Zorg ervoor dat in de handel verkrijgbare schroeven worden gebruikt die het gewicht van de installatie kunnen dragen.
 • Bevestig de kabels op hun plaats waar ze niet los kunnen raken. Als uw voet of hand per ongeluk verstrikt raakt in een losse kabel, kan de soundbar vallen.
 • Leun niet op de soundbar en oefen geen overmatige kracht uit op de bovenkant van de soundbar, waardoor deze kan vallen.

De Soundbar gebruiken

 • Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.
 • Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voeding voltage komt overeen met de voltage gedrukt op de achterkant of de onderkant van het apparaat.
 • Sluit het netsnoer aan op de AC IN van het apparaat en vervolgens op een stopcontact.
 • Het aantal netsnoeren en het stekkertype verschillen per regio.

Basis operatie

 1. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of de soundbar om de soundbar in te schakelen.
 2. Schakel het aangesloten apparaat in (zoals tv, afspeelapparaten, gameconsole etc.).
 3. Druk op de ingangsknop op de afstandsbediening of de soundbar om de gewenste ingangsbron te selecteren.
Input Source   Omschrijving  
HDMI 1 & HDMI 2 Geluid van een aangesloten apparaat (via HDMI IN-poort)
ARC / OPTISCH Audio van tv (via HDMI ARC-poort of OPTICAL-aansluiting)
AUX Geluid van een aangesloten apparaat (via AUX-poort)
BLUETOOTH Geluid van een met Bluetooth verbonden apparaat
USB Geluid van een USB-opslagapparaat

Opmerking: Houd de weergavemodus van de soundbar hetzelfde als de ingangsbron. Voor bijvample, als de ingangsbron HDMI ARC is, zal de weergave ondertussen worden omgeschakeld naar op het scherm van
geluidsbalk.
AAN en UIT:

 1. Sluit het netsnoer met één kant aan op AC IN op de soundbar en de andere kant op een stopcontact (zie het volgende diagram). Wanneer u de soundbar aansluit op het stopcontact, staat het apparaat in de STANDBY-modus, eerst wordt weergegeven –
 2.  Schakel de soundbar in door kort op de knop op de soundbar of op de afstandsbediening te drukken, dan zal het scherm van rechts naar links stromen. Na 12 seconden verschijnt de standaard invoermodus automatisch op het scherm.
 3. Houd de knop op de soundbar of op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - AANAutomatische stand-by

 1. Het toestel schakelt automatisch over naar de stand-bymodus als er gedurende 20 minuten geen audio-invoer wordt ontvangen. De soundbar ontwaakt uit de stand-bymodus wanneer een knop wordt ingedrukt of broninvoer wordt ontvangen.
 2. Als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld, schakel deze dan uit
  • Om het apparaat volledig uit te schakelen, trekt u de netstekker uit het stopcontact.
  • Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen als het niet wordt gebruikt.
 3. Het scherm wordt ongeveer 20 seconden uitgeschakeld zonder enige handeling, wanneer u op de aan / uit-knoppen op de soundbar of op de afstandsbediening drukt of wanneer u het volume van de telefoon verhoogt of verlaagt, wordt het scherm weer gewekt.

Selecteer modi

 1. Druk herhaaldelijk op de knop op de soundbar of druk op de INPUT-knop op de afstandsbediening om de BT-, AUX-, OPTICAL-, HDMI ARC-, HDMI 1-, HDMI 2-, USB-modus te selecteren. De geselecteerde modus wordt weergegeven op het display.
 2. Hieronder staan ​​de namen van de ingangsmodi die op het display van de soundbar verschijnen:
  MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 9 Bluetooth-koppelingsmodus, MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 10 AUX-modus, MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 11 optische modus, HDMI 1-modus,
  MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 13 HDMI 2-modus, MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 14 HDMI (ARC) OUT-modus, MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 15 USB-modus
  De poort van HDMI in en HDMI (ARC) ondersteunen Video & Audio
  Video: max. ondersteunde video-inhoud 1080p / 4K / HDR / 60fps
  Audio: maximaal ondersteunde audiocontent is Dolby Atoms, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround. HDMI: HDMI-versie 2.0

Audio afspelen via BT-verbinding

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - Audio afspelenVerbind de Soundbar via Bluetooth met je Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) en luister naar de audio files die op het apparaat zijn opgeslagen via uw Soundbar-luidsprekers.
Wat je nodig hebt

 • Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth pro . ondersteuntfile A2DP, AVRCP en met Bluetooth-versie als 5.0.
 • Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter (26.2 voet).
 1. Schakel de soundbar in en druk herhaaldelijk kort op de knop op het apparaat of op de INPUT-knop op de afstandsbediening om de soundbar over te schakelen naar het Bluetooth-model en het LED-display op de soundbar zal flikkeren in de Bluetooth-koppelingsmodus.
 2. Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, zoek naar en selecteer Majority Sierra Plus in uw Bluetooth-lijst om de verbinding te starten (raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het inschakelen van Bluetooth). Als u om een ​​wachtwoord wordt gevraagd, gebruikt u "0000".
 3. Wacht tot je de gesproken melding van de Soundbar hoort. Als de verbinding tot stand is gebracht, stopt met knipperen en wordt weergegeven op het display.
 4. Selecteer audio en speel deze af files of muziek op uw Bluetooth-apparaat.
  • Als er tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd
  • Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP pro . ondersteuntfile, op de afstandsbediening kunt u op / drukken om naar een nummer te gaan, of kort indrukken om het afspelen te pauzeren/hervatten; Houd de RESET-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen; Houd de koppelingsknop op de afstandsbediening langer dan 2 seconden ingedrukt om het gekoppelde BT-apparaat te ontkoppelen of om het laatst ontkoppelde BT-apparaat opnieuw te verbinden.
 5. U kunt de volumeknoppen op de soundbar of op de afstandsbediening gebruiken om het volume aan uw wensen aan te passen
 6. Selecteer een andere relevante ingangsbron om Bluetooth af te sluiten.
  • Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.
 7. Druk op de VOL +/– knoppen om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.

Opmerkingen:
• Heeft u verbindingsproblemen? Verwijder Majority Sierra Plus uit de Bluetooth-geschiedenis van uw apparaat en zorg ervoor dat het minder dan 8 meter verwijderd is. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen. Voor de beste geluidskwaliteit moet u ervoor zorgen dat er een vrije zichtlijn is tussen het aangesloten apparaat en uw soundbar.
• Als uw koppelingsapparaat of aangesloten apparaat is uitgeschakeld of handmatig is losgekoppeld, gaat de soundbar automatisch naar de koppelingsmodus.
•Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, een metalen behuizing die het apparaat bedekt of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.
• Als u uw Soundbar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u Pair op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

aansluitingen

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - AansluitingenAudio afspelen via USB-poort
De soundbar schakelt automatisch over naar de USB-invoermodus met het LED-display wanneer een USB-flashdrive wordt geplaatst (deze modus kan niet worden geselecteerd op de soundbar of afstandsbediening tenzij een USB-flashdrive is aangesloten).

 1. Zorg ervoor dat uw USB-flashstation MP3-audio bevat files (andere) file typen niet ondersteund)
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van de soundbar (of je eigen USB-verlengkabel aangesloten op de USB-poort); muziek wordt automatisch afgespeeld met LED-display "00:00", wanneer muziek wordt afgespeeld, wordt de speeltijd automatisch op het scherm weergegeven.
 3. Druk op de VOL +/– knoppen om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.
 4. Tijdens het afspelen:

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 6 Start, pauzeer of hervat het afspelen. MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 5 Ga naar de vorige of volgende track.
Audio afspelen via audio-ingang (Aux)-aansluiting

 • Gebruik een 3.5 mm naar 3.5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de pc, tablet, smartphone of tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de soundbar.
 • Gebruik een RCA naar 3.5 mm audiokabel (meegeleverd) om de audio-uitgangen van de Blue Ray dvd-speler / tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de soundbar.
 • Druk vervolgens kort op de knop op de soundbar of op de afstandsbediening om over te schakelen naar de audio-invoermodus waarbij het LED-display oplicht.
 •  In deze modus kan het afspelen alleen worden geregeld op uw aangesloten apparaat
  Opmerking: Voor sommige computers moet u mogelijk het audiobedieningspaneel openen om de soundbar handmatig in te stellen zoals hierboven afgebeeld.MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - Audio afspelen 1

Optische modus
Sluit met een optische kabel de OPTICAL-connector op uw Soundbar (optische digitale ingang) aan op de OPTICAL OUT-connector op de tv of een ander apparaat. De tv of ander apparaat moet een optische digitale uitgang hebben.
Ga als volgt verder:

 • Sluit de optische kabel aan op de OPTICAL-aansluiting aan de achterkant van de soundbar.
 • Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de audio-uitgang op de tv of een ander apparaat.
 • Zet TV op PCM Stereo of Stereo 2.0.
 • Begin met spelen op de tv
 • Druk op de broningangsknop op de soundbar of afstandsbediening om de overeenkomstige modus (de OPTICAL-modus) te activeren om de optische digitale ingang van uw soundbar te openen. Na een succesvolle verbinding zal het LED-display tonen. Bedien uw audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
 • Druk op de VOL +/– knoppen om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer -Optische modus

HDMI IN & HDMI (ARC) MODUS
Verbinden met HDMI (ARC) -aansluiting
Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van HDR-weergave.
Optie 1: ARC (Audio Return Channel)
Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via uw Soundbar beluisteren met een enkele HDMI-kabel.

 1. Gebruik een High Speed ​​HDMI-kabel, sluit HDMI OUT (ARC) op de soundbar aan op de HDMI (ARC)-connector op je tv.
 2. Druk vervolgens kort op de knop op de soundbar of op de INPUT-knop op de afstandsbediening om over te schakelen naar de HDMI (ARC)-modus. Na een succesvolle verbinding zal het LED-display verschijnen.
 3.  Druk op de VOL +/– knoppen om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.
 4. Als u wilt, kunt u de audio-instellingen wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

Opmerking:

 • Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
 • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen afhankelijk van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
 • Alleen HDMI 1.4-compatibele kabels kunnen de ARC-functie ondersteunen.
 • Met de functie Audio Return Channel (ARC) kan een HDMI-compatibele tv de audiostream naar HDMI OUT van het toestel sturen.

Optie 1: ARC (Audio Return Channel)
Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via uw Soundbar beluisteren met een enkele HDMI-kabel.

 1. Gebruik een High Speed ​​HDMI-kabel, sluit HDMI OUT (ARC) op de soundbar aan op de HDMI (ARC)-connector op je tv.
 2. Druk vervolgens kort op de knop op de soundbar of op de INPUT-knop op de afstandsbediening om over te schakelen naar de HDMI (ARC)-modus. Na een succesvolle verbinding zal het LED-display tonen.
 3. Druk op de VOL +/– knoppen om het volume op het door u gewenste niveau in te stellen.
 4. Als u wilt, kunt u de audio-instellingen wijzigen met behulp van de relevante knoppen op de afstandsbediening.

Opmerking:

 • Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
 • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen afhankelijk van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
 • Alleen HDMI 1.4-compatibele kabels kunnen de ARC-functie ondersteunen.
 • Met de functie Audio Return Channel (ARC) kan een HDMI-compatibele tv de audiostream naar HDMI OUT van het toestel sturen.

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - HDMI IN

TIPS: (OPTISCH / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

 • Als er in de OPTICAL / HDMI ARC-modus geen geluid uit het apparaat komt en het status-LED-display knippert, moet u mogelijk de PCM- of Dolby Digital-signaaluitvoer op uw bronapparaat (bijv. tv, dvd- of Blu-ray-speler) activeren.
 • Het toestel is mogelijk niet in staat om alle digitale audioformaten van de ingangsbron te decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital (raadpleeg de gebruikershandleiding van het ingangsbronapparaat voor details over de audio-instellingen) met HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optische ingang.
 • Wanneer in de HDMI-modus het DOLBY ATMOS-audioformaat wordt ingevoerd, wordt op het Soundbar-display DOLBY ATMOS weergegeven.
 • Wanneer het DOLBY DIGITAL PLUS-audioformaat wordt ingevoerd, toont het Soundbar-display DOLBY SURROUND.

Probleem oplossen

remote control

probleem Veroorzaken Remedy
Het apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening. Het apparaat is buiten het werkingsbereik. Gebruik de afstandsbediening binnen het werkbereik.
De batterijen zijn zwak. Vervang ze door nieuwe batterijen.
De afstandsbedieningssensor van het toestel wordt blootgesteld aan direct zonlicht of sterke verlichting. Pas de verlichtingshoek aan of verplaats de eenheid.
De tv kan niet worden bediend met de afstandsbediening van de tv. Het apparaat blokkeert de afstandsbedieningssensor van de tv. Plaats het apparaat zo dat het de afstandsbedieningssensor van de tv niet blokkeert.

Bluetooth

probleem Veroorzaken Remedy
Het toestel kan niet worden verbonden met een Bluetooth-apparaat. Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Het toestel is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat momenteel is verbonden en koppel met het gewenste Bluetooth-apparaat.
Het toestel is te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat dichter bij dit toestel.
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat enzovoort) kan zich in de buurt bevinden. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
Het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt, ondersteunt het protocol mogelijk niet. Gebruik een Bluetooth-apparaat dat het protocol ondersteunt.
Het verbindingsprofile geregistreerd in de Bluetooth
apparaat werkt om de een of andere reden mogelijk niet correct.
Verwijder het verbindingsprofile in het Bluetooth-apparaat en verbind vervolgens het Bluetooth-apparaat met dit toestel.
Er is geen geluid te horen of het geluid valt af en toe weg. Het volume op het Bluetooth-apparaat is mogelijk te laag. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat.
Bluetooth is niet geselecteerd als ingangsbron. Selecteer Bluetooth als ingangsbron.
Afspelen op het apparaat is niet uitgevoerd. Voer het afspelen uit op het apparaat.
De geluidsuitvoer op het Bluetooth-apparaat is mogelijk niet ingesteld op dit toestel. Selecteer dit toestel als de uitvoerbestemming op het Bluetooth-apparaat.
De verbinding met het Bluetooth-apparaat is verbroken. Maak nog een keer verbinding met het Bluetooth-apparaat.
Het apparaat is mogelijk te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat. Plaats het Bluetooth-apparaat in de buurt van dit toestel.
Een apparaat dat elektromagnetische golven uitzendt (zoals een magnetron, een draadloos apparaat enzovoort) kan zich in de buurt bevinden. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.

Audio

probleem Veroorzaken Remedy
Geen geluid. Er is een andere invoerbron geselecteerd. Selecteer een geschikte ingangsbron.
De mute-functie is geactiveerd. Annuleer de mute-functie.
Het volume is te laag. Het volume hoger zetten.
De voedingskabel van het apparaat is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat stevig is aangesloten op een stopcontact.
Ingangsaansluitingen op een afspeelapparaat zijn aangesloten. Verbind de ingangsaansluiting op het toestel en de uitgangsaansluiting op het afspeelapparaat.
Er worden signalen ingevoerd die het toestel niet kan afspelen. Wijzig de instelling voor digitale audio-uitvoer op het afspeelapparaat in PCM.
Het volume neemt af wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. De functie voor automatische volumeaanpassing is geactiveerd. Om overmatige luidheid te voorkomen, regelt het apparaat automatisch het volume binnen een bepaald niveau wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Zet het volume naar wens hoger.
Geen surround-effect. Het volume is te laag. Het volume hoger zetten.
De tv of het afspeelapparaat is ingesteld om alleen 2-kanaals audio (zoals PCM) uit te voeren. Wijzig de instelling voor digitale audio-uitvoer op de tv of het afspeelapparaat in BitStream.
Er komt ook geluid uit de ingebouwde luidsprekers van de tv. Zet het tv-volume op het minimum.
De luisterpositie is te dicht bij het toestel. De luisterpositie dient zich op enige afstand van het toestel te bevinden.
Er is geluid te horen. Het apparaat staat te dicht bij een ander digitaal of hoogfrequent apparaat. Verplaats die apparaten uit de buurt van het apparaat.

Dolby Atmos
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Wat is DOLBY ATMOS®?
Dolby Atmos® brengt je van het gewone naar het buitengewone met adembenemende, bewegende audio die je kamer vult en boven en om je heen stroomt.
Dolby Atmos geeft je een geweldige ervaring die je nog nooit eerder hebt gehoord door overheadgeluid en alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolby-geluid.
DOLBY ATMOS® gebruiken:
DOLBY ATMOS is alleen beschikbaar in de modus HDMI IN en HDMI OUT (ARC). Raadpleeg “HDMI-verbinding” voor meer informatie over de verbinding.

 1. Om Dolby Atmos® in HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC-modus te gebruiken, moet uw tv Dolby Atmos® ondersteunen.
 2. Zorg ervoor dat "No Encoding" is geselecteerd voor bitstream in de digitale audio-uitgang van het aangesloten externe apparaat (bijv. Blu-ray dvd-speler, tv enz.).
 3. Bij het invoeren van het Dolby Atmos / Dolby Digital Plus-formaat toont de soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND.
 4. Stel de audio-uitgang in sampling rate tot 192 kHz als je tit kunt aanpassen.
  Deze soundbar ondersteunt 4K Pass Through en DOLBY VISION. Wanneer u een schijf afspeelt die een 4K-videosignaal ondersteunt, kan het signaal naar uw tv worden gestuurd.

Opmerking:

 • De volledige Dolby Atmos-ervaring is alleen beschikbaar wanneer de Soundbar via een HDMI 2.0-kabel op de bron is aangesloten.
 • De Soundbar werkt nog steeds wanneer deze is aangesloten via andere methoden (zoals een digitale optische kabel), maar deze kunnen niet alle Dolby-functies ondersteunen. Daarom raden we aan om verbinding te maken via HDMI om volledige Dolby-ondersteuning te garanderen.

Selecteer Equalizer (EQ) -effect
Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi die passen bij uw video of muziek Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om de gewenste vooraf ingestelde equalizereffecten te selecteren: Film/Muziek/Nieuws/3D:

Music mode Versterkt de hoge tonen en voegt meer diepte toe aan de muziek.
Filmmodus Versterkt de bas en verbetert de helderheid van dialogen.
Nieuwsmodus Verbetert de helderheid van stemmen. Geschikt voor het bekijken van tv-programma's en nieuws.
3D-modus Verbetert achtergrondmuziek en volledig bereik voor een sporteffect
 • Pas de volumevolumewaarde aan: de volumewaarde is 00-32 en de in de fabriek ingestelde waarde is "10". Het heeft een geheugenfunctie voor het laatste volume. Druk op Vol+/Vol- (Volume) om het volume te verhogen of te verlagen.
 • Druk op Mute om het geluid te dempen.
 • Om het geluid te herstellen, drukt u nogmaals op Mute of drukt u op Vol+/Vol- (Volume).

Pas het niveau van lage/hoge tonen aan
Pas het basniveau aan

 • Druk op de knop BASS+ / BASS- op de afstandsbediening om de basniveau-instelling te activeren. D
  » Het display wordt weergegevenMEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 7 Pas het hoge tonenniveau aan
 • Druk op de knop TREB+ / TREB- op de afstandsbediening om de hoge tonen in te stellen. >>» Het display zal tonen MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer - pictogram 8

MEERDERHEID - logo

Documenten / bronnen

MEERDERHEID 1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruiksaanwijzing
1000002681 Soundbar met draadloze subwoofer, 1000002681, Soundbar met draadloze subwoofer, draadloze subwoofer, subwoofer, soundbar

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *