JBL-LOGO

Veiligheidsinstructie en garantiekaart

PRODUCT REGISTRATIE
register.jbl.com

SCHRIJF IN & BLIJF AFGESTEMD
Registreer uw product
*Productregistratie is mogelijk niet voor alle landen beschikbaar

JBL SSA2020-serie volgende generatie Amplifier - qr1https://register.jbl.com/?utm_source=WQR

Download de volledige garantiekaart en veiligheidsinformatie en andere nuttige informatie van onze webplaats: www.jbl.com/warrantyandsafetybooksJBL SSA2020-serie volgende generatie Amplifier - qr2

https://www.jbl.com/warrantyandsafetybooks

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor alle producten:

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Maak alleen schoon met een droge doek.
 6. Draag de hoofdtelefoon NIET tijdens het opladen.
 7. Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 8. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 9. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 10. Gebruik uw apparaat niet buitenshuis tijdens onweer. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of storing van het apparaat.
 11. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 12. Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 13. De hoofdstekker van het netsnoer moet gemakkelijk bedienbaar blijven.
 14. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de stroomvoorziening en / of oplaadkabel die door de fabrikant zijn geleverd.

De volgende instructies zijn mogelijk niet van toepassing op waterdichte apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding of snelstartgids van uw apparaat voor meer waterdichte instructies, indien van toepassing.

 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
  WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPEN DOEN.

voorzichtigheid DIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT ER EEN ONGESOLEERDE, GEVAARLIJKE VOLTAGE BINNEN DE PRODUCTBEHUIZING DIE EEN RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN BRENGEN.

waarschuwingDIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN.

LET OP FCC- EN IC-VERKLARING VOOR GEBRUIKERS (ALLEEN VS EN CANADA)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. KAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
FCC DOC LEVERANCIERSVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met FCC Part 15 Subpart B. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in het ondersteuningsgedeelte van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com

Verklaring van de Federal Communication Commission
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.
  Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door HARMAN, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Voor producten die RF-energie verzenden:
(i) FCC- EN IC-INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de RSS-norm (en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
(ii) FCC/IC-verklaring inzake blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Als deze apparatuur moet worden onderworpen aan een FCC/IC SAR-blootstellingstest (Specific Absorption Rate), is deze apparatuur ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de FCC en ISED. Deze eisen stellen een SAR-limiet van 1.6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm wordt gerapporteerd tijdens productcertificering voor gebruik bij correct dragen op het lichaam of op het hoofd, zonder scheiding. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling en om de blootstelling aan RF-energie tijdens de operatie te verminderen, moet deze apparatuur op minimaal deze afstand van het lichaam of het hoofd worden geplaatst.

VOOR ALLE EU-LANDEN:

WAARSCHUWINGEN / LET OP
Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende langere tijd op een hoog volume.
– Gebruik uw hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.
– Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst, en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.
gehoorbeschadigingGebruik uw hoofdtelefoon NIET tijdens het rijden voor telefoongesprekken of andere doeleinden. Gebruik de hoofdtelefoon met ruisonderdrukking NOOIT op het onvermogen om omgevingsgeluiden te horen kan een gevaar vormen voor uzelf of anderen, bijv. tijdens het fietsen of wandelen in of in de buurt van verkeer, een bouwplaats of spoorweg, enz. ., en volg de toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
– Verwijder de hoofdtelefoon of gebruik de hoofdtelefoon met ruisonderdrukking uitgeschakeld en pas het volume aan, zodat u omgevingsgeluiden kunt horen, inclusief alarmen en waarschuwingssignalen. Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur) Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpen de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Vuilnisbak pictogramDit product voldoet aan RoHS.
Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU, en de wijzigingen daarvan, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

REACH

REACH (Verordening nr. 1907/2006) heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 33, lid 1, van de REACH-verordening vereist dat leveranciers de ontvangers informeren als een voorwerp meer dan 0.1 % (per gewicht per voorwerp) bevat van een of meer stof(fen) op de kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-kandidatenlijst). lijst'). Dit product bevat de stof “lood” (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht. Op het moment van vrijgave van dit product, behalve de hoofdstof, zijn er geen andere stoffen op de REACH-kandidatenlijst aanwezig in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht in dit product. Opmerking: op 27 juni 2018 is de lead toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. De opname van lood in de REACH-kandidatenlijst betekent niet dat loodhoudende materialen een direct risico vormen of leiden tot een beperking van de toelaatbaarheid van het gebruik ervan.

Voor producten die batterijen bevatten

Instructies voor gebruikers over het verwijderen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen
Om de batterijen uit uw apparatuur of afstandsbediening te verwijderen, voert u de procedure in de gebruikershandleiding voor het plaatsen van batterijen in omgekeerde volgorde uit. Voor producten met een ingebouwde batterij die de hele levensduur van het product meegaat, is verwijdering mogelijk niet mogelijk voor de gebruiker. In dit geval zorgen recycling- of ophaalcentra voor de ontmanteling van het product en het verwijderen van de batterij. Als het om welke reden dan ook nodig is om een ​​dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra. In de Europese Unie en op andere locaties is het illegaal om batterijen bij het huisvuil weg te gooien. Alle batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerfunctionarissen voor informatie over het milieuvriendelijk inzamelen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Om het risico op brand, explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof/gas te verminderen, mag u de externe contacten niet demonteren, pletten, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F), zonlicht of iets dergelijks, blootstellen aan extreem lage luchtdruk of gooi in vuur of water. Vervang alleen door gespecificeerde batterijen. Het symbool voor 'gescheiden inzameling' voor alle batterijen en accu's is de doorgekruiste afvalbak op wieltjes hieronder:SONY MDR-RF855RK Draadloos stereohoofdtelefoonsysteem - waarschuwing

WAARSCHUWING - Voor producten die munt-/knoopcelbatterijen bevatten:
SLIK GEEN BATTERIJ OF GEVAREN VAN CHEMISCHE VERBRANDING IN. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
Voor alle producten met draadloze bediening:
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in de ondersteuningssectie van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com.

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CE-SYMBOOL
www.jbl.com

Documenten / bronnen

JBL SSA2020-serie volgende generatie Ampverliezer [pdf] Gebruiksaanwijzing
JBLV300TWS, APIJBLV300TWS, SSA2020-serie volgende generatie Amplifier, SSA2020-serie, volgende generatie Ampverliezer
JBL SSA2020-serie volgende generatie Ampverliezer [pdf] Gebruiksaanwijzing
BAR500, APIBAR500, SSA2020-serie Next Gen Amplifier, SSA2020-serie, volgende generatie Ampverliezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *