JBL SSA2020-002 Volgende generatie Ampverliezer

JBL SSA2020-002 Volgende generatie Amplifier Gebruiker

Download de volledige garantiekaart en veiligheidsinformatie en andere nuttige informatie van onze webplaats: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks

QR code

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor alle producten: 

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Maak alleen schoon met een droge doek.
 6. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer dit apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 7. Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 8. Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. Het brede mes of de derde poot is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen.
 9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 10. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 11. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen / apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.Symbool
 12. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 14. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 15. De netstekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar blijven.
 16. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de stroomvoorziening en / of oplaadkabel die door de fabrikant zijn geleverd.

De volgende instructies zijn mogelijk niet van toepassing op waterdichte apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding of snelstartgids van uw apparaat voor meer waterdichte instructies, indien van toepassing.

 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOTGESTELD WORDEN AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPEN DOEN.

Symbool

DIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT ER EEN ONGESOLEERDE, GEVAARLIJKE VOL . ISTAGE BINNEN DE PRODUCTBEHUIZING DIE EEN RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN BRENGEN.
Symbool ELEKTRISCHE SCHOK. DIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT DEZE HANDLEIDING BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES BEVAT.

 

LET OP FCC- EN IC-VERKLARING VOOR GEBRUIKERS (ALLEEN VS EN CANADA)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. KAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC SDOC LEVERANCIERSVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met FCC Part 15 Subpart B.
De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in de supportsectie van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com

Verklaring van de Federal Communication Commission

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp

Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door HARMAN, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Voor producten die RF-energie verzenden:

(i) FCC- EN IC-INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de RSS-norm (en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

(ii) FCC/IC-verklaring inzake blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de gestelde FCC- en ISED-limieten voor blootstelling aan straling
voor een ongecontroleerde omgeving. In het geval dat deze apparatuur moet worden onderworpen aan de FCC/IC SAR-blootstellingstest (Specific Absorption Rate), is deze apparatuur ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de FCC en ISED. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van 1.6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik bij correct dragen op het lichaam of op het hoofd, zonder scheiding. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling en om de blootstelling aan RF-energie tijdens de operatie te verminderen, moet deze apparatuur ten minste op deze afstand van het lichaam of het hoofd worden geplaatst.

Voor radioapparatuur werkt in 5150-5850MHz

FCC en IC Let op:
Krachtige radars worden toegewezen als primaire gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz- en 5.65 tot 5.85 GHz-banden. Deze radarstations kunnen interferentie met en/of schade aan LE LAN-apparaten (Licence-Exempt Local Area Network) veroorzaken. Er zijn geen configuratiecontroles voorzien voor deze draadloze apparatuur die elke wijziging in de frequentie van operaties mogelijk maakt buiten de FCC-toekenning van autorisatie voor gebruik in de VS volgens Deel 15.407 van de FCC-regels.

IC Voorzichtigheid:

De gebruiker moet er ook op worden gewezen dat:
(i) Het apparaat voor gebruik in de band 5150 – 5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie aan co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen; (ii) de maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de banden 5250 – 5350 MHz en 5470 – 5725 MHz moet voldoen aan de eirp-limiet: en
(ii) De maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de band 5725 – 5825 MHz moet voldoen aan de eirp-limieten die zijn gespecificeerd voor punt-naar-punt en niet-punt-naar-punt werking, naargelang het geval.

Gebruiksbeperking Let op in de Europese Unie, gebruik is beperkt tot gebruik binnenshuis binnen de band 5150-5350 MHz.

Symbool
Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden afgeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het verwijderen en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit product voldoet aan RoHS.

Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU, en zijn amendementen, over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

REACH

REACH (Verordening nr. 1907/2006) heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 33, lid 1, van de REACH-verordening vereist dat leveranciers de ontvangers informeren als een voorwerp meer dan 0.1 % (per gewicht per voorwerp) bevat van een of meer stoffen op de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)-kandidatenlijst ('REACH-kandidatenlijst'). lijst'). Dit product bevat de stof "lood" (CAS-nr. 7439 92-1) in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht.
Op het moment van vrijgave van dit product, behalve de hoofdstof, zijn er geen andere stoffen van de REACH-kandidatenlijst aanwezig in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht in dit product.
Opmerking: op 27 juni 2018 is lead toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. De opname van lood in de REACH-kandidatenlijst betekent niet dat loodhoudende materialen een direct risico vormen of leiden tot een beperking van de toelaatbaarheid van het gebruik ervan.

Voor apparaten met koptelefoonaansluitingen

SymboolWAARSCHUWINGEN / LET OP

Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende langere tijd op een hoog volume.

 • Gebruik uw hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.
 • Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst, en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.
Voor producten die batterijen bevatten

Instructies voor gebruikers over het verwijderen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen

Om de batterijen uit uw apparatuur of afstandsbediening te verwijderen, voert u de procedure in de gebruikershandleiding voor het plaatsen van batterijen in omgekeerde volgorde uit. Voor producten met een ingebouwde batterij die de hele levensduur van het product meegaat, is verwijdering mogelijk niet mogelijk voor de gebruiker. In dit geval zorgen recycling- of ophaalcentra voor de ontmanteling van het product en het verwijderen van de batterij. Als het om welke reden dan ook nodig is om een ​​dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra. In de Europese Unie en op andere locaties is het illegaal om batterijen bij het huisvuil weg te gooien. Alle batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerder voor informatie over het milieuvriendelijk inzamelen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen.
WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Verminderen
risico op brand, explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof/gas, niet demonteren, pletten, doorboren, korte externe contacten, blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F), zonlicht of iets dergelijks, blootstellen aan extreem lage luchtdruk of gooi in vuur of water. Vervang alleen met gespecificeerde batterijen. Het symbool voor 'gescheiden inzameling' voor alle batterijen en accu's is de onderstaande doorgekruiste verrijdbare afvalbak:
Symbool

WAARSCHUWING – Voor producten die knoop-/knoopcelbatterijen bevatten

DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijcompartiment niet goed vastklikt, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Voor alle producten met draadloze bediening:

HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in de ondersteuningssectie van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com

HARMAN Internationale Industrieën, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Symbool

PRODUCT REGISTRATIE

SCHRIJF IN & BLIJF AFGESTEMD

Registreer uw product

QR code

JBL-logo

Documenten / bronnen

JBL SSA2020-002 Volgende generatie Ampverliezer [pdf] Gebruikershandleiding
JBLGOETLAS, APIJBLGOETLAS, SSA2020-002 Next Gen Ampverwerker, SSA2020-002, Next Gen Ampluchtverfrisser, SSA2020-002 Ampverliezer, Ampverliezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *