JBL-LOGOEON712
SERIE
Gebruikershandleiding
JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker -

Waarschuwingspictogram.png VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het EON700-systeem waarop deze handleiding betrekking heeft, is niet bedoeld voor gebruik in vochtige omgevingen. Vocht kan de luidsprekerconus en -rand beschadigen en corrosie van elektrische contacten en metalen onderdelen veroorzaken. Stel de luidsprekers niet bloot aan direct vocht.
Houd luidsprekers uit langdurig of intens direct zonlicht. De ophanging van de bestuurder zal voortijdig uitdrogen en afgewerkte oppervlakken kunnen verslechteren door langdurige blootstelling aan intens ultraviolet (UV) licht. Het EON700-systeem kan veel energie opwekken. Als de luidspreker op een glad oppervlak wordt geplaatst, zoals gepolijst hout of linoleum, kan hij bewegen als gevolg van de akoestische energie die wordt afgegeven. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de luidspreker er niet vanaf valttage of tafel waarop het is geplaatst.

GEHOORSCHADE, LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN EXCESSIEVE SPL
Het EON700-systeem kan geluidsdrukniveaus (SPL) genereren die voldoende zijn om permanente gehoorschade te veroorzaken bij artiesten, productieploeg en publiek. Voorzichtigheid is geboden om langdurige blootstelling aan SPL van meer dan 85 dB te vermijden.
ZORG & REINIGING
EON700-systemen kunnen met een droge doek worden gereinigd. Laat geen vocht in de openingen van het systeem komen. Zorg ervoor dat de stekker van het systeem uit het stopcontact is voordat u het reinigt.
DIT APPARAAT BEVAT POTENTIEEL LADALE VOLTAGES. OM ELEKTRISCHE SCHOK OF GEVAAR TE VOORKOMEN, MOET HET CHASSIS, DE MIXERMODULE OF DE AC-INGANGSKAPPEN NIET VERWIJDERD worden. GEEN GEBRUIKERSONDERDELEN BINNENIN. RAADPLEEG ONDERHOUD AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

WEEE-kennisgeving
WEE-verwijdering-icon.png De Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die op 14/02/2014 als Europese wet in werking is getreden, heeft geleid tot een grote verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van de levensduur.
Het doel van deze richtlijn is in de eerste plaats de preventie van AEEA en daarnaast het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van dergelijk afval om de verwijdering te verminderen. Het WEEE-logo op het product of op de doos waarmee de inzameling van elektrische en elektronische apparatuur wordt aangegeven, bestaat uit de doorgekruiste afvalbak op wieltjes, zoals hieronder weergegeven.

Dit product mag niet worden weggegooid of bij het andere huishoudelijke afval worden gegooid. U bent aansprakelijk voor het afvoeren van al uw elektronische of elektrische afgedankte apparatuur door deze te verplaatsen naar het opgegeven inzamelpunt voor recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Geïsoleerde inzameling en juiste terugwinning van uw afgedankte elektronische en elektrische apparatuur op het moment van verwijdering stelt ons in staat om natuurlijke hulpbronnen te helpen behouden.
Bovendien zal de juiste recycling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid van de menselijke gezondheid en het milieu waarborgen. Voor meer informatie over de verwijdering, terugwinning en inzamelpunten van elektronische en elektrische afgedankte apparatuur kunt u contact opnemen met het plaatselijke stadscentrum, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of de fabrikant van de apparatuur.
RoHS Compliance
Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU en (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad van 19.
31/03/2015 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
REACH
REACH (Verordening nr. 1907/2006) heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 33, lid 1, van de REACH-verordening vereist dat leveranciers de ontvangers informeren als een voorwerp meer dan 0.1% (per gewicht per voorwerp) bevat van een of meer stof(fen) op de kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-kandidatenlijst). lijst').
Dit product bevat de stof ''lood'' (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht.
Op het moment van vrijgave van dit product, behalve de hoofdstof, zijn er geen andere stoffen van de REACH-kandidatenlijst aanwezig in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht in dit product.
Opmerking: op 27 juni 2018 werd lead toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. De opname van lood in de REACH-kandidatenlijst betekent niet dat loodhoudende materialen een direct risico vormen of leiden tot een beperking van de toelaatbaarheid van het gebruik ervan.

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. LET OP alle waarschuwingen.
 4. VOLG alle instructies.
 5. Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. UITSLUITEND REINIGEN met een droge doek.
 7. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. NIET installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde stekker NIET. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. Het bredere mes of de derde pen zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 10. BESCHERM het netsnoer zodat er niet op gelopen kan worden en het niet bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK ALLEEN hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 12. JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - ICON UITSLUITEND GEBRUIKEN met een kar, standaard, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Wanneer een kar wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar/apparaat-combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
 13. HAAL DE STEKKER VAN dit apparaat tijdens onweer of als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. LAAT al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt , of is gevallen.
 15. Stel dit apparaat NIET bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 16. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 17. Waar de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.
 18. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren NIET boven hun nominale capaciteit, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
 19. Installeer deze apparatuur voor voldoende ventilatie niet in een veilige of afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks. De ventilatie van het product mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af ​​te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Waarschuwingspictogram.png Het uitroepteken, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie bij het product.
waarschuwing De bliksemflits met een pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijke voltage” in de behuizing van het product die voldoende groot kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
WAARSCHUWING: Er mogen geen bronnen met open vuur - zoals brandende kaarsen - op het product worden geplaatst.
WAARSCHUWING: Apparatuur moet worden aangesloten op een MAINS-stopcontact met een beschermende aardverbinding.

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Dit product is UITSLUITEND bedoeld om te worden bediend vanaf de voltagstaan ​​vermeld op het achterpaneel. Bediening vanuit andere voltages anders dan die zijn aangegeven, kunnen onherstelbare schade aan het product veroorzaken en de garantie van het product ongeldig maken. Het gebruik van AC-stekkeradapters wordt geadviseerd omdat het product hierdoor kan worden aangesloten op een voltagwaarvoor het product niet is ontworpen om te werken. Als u niet zeker bent van de juiste operationele voltage, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur en/of detailhandelaar. Als het product is uitgerust met een afneembaar netsnoer, gebruik dan alleen het type dat is geleverd of gespecificeerd door de fabrikant of uw plaatselijke distributeur.
BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK: -20ºC – 40ºC (-4ºF – 104ºF)

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - TEMPERATUURBEREIK

WAARSCHUWING: Niet open doen! Risico op elektrische schokken. voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Plaats de apparatuur in de buurt van een stopcontact en zorg ervoor dat u gemakkelijk toegang hebt tot de stroomonderbreker.
BEDIEN HET APPARAAT IN GEEN GEVAL MET HET VERKEERDE VOLTAGE GESELECTEERD. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE SCHADE AAN UW PA-SYSTEEM DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALT.
FCC EN CANADA EMC-NALEVINGSINFORMATIE: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne . Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
LET OP: Dit product is alleen voor niet-residentieel gebruik.
WAARSCHUWING: Deze apparatuur voldoet aan klasse B van CISPR 32. In een woonomgeving kan deze apparatuur radiostoring veroorzaken.
KAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - ICON1 Beschermende aardingsklem. Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aarding.

CONFORMITEITSVERKLARING

INFORMATIE OVER NALEVING DRAADLOZE ZENDER: De term "IC:" voor het radiocertificeringsnummer geeft alleen aan dat aan de technische specificaties van Industry Canada is voldaan.
Dit apparaat bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

EU NALEVINGSINFORMATIE:
Hierbij verklaart HARMAN Professional, Inc. dat het apparaattype EON700 voldoet aan het volgende:
Richtlijn 2/2011/EU van de Europese Unie inzake herschikking van gevaarlijke stoffen (RoHS65); AEEA van de Europese Unie (herschikking)
Richtlijn 2012/19/EU; Europese Unie Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemicaliën (REACH) Richtlijn 1907/2006; Europese richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU U kunt een gratis exemplaar van de volledige conformiteitsverklaring verkrijgen door een bezoek te brengen aan:
http://www.jblpro.com/www/product-support/downloads
DRAADLOOS FREQUENTIEBEREIK EN DRAADLOOS UITGANGSVERMOGEN:
2402 MHz - 2480 MHz
6.00mW

INTRO TOT EON700

ERMEE BEGINNEN
Gefeliciteerd met uw aankoop van JBL Professional EON700 luidsprekers! We weten dat u graag zo snel mogelijk aan de slag wilt, daarom leest u dit gedeelte. Het volgende zal u helpen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Inhoud van de verpakking
Uw EON700 moet het volgende bevatten:

 • 1 EON700 Full Range of Subwoofer Kast
 • 1 6' (2 m) wisselstroomkabel
 • 1 QSG

Unboxing

 1. Verpakking openen
 2. Open plastic om de handgreep van de kast aan de bovenkant (volledig bereik) of zijkanten (subwoofer) bloot te leggen
 3. Kast uit doos/plastic halen
 4. Steek de AC-kabel in de ingang
 5. Power-up

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - Unboxing

Overzicht

OPZETTEN
Hoe te installeren

 1. Invoer in het gewenste kanaal invoegen
 2. Draai langzaam aan de hoofdknop om uw hoofdvolume te verhogen.
 3. Pas de Channel Gain-knoppen aan totdat het gewenste volume is bereikt.

Hoe aan/uit te zetten?
Druk 5 seconde op de aan/uit-knop om de voeding in te schakelen.

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - Hoe aan te zetten

PA BASIS
Een mengpaneel is eigenlijk een heel eenvoudig apparaat dat de audio-ingangssignalen (van de ingangskanalen) naar de uitgangen "mixt". De bedieningselementen van het mengpaneel stellen de gebruiker doorgaans in staat om de signaalniveaus van het ingangskanaal te mengen, hun toon te beïnvloeden en het reverbniveau van elk kanaal aan te passen. Het signaal wordt vervolgens van het mengpaneel naar de ampluidsprekers en op de luidsprekers. De EON700 is een op zichzelf staand PA-systeem met een mengpaneel, ampluidsprekers en luidsprekers.

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - KENNISMAKING

LUIDSPREKERPLAATSING EN OPHANGING

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - OPHANGING

Alleen ervaren professionals mogen proberen de luidsprekers op te hangen.
Voor permanente installatietoepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de M10-ophangpunten, raadt JBL Professional het gebruik aan van drie (3) M10 x 1.5-draads gesmede schouderstalen oogbouten met een schacht met schroefdraad van 18-20 mm, samen met spatbordringen, geschikt voor bovenliggende ophanging.
Gebruikers die niet bekend zijn met veilige rigging-praktijken, mogen niet proberen luidsprekers op te hangen.
Zet de luidsprekers zo hoog mogelijk.
Probeer voor het beste resultaat de hoogfrequente hoorn minstens 2 tot 4 voet boven de hoofden van het publiek te plaatsen. Als de speakers te laag staan, krijgen de mensen achterin het publiek niet de beste geluidskwaliteit.
Plaats de luidsprekers tussen de microfoons en het publiek.
Feedback treedt op wanneer de microfoons geluid oppikken uit de luidsprekers en het geluid terugvoeren door het geluidssysteem. Als de ruimte beperkt is, richt de luidsprekers dan weg van de microfoons om feedback te verminderen.
Plaats de luidsprekers uit de buurt van draaitafels.
Laagfrequente feedback treedt op wanneer de uitvoer van de luidspreker wordt opgepikt door de toonarm van de draaitafel en opnieuw wordtampgelogen. Een zware, solide draaitafelbasis en schokmontage kunnen dit soort feedback ook in DJ-toepassingen verminderen.
Gebruik meer luidsprekers in grote of sterk galmende ruimtes.
Sprekers verspreiden over deze ruimtes zal een veel beter geluid produceren dan proberen te compenseren met luidheidsniveau of egalisatie.
Voor zeer lange afstanden wordt het gebruik van een andere set luidsprekers met tijdvertraging aanbevolen.
Zet de luidsprekers rechtop voor PA – Kantel de luidsprekers s . naar achterentage toezicht. Rechtopstaande stand biedt gelijkmatige dekking over een groot gebied. EON-luidsprekers zijn ook ontworpen met twee schuine posities voor stage monitoring toepassingen.

TOEPASSING EXAMPDE

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - INSTRUMENTEN & MICROFOON AANGESLOTEN IN MIXERINSTRUMENTEN & MIC INGESLOTEN OP MIXER
CH1 XLR-1/4" combomicrofoon, CH2 XLR-1/4" combomicrofoontoetsenbordJBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - GEBRUIK VAN TWEE SYSTEMEN ALS NETVOEDINGTWEE SYSTEMEN ALS NETVOEDING GEBRUIKEN
EON700 Links en EON700 Rechts

MIXER PANEEL

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - MIXER-PANEEL

FUNCTIES VAN HET MENGPANEEL

A. LCD-paneel
Het LCD-scherm wordt gebruikt om diagnostische basisinformatie weer te geven en geeft toegang tot meer geavanceerde functies via een menusysteem.
Zie de LCD GUI-specificatie voor meer informatie over het LCD-menusysteem, functies en navigatie. Het LCD-scherm ververst met ongeveer 4 Hz en is niet geschikt voor meters of andere items met snelle bewegingen.
B. Aan/uit-knop
De aan/uit-knop is een tijdelijke drukknop. Het wordt gebruikt om het apparaat te schakelen tussen de aan- en uit-statussen. In de uit-stand zet een korte druk op de aan/uit-knop het apparaat in de aan-stand.
C. Hoofdvolume / Menunavigatie

Bediening LCD-scherm

 • Draai-encoder: In Menu – Met de klok mee omlaag menu/Tegen de klok in omhoog menu
 • Druk om menu-item te selecteren
 • + Op het startscherm verhoogt u het hoofdvolume door de knop met de klok mee te draaien.
  + Op het startscherm neemt het hoofdvolume af door de knop tegen de klok in te draaien.

D. Limiet-LED
Amplifier bereikt clip.
E. Terug-knop
Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu-item
F. Stroomaansluiting
Inlaatadapter voor A/C-stroomkabel
G. XLR mannelijke doorlus
Deze XLR-uitgangsconnector biedt een methode om audio naar een externe bron te sturen. Als er op alle ingangen een signaal aanwezig is, worden de ingangen gesommeerd en als een mix verzonden: Kan worden aangepast in het doorgeefmenu.
H. CH2 XLR-1/4" combo-ingang
XLR – 1⁄4” combinatieconnector (1 voor elke ingang) worden gebruikt voor de analoge audio-ingangen.

Knoppen en functies
De EON700 is uitgerust met draaiknoppen met drukknoppen voor eenvoudige navigatie en hardwaregebruik.

 • Een enkele druk op de MAIN/MENU-knop opent het hoofdmenu.
 • Als u de MAIN/MENU-knop 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de SPEAKER gedempt.
 • Als u een KANAALKNOP 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het KANAAL gedempt.

Knoppen en functies

 • De POWER-knop zet de luidspreker aan/uit. Houd .5s ingedrukt om de luidspreker in te schakelen en .5s om de luidspreker uit te schakelen.
 • Met de TERUG-knop verlaat u het huidige scherm waarin u zich bevindt zonder wijzigingen op te slaan. Dit kan worden gezien als een knop "ANNULEREN".

LED's en functies

 1. Signaaldetectie – LED onder kanaalknoppen zal periodiek geel knipperen om aan te geven dat het signaal aanwezig is.
 2. LED-functie bij het dempen van kanalen/luidspreker: LED onder de kanaalknoppen zal langzaam ROOD knipperen wanneer een kanaal is gedempt.

SSM

Niveaus LED-status
Standaard: geen signaal LED's uit
Gedempt kanaal Gedempt kanaal Gedempte kanalen LED knippert gedimd Rood/Groen
Kanaalsignaalniveau Zeer laag/geen signaal Kanaal-LED uit
Normaal signaal Kanaal LED Helder Groen
Sterk signaal Kanaal LED Helder Geel
Clipping Kanaal LED Helder Rood

EASYNAV-lcd

Inleiding tot het EasyNav LCD-scherm

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - Inleiding tot de EasyNav LCD

Hoofdmenu

 • Als u op elk moment op de Main/Menu-draaiknop drukt, gaat u naar het hoofdmenu van de EON700. Hier hebben gebruikers toegang tot de hoofdmenufuncties van de EON700.
 • Versterking voegt pre . toeamp versterking naar het systeem om het microfoongebruik te ondersteunen. De fader van de EON700 werkt standaard op LINE LEVEL, maar door het GAIN-menu te openen, kunnen gebruikers rechtstreeks een microfoon aansluiten.
 • Druk op MAIN/MENU om het GAIN-menu te openen.
 • Selecteer aan welk kanaal u GAIN wilt toevoegen door aan de MAIN/MENU-knop te draaien en erop te drukken.
 • Zet uw winst op het gewenste niveau.
 • Ducking van Soundcraft® is een soort zijketencompressor die het meest wordt gebruikt om het afspeelniveau van muziek te verlagen terwijl een persoon in een microfoon praat. Met deze functie kan de gebruiker kiezen welke microfoonkanalen als sensoren worden gebruikt, de gevoeligheid van elk kanaal en of ze een beetje of veel muziekreductie willen terwijl een persoon spreekt. Dit menu activeert de ducking-functie, stelt gebruikers in staat te selecteren welk(e) kanaal(en) zullen fungeren als trigger voor ducking, en stelt individuele drempels in voor elk kanaal.
 • Om dit menu te openen, navigeert u naar ducking en drukt u op de hoofd-/menuknop.
 • Om ducking in te schakelen, navigeert u naar Ducking en drukt u op de hoofd-/menuknop
 • Draai de knop MET DE KLOK MEE om ducking te activeren
 • Draai de knop TEGEN DE KLOK om ducking uit te schakelen
 •  "Kanaalsensoren" geven de gebruiker de mogelijkheid om te selecteren welke microfooningangen kunnen worden gebruikt om de Bluetooth-afspeelmuziek ducking te activeren. De gebruiker kan elke combinatie van de microfooningangen selecteren om in te schakelen als sensoren voor Bluetooth-muziek ducking.
 • Om de kanaalsensor aan te passen, navigeert u naar het veld Kanaalsensor en drukt u op de MAIN/MENU-knop
 • Navigeer naar de respectievelijke kanalen die u als sensor wilt instellen en druk op de MAIN/MENU-knop
 • Draai de knop MET DE KLOK MEE om dat kanaal te activeren als SENSOR voor ducking. Wanneer dit is geselecteerd, zal het respectieve kanaal het signaal detecteren en de ducking-functie op het Bluetooth-signaal activeren.
 • Draai de knop TEGEN DE KLOK om dat kanaal uit te schakelen als SENSOR voor ducking. Als dit is uitgeschakeld, zal signaaldetectie op dit kanaal NIET de ducking-functie op het Bluetooth-signaal activeren.
 •  "Gevoeligheidsparameters" geven de gebruiker de mogelijkheid om te selecteren op welk volumeniveau elk microfooningangskanaal de ducker-drempel activeert. Sterkere stemmen willen misschien een hoger sensorniveau. Zwakkere stemmen willen misschien een lager sensorniveau om de muziekreductie te activeren. Een lagere waarde staat voor een minder gevoelige signaaldetectie
 • Selecteer en bewerk deze waarden door op de MAIN/MENU-knop te drukken terwijl Gevoeligheidsparameters gemarkeerd is.
 • Navigeer naar het respectieve kanaal dat u wilt bewerken en druk op de MAIN/MENU-knop om te selecteren.
 • Pas de parameter aan.
 • Druk op de MAIN/MENU-knop om de aanpassing op te slaan
 • Druk op de TERUG-knop om deze aanpassing te annuleren.
 • Bereik is een parameter die het Bluetooth-signaal vertelt hoeveel volume moet worden verlaagd wanneer de signaaldetectie het gewenste niveau bereikt.
 • Om dit aan te passen, navigeert u naar RANGE en drukt u op de MAIN/MENU-knop.
 • Pas de parameter aan:
 • Druk op de MAIN/MENU-knop om de aanpassing op te slaan
 • Druk op de TERUG-knop om deze aanpassing te annuleren.
 • Release Time is een parameter die het Bluetooth-signaal vertelt wanneer het naar het normale volume moet terugkeren nadat het signaal niet langer wordt gedetecteerd. Deze waarde wordt weergegeven in ms (milliseconden).
 • Om dit aan te passen, navigeert u naar het veld RELEASE RETURN TIME en drukt u op de MAIN/MENU-knop.
 • Pas de parameter aan:
 • Druk op de MAIN/MENU-knop om de aanpassing op te slaan
 • Druk op de TERUG-knop om deze aanpassing te annuleren.
 • dbx DriveRack Output – DriveRack is een lijn van hardwareproducten geproduceerd door Harman's dbx merk. Deze signaalprocessors voor rackmontage bieden gedetailleerde controle voor de uiteindelijke verwerking en crossovers voordat de mix naar een of meer luidsprekers wordt gevoerd. Deze DriveRack-functionaliteit die in de EON700 is ingebouwd, is ontworpen om de combinatie van luidspreker en Pass Thru-uitgangen die in deze JBL-luidspreker zijn ingebouwd, te optimaliseren.
 • AFS door dbx, of automatische feedbackonderdrukking, is een combinatie van verwerking waarmee de gebruiker tot 3 dB meer totale versterking aan zijn output kan toevoegen voordat audiofeedback weer binnenkomt via de mix-ingangen. AFS doet dit met behulp van een combinatie van automatische detectie en parametrische EQ's met zeer nauwe breedte vóór de uitgangsmaster-EQ.
 • StagDe best practices voor het instellen worden altijd aanbevolen voor de beste resultaten om feedback te voorkomen, in combinatie met het AFS-verwerkingssysteem. Microfoons hebben minder kans om feedback te geven als ze de volgende positienormen op s . volgentage:
 • Microfoons moeten zich achter het voorvlak van de luidsprekers bevinden.
 • Microfoons moeten minimaal twee meter links of rechts van de luidsprekers staan.
 • "AFS by dbx" Aan/Uit-selectie schakelt de AFS-processor in of uit.
 • "Filters resetten" zal alle filters resetten, waardoor de filters worden gevraagd om te resetten en opnieuw te beginnen bij het ontdekken van potentiële feedbackfrequentierisico's.
 • De Output EQ is een pakket filteraanpassingen op de hoofdmix voordat de audio naar de amp en spreker.
  Het bevat een verzameling eenvoudig te selecteren vooraf ingestelde curven voor veelvoorkomende spraak- en muziekstijlen. Elke preset kan ook worden geladen in de Custom preset voor gedetailleerde door de gebruiker instelbare output parametrische EQ's. De gebruiker heeft aanpassingen voor individueel bandniveau, frequentie en breedte ("Q").
 • "Output EQ" On/Off schakelt de huidige instellingen in de output EQ-processor in of overbrugt deze.
 • Met “Presets” kan de hoofd-/menuknop worden gedraaid om view en selecteer uit de Output EQ-presets.
 • Scroll door het menu naar “Presets” en druk op de MAIN/MENU-knop.
 • Draai de MAIN/MENU-knop naar view de beschikbare voorinstellingen.
 • Klik op de MAIN/MENU-knop om de momenteel weergegeven preset te laden.
 • Gebruikers kunnen de Custom-preset laden en vervolgens dubbelklikken op de MAIN/MENU-knop om de Master EQ-bewerkingspagina te openen. Binnen deze grafische weergavepagina kunt u de MAIN/MENU-knop naar een specifiek parametrisch EQ-nummer draaien en nogmaals op de MAIN/MENU-knop klikken om de versterking (plus of min in dB), filterfrequentie of "Q" (dwz pas de filterbreedte aan.)
 • Gebruikers kunnen elke voorinstelling als startpunt laden, vervolgens naar beneden scrollen en elke instelling aanpassen om de huidige curve te laden als de aangepaste voorinstelling voor verdere bewerking. Er verschijnt een bevestigingsvenster waarin de gebruiker wordt gewaarschuwd dat hierdoor de huidige aangepaste voorinstellingen worden verwijderd en geladen met de huidige viewed instellingen.
 • Bass Boost – De Bass Boost-functionaliteit voegt 2db bas toe aan het systeem.
 • Bass Boost On/Off schakelt de basversterkingsfunctie in of uit.
 • Pass Thru XLR-uitvoer kan worden ingesteld om te helpen bij het doorgeven van de mix aan extra luidsprekers. Dit gedeelte bevat voorinstellingen en instellingen op basis van het type spreker dat de Pass Thru zal voeden en hoe deze is gepositioneerd in vergelijking met deze spreker en het publiek.
 • "Pass Thru" On/Off" schakelt de Pass Thru XLR-uitgangsfeed in of uit.
 • Met "Presets" kunt u drie soorten luidsprekercombinaties selecteren met behulp van de Pass Thru XLR-uitgang:
 • "Full Range" is ontworpen om een ​​andere luidspreker met volledig bereik te voeden. Dit voert zowel dit als de Pass Thru XLR uit naar een andere luidspreker met dezelfde mix van het volledige frequentiebereik.
 • De voorinstelling "Sub" configureert automatisch de onderstaande instellingen voor het isoleren van lage frequenties en alleen voor het doorvoeren ervan naar Pass Thru XLR-uitgang voor een subwooferluidspreker. Door “Sub” te selecteren, wordt automatisch de interne amp/speaker feed to HPF ("high pass filter") alleen signaal boven 80 Hz en de Pass Thru XLR-uitgang om alleen het mixsignaal onder 80 Hz door te geven.
 •  Met "Aangepast" kan de gebruiker de lagere instellingen handmatig instellen.
 • "HPF op deze luidspreker" kan worden gebruikt om een ​​signaal onder een geselecteerde frequentie naar de ingebouwde amp/luidspreker en tweeterbalk.
 • "LFP on Pass Thru Out" kan worden gebruikt om het laagdoorlaatfilter op de Thru Out XLR-uitgangsfeed in te stellen.
 • Tijd uitlijnen
 • Signaalvertragingen worden gebruikt wanneer meerdere luidsprekers in gebruik zijn, maar luidsprekers zich op verschillende afstanden van het publiek bevinden.
 • Examphen:
 • Een subwoofer bevindt zich voor de stage, terwijl deze luidspreker met volledig bereik op de stage. In deze configuratie moet de Pass Thru XLR naar subwoofer iets worden vertraagd om de dichtere positie bij het publiek goed te maken.
 • De Pass Thru XLR-out voedt een extra full-range luidspreker die halverwege in het publiek is geplaatst, voor extra luisterafstand. Vertraag in dit geval de back-fill-luidspreker in het publiek om de juiste tijduitlijning te compenseren.
 • Basisprincipes van tijduitlijning:
 • Om de verschillende afstanden te compenseren', bepaalt u de spreker die het verst van het publiek verwijderd is en stelt u andere sprekers met hetzelfde signaal uit om de tijd te 'uitlijnen' met de spreker die het verst van het publiek verwijderd is.
 • Geluid reist door de lucht met een gemiddelde luchtvochtigheid en kamertemperatuur van ongeveer 1.1 voet per ms. Meet het verschil in afstand van elke spreker die het publiek voedt. Voer de spreker die het verst van het publiek af staat zonder vertraging in de uitlijning. Stel vertragingen in voor de andere dichtstbijzijnde luidsprekers op basis van hun afstand tot de verste achterste luidspreker. Meet het afstandsverschil en voer 1 ms per 1.1 voet in dat elke luidspreker voor is op de verste achterste luidspreker in uw configuratie. Tijduitlijning is niet perfect, omdat niet alle publieksposities dezelfde verschillen in luidsprekerafstand meten.
 • “Delay Pass Thru Out” Voer in ms.
 • "Delay This Speaker" Voer in ms.

Instellingen

 • "BT Audio Pairing" maakt Bluetooth-audiokoppeling mogelijk gedurende maximaal 30 seconden. Deze instelling wordt uitgeschakeld wanneer er een koppeling tot stand is gebracht, of na 30 seconden.
 • "BT Control Pairing" maakt Bluetooth-besturingskoppeling tot 30 seconden mogelijk met de JBL Pro Control-app. Dit wordt uitgeschakeld wanneer een koppeling is gemaakt, of na 30 seconden.
 • De EON700-luidspreker bevestigt een beveiligde pincode met de app. Zorg ervoor dat u dit bevestigt om de koppeling met BLE-besturing te beveiligen.
 • Met “LCD Contrast” kan de gebruiker het LCD-contrast aanpassen tussen 0 en 100%.
 • "Firmwareversie" toont de huidige firmwareversie die op de luidspreker is geladen.
 • "Factory Reset" reset alle instellingen in de luidspreker naar de fabrieksinstellingen, inclusief Bluetooth-communicatiekoppeling.

APP

JBL Pro Connect
De JBL Pro Connect-app is een Bluetooth Low Energy-besturingstoepassing die wordt gebruikt om de functies van de EON700 op afstand te bedienen. De app is gratis te downloaden op iOS en Android.
Het wordt aanbevolen dat alle gebruikers de app downloaden en ervoor zorgen dat hun apparaat op de nieuwste firmware werkt voor de beste ervaring.

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - GOOGLE

SPECIFICATIES

EON710 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeem type 10IN aangedreven luidspreker
Woofermodel 710G
Woofergrootte 10 "
Woofermagneet ferrite
Woofer spreekspoel 2 "
Tweetermodel 2414H compressiestuurprogramma
Tweetergrootte 1 "
Tweetermagneet Neodymium
Omvormerimpedantie LF 4ohm nominaal, HF 8ohm nominaal
Maximale SPL 125 dB bij 1 m/4 Pi
Frequentiebereik -10 52Hz - 20kHz
Frequentiebereik -3 65Hz - 20kHz
Hor dispersie 110 °
Vert dispersie 60 °
Vermogen 1300W piek / 650 RMS
AC-voedingsingang 100V-120V of 220V-240V
Koeling Passieve
LED-indicators 1 Power-LED, 1 Limiet-LED, 1 Front-LED, 2 Signaal-/SSM-LED's
Ingangsimpedantie 50k/100k ongebalanceerd/gebalanceerd
Inputversterking -∞ tot +36 dB
Crossover-frequentie 2 kHz
I / O 2 XLR combo-aansluitingen / BT
1 XLR M door
Kastlamp PP+10% talk
Traliewerk 16GA geperforeerd staal met akoestisch transparante zwarte stoffen rug
Ophanging/montage 4 M10 ophangpunten, 36 mm paalaansluiting, gaten voor universele jukbeugels
Handvaten 1, Kabelkanaal op bodem
Netto Gewicht 12Kg
Bruto Gewicht 15.2Kg
Product dimt 587x332x305mm 23.1x13x12in(HxWxL)
Verzending Dims 606x439x407mm 23.85×17.28×16.1in (HxWxL)

EON712

Systeem type 12IN aangedreven luidspreker
Woofermodel 712G
Woofergrootte 12 "
Woofermagneet ferrite
Woofer spreekspoel 2 "
Tweetermodel 2414H compressiestuurprogramma
Tweetergrootte 1 "
Tweetermagneet Neodymium
Omvormerimpedantie LF 4ohm nominaal, HF 8ohm nominaal
Maximale SPL 127 dB bij 1 m/4 Pi
Frequentiebereik -10 50Hz - 20kHz
Frequentiebereik -3 60Hz - 20kHz
Hor dispersie 100 °
Vert dispersie 60 °
Vermogen 1300W piek / 650 RMS
AC-voedingsingang 100V-120V of 220V-240V
Koeling Passieve
LED-indicators 1 Power-LED, 1 Limiet-LED, 1 Front-LED, 2 Signaal-/SSM-LED's
Ingangsimpedantie 50k/100k ongebalanceerd/gebalanceerd
Inputversterking -∞ tot +36 dB
Crossover-frequentie 2 kHz
I / O 2 XLR combo-aansluitingen / BT
1 XLR M door
Kastlamp PP+10% talk
Traliewerk 16GA geperforeerd staal met akoestisch transparante zwarte stoffen rug
Ophanging/montage 4 M10 ophangpunten, 36 mm paalaansluiting, gaten voor universele jukbeugels
Handvaten 2, kabelkanaal op bodem
Netto Gewicht 14.6 kg
Bruto Gewicht 18.4 kg
Product dimt 670x381x328mm 26.4x15x12.9in (HxWxL)
Verzending Dims 684x490x430mm 26.92×19.29×16.92in (HxWxL)

EON715

Systeem type 15IN aangedreven luidspreker
Woofermodel 715G
Woofergrootte 15 "
Woofermagneet ferrite
Woofer spreekspoel 2 "
Tweetermodel 2414H compressiestuurprogramma
Tweetergrootte 1 "
Tweetermagneet Neodymium
Omvormerimpedantie LF 4ohm nominaal, HF 8ohm nominaal
Maximale SPL 128 dB bij 1 m/4 Pi
Frequentiebereik -10 45Hz - 20kHz
Frequentiebereik -3 55Hz - 20kHz
Hor dispersie 90 °
Vert dispersie 60 °
Vermogen 1300W piek / 650 RMS
AC-voedingsingang 100V-120V of 220V-240V
Koeling Passieve
LED-indicators 1 Power-LED, 1 Limiet-LED, 1 Front-LED, 2 Signaal-/SSM-LED's
Ingangsimpedantie 50k/100k ongebalanceerd/gebalanceerd
Inputversterking -∞ tot +36 dB
Crossover-frequentie 1.9 kHz
I / O 2 XLR combo-aansluitingen / BT
1 XLR M door
Kastlamp PP+10% talk
Traliewerk 16GA geperforeerd staal met akoestisch transparante zwarte stoffen rug
Ophanging/montage 4 M10 ophangpunten, 36 mm paalaansluiting, gaten voor universele jukbeugels
Handvaten 2, kabelkanaal op bodem
Netto Gewicht 17 kg
Bruto Gewicht 21.5 kg
Product DIM's 716x438x358mm 28.1×17.24×14.9in (HxWxD)
Verzending DIM's 738x543x458mm 29.1×21.4x18in (HxWxL)

EON718S

Systeem type 18IN aangedreven subwoofer
Woofermodel 718G
Woofergrootte 18 "
Woofermagneet ferrite
Woofer spreekspoel 3 "
Omvormerimpedantie 4 ohm gewaardeerd
Maximale SPL 131 dB bij 1 m/2 Pi
Frequentiebereik -10 31Hz - 150Hz
Frequentiebereik -3 40Hz-120Hz
Hor dispersie Omni
Vert dispersie Omni
Crossover-frequentie 80, 100, 120 hz selecteerbaar
Vermogen 1500 W / 750 W RMS
AC-voedingsingang 100V-120V of 220V-240V
Koeling Passieve
LED-indicators 1 voedings-LED, 1 systeemlimiet, 1 LED vooraan
Ingangsimpedantie 50k/100k ongebalanceerd/gebalanceerd
Inputversterking -∞ tot +36 dB
I / O 2 XLR-combinaties
2 XLR M door
Kastlamp 18 mm Duraflex-gecoat berkenmultiplex
Traliewerk 16GA geperforeerd staal met akoestisch transparante zwarte stoffen rug
Ophanging/montage 1 M20 schroefdraad paalcup
Handvaten 2
Netto Gewicht 35.5 kg
Bruto Gewicht 42.5 kg
Product dimt 674x609x637mm 26.53x24x25.1in(HxWxD)
Verzending Dims 722x743x713mm 28.4×29.3×28.1in (HxWxL)

KABELS & CONNECTOREN

XLR/F naar XLR/M microfoonkabel De standaardkabel voor onderlinge verbinding van microfoon- en lijnniveausignaal in professionele audiosystemen.
• Microfoon naar mixer
TRS (gebalanceerd) 1 mm jackplug naar XLR/M Voor het aansluiten van gebalanceerde apparaten met een 1/4 inch (6.35 mm) telefoon en misschien door elkaar gebruikt.
TRS (ongebalanceerd) 1 mm jackplug naar XLR/M Voor aansluiting van instrumenten met ongebalanceerde uitgangen op gebalanceerde XLR-ingangen.
TS (ongebalanceerd) 1/4 inch telefoon (6.35 mm) jack naar XLR/M Deze kabel is elektrisch identiek aan "TRS" (ongebalanceerd) 1/4 inch (6.35 mm) telefoon en kan door elkaar worden gebruikt.
XLR/M naar RCA (phono) kabel Verbindt audioproducten voor consumenten en sommige DJ-mixeruitgangen met ingangen voor professionele audioapparatuur
TRS 1/4 inch telefoonaansluiting naar dubbele 1/4 inch (6.35 mm) telefoonaansluiting Splitst een stereo-uitgang in afzonderlijke links/rechts-signalen.
TRS 1/4 inch telefoonaansluiting naar dubbele 1/4 inch (6.35 mm) telefoonaansluiting Verander naar een TRS-minitelefoonaansluiting om verbinding te maken met de uitvoer van een draagbare computer. MP3/CD — speler en computergeluidskaarten naar een mixer.
XLR/F naar XLR/M audio grondlift Alleen met gebalanceerde in- en uitgangen

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker - microfoonkabel

CONTACT INFORMATIE

Postadres:
JBL Professioneel
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
Verzending Adres:
JBL Professioneel
8500 Balboa Blvd., Dok 15
Northridge, CA 91329
(Retourneer het product niet naar dit adres zonder voorafgaande toestemming van JBL)
Klantenservice:
maandag tot vrijdag
8: 00am -5: 00pm
Pacific Coast Time in de VS.
(800) 8JBLPRO (800.852.5776)
www.jblproservice.com
Over de hele wereld Web:
www.jblpro.com
Professionele contacten, buiten de VS:
Neem contact op met de JBL professionele distributeur in uw buurt.
Een volledige lijst van internationale JBL Professional-distributeurs vindt u in onze VS webplaats: www.jblpro.com

GARANTIE INFORMATIE

De beperkte garantie van JBL op professionele luidsprekerproducten (behalve voor behuizingen) blijft vijf jaar geldig vanaf de datum van de eerste aankoop door de consument. JBL ampOp de versterkers geldt een garantie van drie jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Behuizingen en alle andere JBL-producten hebben een garantie van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
Wie wordt er door deze garantie beschermd?
Uw JBL-garantie beschermt de oorspronkelijke eigenaar en alle volgende eigenaren zolang: A.) Uw JBL-product is gekocht in de continentale Verenigde Staten, Hawaï of Alaska. (Deze Garantie is niet van toepassing op JBL-producten die elders zijn gekocht, met uitzondering van aankopen via militaire verkooppunten. Andere kopers dienen contact op te nemen met de lokale JBL-distributeur voor garantie-informatie.); en B.)
De originele, gedateerde verkoopfactuur wordt voorgelegd wanneer service onder garantie vereist is.
Wat dekt de garantie van JBL?
Behalve zoals hieronder gespecificeerd, dekt uw JBL-garantie alle defecten in materiaal en vakmanschap. Het volgende is niet gedekt: Schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, productwijziging of verwaarlozing; schade ontstaan ​​tijdens verzending; schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in uw instructiehandleiding; schade als gevolg van het uitvoeren van reparaties door iemand die niet geautoriseerd is door JBL; claims gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken door de verkoper; elk JBL-product waarvan het serienummer is beschadigd, gewijzigd of verwijderd.
Wie betaalt waarvoor?
JBL betaalt alle arbeids- en materiaalkosten voor alle reparaties die onder deze garantie vallen. Zorg ervoor dat u de originele verzenddozen bewaart, want er zullen kosten in rekening worden gebracht als er om vervangende dozen wordt gevraagd. De betaling van verzendkosten wordt besproken in de volgende sectie van deze garantie.
Hoe u garantie kunt krijgen
Als uw JBL-product ooit service nodig heeft, schrijf of bel ons dan op JBL Incorporated (t.a.v.: Customer Service Department), 8500 Balboa Boulevard, PO. Box 2200, Northridge, Californië 91329 (818/893-8411). We kunnen u doorverwijzen naar een geautoriseerd JBL-servicebureau of u vragen uw apparaat voor reparatie naar de fabriek te sturen. Hoe dan ook, u moet de originele koopakte overleggen om de aankoopdatum vast te stellen. Stuur uw JBL-product niet naar de fabriek zonder voorafgaande toestemming. Als het transport van uw JBL-product ongebruikelijke problemen oplevert, laat het ons weten en we kunnen speciale regelingen met u treffen.
Anders bent u verantwoordelijk voor het transporteren van uw product voor reparatie of het regelen van het transport en voor het betalen van eventuele initiële verzendkosten. Wij betalen echter de verzendkosten voor retourzending als reparaties onder de garantie vallen.
Beperking van impliciete garanties
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.
UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN JBL IS BEPERKT TOT DE REPARATIE OF VERVANGING, NAAR ONZE GOEDKEURING, VAN ENIG DEFECT PRODUCT EN ZAL GEEN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD BEVATTEN. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE EN / OF STAAN DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.
JBL Professioneel
8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 VS

JBL-LOGOEON 700
SERIE
www.jblpro.com

Documenten / bronnen

JBL EON712 12-inch actieve PA-luidspreker [pdf] Gebruikershandleiding
EON712, 12-inch PA-luidspreker met eigen voeding, PA-luidspreker met eigen voeding, 12-inch PA-luidspreker, PA-luidspreker, luidspreker

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *