JBL-LOGO

JBL BAR20MK2 Alles-in-één Mk.2 Soundbar

JBL-BAR20MK2-All-in-One-Mk-2-Soundbar-PRO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor alle producten:

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Maak alleen schoon met een droge doek.
 6. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer dit apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 7. Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 8. Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. Het brede mes of de derde poot is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen.
 9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 10. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 11. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen / apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.
 12. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 14. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
 15. De netstekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar blijven.
 16. Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met de stroomvoorziening en / of oplaadkabel die door de fabrikant zijn geleverd.

De volgende instructies zijn mogelijk niet van toepassing op waterdichte apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding of snelstartgids van uw apparaat voor meer waterdichte instructies, indien van toepassing.

 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPEN DOEN.

 • DIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT ER EEN ONGESOLEERDE, GEVAARLIJKE VOL . ISTAGE BINNEN DE PRODUCTBEHUIZING DIE EEN RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN BRENGEN.
 • DIT SYMBOOL OP HET PRODUCT BETEKENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZIJN.

LET OP FCC- EN IC-VERKLARING VOOR GEBRUIKERS (ALLEEN VS EN CANADA) Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. KAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC

FCC SDOC LEVERANCIERSVERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met FCC Part 15 Subpart B. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in het ondersteuningsgedeelte van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com

Verklaring van de Federal Communication Commission
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door HARMAN, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Voor producten die RF-energie uitzenden

FCC- EN IC-INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken

FCC / IC-verklaring inzake blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. In het geval dat deze apparatuur moet worden onderworpen aan de FCC/IC SAR-blootstellingstest (Specific Absorption Rate), is deze apparatuur ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgesteld door de FCC en ISED. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van 1.6 W/kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm is gerapporteerd tijdens de productcertificering voor gebruik bij correct dragen op het lichaam of op het hoofd, zonder scheiding. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling en om de blootstelling aan RF-energie tijdens de operatie te verminderen, moet deze apparatuur ten minste op deze afstand van het lichaam of het hoofd worden geplaatst.

Voor radioapparatuur werkt in 5150-5850MHz

FCC en IC Let op:
Krachtige radars worden toegewezen als primaire gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz- en 5.65 tot 5.85 GHz-banden. Deze radarstations kunnen interferentie met en/of schade aan LE LAN-apparaten (Licence-Exempt Local Area Network) veroorzaken. Er zijn geen configuratiecontroles voorzien voor deze draadloze apparatuur die elke wijziging in de frequentie van operaties mogelijk maakt buiten de FCC-toekenning van autorisatie voor gebruik in de VS volgens Deel 15.407 van de FCC-regels.

IC Voorzichtigheid:
De gebruiker moet er ook op worden gewezen dat:

 1. Het apparaat voor gebruik in de band 5150 – 5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie op co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen; (ii) de maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de banden 5250 – 5350 MHz en 5470 – 5725 MHz moet voldoen aan de eirp-limiet: en
 2. De maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de band 5725 – 5825 MHz, moet voldoen aan de eirp-limieten die zijn gespecificeerd voor punt-naar-punt en niet-punt-naar-punt werking, naargelang het geval.

Gebruiksbeperking Let op in de Europese Unie, gebruik is beperkt tot gebruik binnenshuis binnen de band 5150-5350 MHz.

Correcte verwijdering van dit product (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit product voldoet aan RoHS.
Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU en UK The Restriction of the Use of Bepaalde gevaarlijke stoffen in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, en de wijzigingen daarvan, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur .

REACH

REACH (Verordening nr. 1907/2006) heeft betrekking op de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 33, lid 1, van de REACH-verordening vereist dat leveranciers de ontvangers informeren als een voorwerp meer dan 0.1 % (per gewicht per voorwerp) bevat van een of meer stoffen op de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)-kandidatenlijst ('REACH-kandidatenlijst'). lijst'). Dit product bevat de stof "lood" (CAS-nr. 7439-92-1) in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht. Op het moment van vrijgeven van dit product, behalve de hoofdsubstantie, zijn er geen andere stoffen van de REACH-kandidatenlijst aanwezig in een concentratie van meer dan 0.1% per gewicht in dit product.
Opmerking: Op 27 juni 2018 is lead toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. De opname van lood in de REACH-kandidatenlijst betekent niet dat loodhoudende materialen een direct risico vormen of leiden tot een beperking van de toelaatbaarheid van het gebruik ervan.

Voor apparaten met koptelefoonaansluitingen

WAARSCHUWINGEN / LET OP

 • Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende langere tijd op een hoog volume.
 • Gebruik uw hoofdtelefoon op een comfortabel, gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.
 • Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst, en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt.

Voor producten die batterijen bevatten

Instructies voor gebruikers over het verwijderen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen
Om de batterijen uit uw apparatuur of afstandsbediening te verwijderen, voert u de procedure in de gebruikershandleiding voor het plaatsen van batterijen in omgekeerde volgorde uit. Voor producten met een ingebouwde batterij die de hele levensduur van het product meegaat, is verwijdering mogelijk niet mogelijk voor de gebruiker. In dit geval zorgen recycling- of ophaalcentra voor de ontmanteling van het product en het verwijderen van de batterij. Als het om welke reden dan ook nodig is om een ​​dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra. In de Europese Unie en op andere locaties is het illegaal om batterijen bij het huisvuil weg te gooien. Alle batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheerder voor informatie over het milieuvriendelijk inzamelen, recyclen en weggooien van gebruikte batterijen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Om het risico op brand, explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof/gas te verminderen, mag u de externe contacten niet demonteren, pletten, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F), zonlicht of iets dergelijks, blootstellen aan extreem lage lucht onder druk zetten of in vuur of water werpen. Vervang alleen door gespecificeerde batterijen. Het symbool voor 'gescheiden inzameling' voor alle batterijen en accu's is de doorgekruiste afvalbak op wieltjes hieronder:

WAARSCHUWING – Voor producten die knoop-/knoopcelbatterijen bevatten
DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, GEVAAR VAN CHEMISCHE BRANDWONDEN. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Voor alle producten met draadloze bediening:
HARMAN International verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en de Britse Radio Equipment Regulations 2017. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd in het ondersteuningsgedeelte van onze Web site, toegankelijk via www.jbl.com.

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Functies, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.jbl.com

GARANTIE KAART

INSTELLEN INFORMATIE & PRODUCTREGISTRATIE
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. We hebben ons uiterste best gedaan om uw ervaring zo goed mogelijk te maken. Als je vragen hebt bij het instellen van je product en je wilt wat handige tips, dan raden we je aan om de relevante landspecifieke ondersteuning te bezoeken. webwebsite voor uw product: www.jbl.com. Daar vindt u ook relevante contactgegevens. Als u de informatie die u zoekt niet kunt vinden, neem dan contact op met de verkoper die het product aan u heeft verkocht of neem per e-mail of telefoon contact op met het relevante JBL-klantenondersteuningscentrum. We raden u aan uw product te registreren via het relevante landspecifieke webwebsite voor uw product. Door uw registratie kunnen wij u informeren over updates voor bepaalde producten, eventuele nieuwe aanbiedingen en nieuwe Producten en/of toepassingen. Registreren is eenvoudig; volg gewoon de instructies op het betreffende landspecifieke webwebsite voor uw product.
NOTITIE: DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) EN DE RUSSISCHE FEDERATIE, AANGEZIEN ZIJ WORDEN BESCHERMD DOOR DE LOKALE CONSUMENTENWET EN PROFITEREN VAN LOKALE WETTELIJKE GARANTIES

BEPERKTE GARANTIE

WIE WORDT BESCHERMD DOOR DE GARANTIE
Deze beperkte garantie (de "Beperkte garantie") beschermt alleen de oorspronkelijke eindgebruiker ("u" of "uw"), is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing in het land (exclusief EER-lidstaten en de Russische Federatie) waarin u oorspronkelijk uw JBL-product hebt gekocht (het "product"). Elke poging om deze garantie over te dragen maakt deze garantie onmiddellijk ongeldig.

BEPERKTE GARANTIE
HARMAN International Industries, Incorporated (“HARMAN”) is de fabrikant en garandeert u via zijn lokale dochteronderneming dat het product (inclusief de componenten die in/met het product worden geleverd) gedurende een periode van EEN jaar vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. vanaf de datum van aankoop door u in de detailhandel (de "Garantieperiode"). Tijdens de garantieperiode wordt het product (inclusief componenten) naar goeddunken van HARMAN gerepareerd of vervangen, zonder kosten voor onderdelen of arbeid OF naar goeddunken van HARMAN kan de prijs van het product worden terugbetaald, onder voorbehoud van afschrijving op basis van uw aankoop prijs voor het Product naar rato van het resterende saldo van de Garantieperiode. Garantieservice of vervanging van onderdelen verlengt de garantieperiode niet. Deze beperkte garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van: (1) schade veroorzaakt door een ongeluk, onredelijk gebruik of verwaarlozing (inclusief het ontbreken van redelijk en noodzakelijk onderhoud); (2) schade tijdens verzending (claims moeten worden ingediend bij de vervoerder); (3) schade aan of verslechtering van enig accessoire of decoratief oppervlak; (4) schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in uw gebruikershandleiding; (5) schade als gevolg van het uitvoeren van reparaties

door iemand anders dan een geautoriseerd JBL servicecentrum; (6) verslechtering van onderdelen, waarvan de aard is dat ze door gebruik verslijten of uitgeput raken, zoals batterijen en oorkussens voor koptelefoons. Bovendien dekt deze Beperkte Garantie alleen daadwerkelijke defecten in het Product zelf, en dekt niet de kosten van installatie of verwijdering van een vaste installatie, opstelling of aanpassingen, claims gebaseerd op een verkeerde voorstelling van zaken door de verkoper, prestatievariaties als gevolg van installatiegerelateerde omstandigheden zoals zoals bronkwaliteit of wisselstroom of productwijzigingen, elk apparaat waarvan het serienummer is uitgewist, gewijzigd of verwijderd, of apparaten die voor ander dan thuisgebruik worden gebruikt. Deze beperkte garantie is alleen geldig voor JBL-producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde dealer.

Behalve voor zover uitdrukkelijk verboden in uw rechtsgebied door de toepasselijke wetgeving, zijn alle impliciete garanties, inclusief geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid hierbij uitgesloten en in geen geval zal HARMAN of een dochteronderneming van HARMAN aansprakelijk zijn voor enige indirecte, directe, incidentele, speciale of gevolgschade of schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, andere geldelijke schade) die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het product, zelfs als HARMAN en/of een dochteronderneming van HARMAN op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover HARMAN niet wettelijk impliciete garanties onder deze beperkte garantie kan afwijzen, zijn alle dergelijke impliciete garanties in duur beperkt tot de duur van deze garantie. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of uitsluitingen of beperkingen van de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per rechtsgebied verschillen.

HOE GARANTIESERVICE TE VERKRIJGEN
Neem contact op met de dealer die u dit product heeft verkocht, of neem contact op met de JBL-klantenondersteuning via de contactgegevens op de relevante landspecifieke ondersteuning webwebsite voor uw product om garantieservice aan te vragen. Om uw recht op deze beperkte garantie te valideren, moet u de originele verkoopfactuur of een ander bewijs van eigendom en aankoopdatum overleggen. Retourneer uw product niet zonder voorafgaande toestemming van de desbetreffende dealer of HARMAN. Reparatie onder garantie van het HARMAN-product moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde dealer of servicecentrum. Ongeautoriseerde reparatie onder garantie maakt de garantie ongeldig en wordt op eigen risico uitgevoerd. U bent ook welkom om de relevante landspecifieke HARMAN-ondersteuning te raadplegen webwebsite voor uw product voor handige tips.

WIE BETAALT WAT
Deze beperkte garantie dekt alle kosten voor arbeid en materialen die nodig zijn voor de reparatie OF vervanging van het defect bevonden product, en redelijke kosten voor retourzending binnen het land van reparatie. Zorg ervoor dat u de originele verzenddozen bewaart, want voor extra dozen/verpakkingen worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor het onderzoeken van een apparaat dat niet gerepareerd hoeft te worden (inclusief de daaruit voortvloeiende verzendkosten), of voor noodzakelijke reparaties die niet onder deze beperkte garantie vallen, worden in rekening gebracht. Wij danken u hartelijk voor uw uiting van vertrouwen in JBL. Wij wensen u vele jaren luisterplezier.

JBL-BAR20MK2-All-in-One-Mk-2-Soundbar-1

HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 VS 516.255.4545 (alleen VS)

Download de volledige garantiekaart en veiligheidsinformatie en andere nuttige informatie van onze webplaats: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks

Documenten / bronnen

JBL BAR20MK2 Alles-in-één Mk.2 Soundbar [pdf] Gebruikershandleiding
BAR20MK2, APIBAR20MK2, BAR20MK2 Alles-in-één Mk.2 Soundbar, BAR20MK2, Alles-in-één Mk.2 Soundbar, Mk.2 Soundbar, Soundbar

Referenties