Logo van Homedics

snoerloze shiatsu
nek massager

INSTRUCTIEHANDLEIDING EN GARANTIE-INFORMATIE
2 jaar beperkte garantie
NMS-390HJ

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, MET NAME WANNEER KINDEREN AANWEZIG ZIJN, MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GEVOLGD, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.
GEVAAR - OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 • Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Reik NIET naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel hem onmiddellijk los.
 • NIET gebruiken tijdens het baden of onder de douche.
 • Plaats of bewaar het apparaat NIET op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
 • NIET in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
 • Gebruik nooit pinnen of andere metalen sluitingen met dit apparaat.

WAARSCHUWING -Om HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

 • Laat een apparaat nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u onderdelen of hulpstukken aanbrengt of verwijdert.
 • Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten.
 • Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen bijlagen die niet door Homedics worden aanbevolen; met name alle bijlagen die niet bij het apparaat zijn geleverd.
 • Gebruik dit apparaat NOOIT als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of in het water gevallen is. Breng het apparaat terug naar het Homedics Service Center voor onderzoek en reparatie.
 • Kiel'. het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Laat NOOIT een voorwerp in een opening vallen of steek er nooit iets in.
 • NIET gebruiken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • NIET gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
 • Draag dit apparaat NIET aan het snoer en gebruik het snoer NIET als handvat.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de stand uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • NIET buitenshuis gebruiken.
 • Gebruik het apparaat nooit met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
 • Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige huidgebieden of bij een slechte bloedsomloop. Het onbeheerde gebruik van warmte door kinderen of onbekwaam personen kan gevaarlijk zijn.
 • Gebruik deze stimulator niet in de buurt van losse kleding of sieraden.
 • Houd lang haar tijdens gebruik uit de buurt van de stimulator.
 • Werk nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen zijn.

LET OP: Al het onderhoud van deze stimulator mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Homedics.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LET OP - LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK.

 • Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als:
  - Je bent zwanger
  - Je hebt een pacemaker
  - U maakt zich zorgen over uw gezondheid
 • Niet aanbevolen voor gebruik door diabetici.
 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
 • Gebruik dit product niet langer dan 15 minuten per keer.
 • Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting van het product en een kortere levensduur. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het gebruikt.
 • Gebruik dit product nooit rechtstreeks op gezwollen of ontstoken plekken of huiduitslag.
 • Gebruik dit product NIET ter vervanging van medische zorg.
 • Dit product is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Als de stroom uitvalt, wacht dan tot het product is afgekoeld.
 • Gebruik dit product NOOIT in bed.
 • Dit product mag NOOIT worden gebruikt door iemand die lijdt aan een fysieke aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken of die sensorische gebreken heeft.
 • Dit product is niet bedoeld voor gebruik in auto's.
 • Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

 1. Uw eenheid zou met een volledige lading moeten aankomen. Houd de stroom ingedrukt om het apparaat in te schakelen ingedrukt totdat het apparaat oplicht.
  NOTITIE: Gebruik de riemen om de stimulator comfortabel op uw nek af te stellen.
 2. Om te genieten van weldadige warmte druk eenmaal op de verwarmingsknop. Druk nogmaals op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.
  Homedics NMS 390HJ Snoerloze Shiatsu Nek Massager - INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
 3. Houd de stroom ingedrukt om het apparaat uit te schakelen  knop ingedrukt totdat alle functies zijn uitgeschakeld.
  NOTITIE: Deze stimulator wordt geleverd met een USB-kabel. Om uw stimulator op te laden, sluit u één kant van de USB-kabel aan op het apparaat en sluit u het andere uiteinde aan op een adapter. Steek vervolgens de adapter in een 120 volt stopcontact.

ONDERHOUD

OM SCHOON TE MAKEN
Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Spot alleen reinigen met een zachte, licht damp spons. Laat nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.

 • NIET onderdompelen in een vloeistof om schoon te maken.
 • Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels of sterke chemicaliën die al dan niet ontvlambaar zijn en/of het product beschadigen om schoon te maken.
 • Probeer het massageapparaat NIET te repareren. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
  Neem voor service contact op met Consumer Relations op het telefoonnummer dat wordt vermeld in het gedeelte Garantie.

OPSLAAN
Plaats de stimulator in de doos of op een koele, droge plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het stofoppervlak zouden kunnen snijden of doorboren. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat om breuk te voorkomen. Hang het apparaat niet aan het netsnoer.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
NOTITIE: Homedics is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-interferentie veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels en CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE LEVERANCIER

Productbeschrijving: DRAADLOZE SHIATSU NECK MASSAGER
Modelnummer: NMS-390HJ
Handelsnaam: Homedics
FCC-conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Contactgegevens voor de VS.
Bedrijf: Homedics, LLC.
Postadres: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, Ml 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Homedics verkoopt zijn producten met de bedoeling dat ze vrij zijn van fabricage- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop, behalve zoals hieronder vermeld. Homedics garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor consumenten en geldt niet voor detailhandelaren.
Neem voor hulp contact op met een vertegenwoordiger van Consumer Relations voor het verkrijgen van garantieservice op uw Homedics-product. Zorg ervoor dat u het modelnummer van het product bij de hand heeft.
Homedics machtigt niemand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, de volgende consumentenkoper van het product van een detailhandelaar of externe kopers, om Homedics op enigerlei wijze te verplichten buiten de hierin uiteengezette voorwaarden. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongeluk; de bevestiging van ongeautoriseerde accessoires; wijziging van het product; onjuiste installatie; ongeoorloofde reparaties of aanpassingen; oneigenlijk gebruik van elektrische/voeding; verlies van kracht; gevallen product; storing of schade aan een werkend onderdeel door het niet uitvoeren van het door de fabrikant aanbevolen onderhoud; transportschade; diefstal; verwaarlozen; vandalisme; of omgevingsomstandigheden; verlies van gebruik gedurende de periode dat het product in een reparatiecentrum is of anderszins wacht op onderdelen of reparatie; of welke andere omstandigheden dan ook die buiten de controle van Homedics liggen.
Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het land waar het product is gekocht. Een product dat aanpassingen of goedkeuring vereist om het in een ander land te laten werken dan het land waarvoor het is ontworpen, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door deze wijzigingen zijn beschadigd, valt niet onder deze garantie.
DE HIERIN VERSTREKTE GARANTIE ZAL DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE ZIJN. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF ENIGE ANDERE VERPLICHTING VAN DE ZIJDE VAN HET BEDRIJF MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN. HOMEDICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DEZE GARANTIE MEER VEREISTEN DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN ENIG ONDERDEEL OF ONDERDELEN DIE BINNEN DE GELDENDE PERIODE VAN DE GARANTIE DEFECT WORDEN GEVONDEN. GEEN TERUGBETALINGEN WORDEN GEGEVEN. ALS VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DEFECTE MATERIALEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN, BEHOUDT HOMEDICS ZICH HET RECHT VOOR OM PRODUCTEN TE VERVANGEN IN PLAATS VAN REPARATIE OF VERVANGING.
Deze garantie strekt zich niet uit tot de aankoop van geopende, gebruikte, gerepareerde, herverpakte en/of opnieuw verzegelde producten, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van dergelijke producten op veilingsites op internet en/of de verkoop van dergelijke producten door overtollige of bulkverkopers. Alle garanties of garanties zullen onmiddellijk eindigen en eindigen met betrekking tot producten of delen daarvan die worden gerepareerd, vervangen, gewijzigd of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Homedics.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u aanvullende rechten die van staat tot staat en van land tot land kunnen verschillen. Vanwege individuele staats- en landregelgeving zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.
Ga naar voor meer informatie over onze productlijn in de VS. www.Homedics.com​ Voor Canada gaat u naar www.Homediccs.a.

VOOR SERVICE IN DE VS.
cservice@Homedics.com
Maandag t / m vrijdag van 8 - 30 uur EST
1-800-466-3342

VOOR SERVICE IN CANADA
cservice@Homedicsgroup.ca
Maandag t / m vrijdag van 8 - 30 uur EST
1-888-225-7378

© 2022 Homedics, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Homedics is een markante afgevaardigde van Homedics, LLC.
Gedistribueerd door Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, Ml 48390 IB-NMS390HJ

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe stimulator. Nadat u de doorzichtige polybag hebt verwijderd, merkt u mogelijk een lichte geur. Deze geur kan vaak voorkomen en is volkomen onschadelijk. Laat het product "uitluchten" en de geur zal na ongeveer 24 uur verdwijnen.

Documenten / bronnen

Homedics NMS-390HJ draadloze Shiatsu nekmassager [pdf] Gebruiksaanwijzing
NMS-390HJ Snoerloos Shiatsu Nek Massager, NMS-390HJ, Snoerloos Shiatsu Nek Massager, Shiatsu Nek Massager, Nek Massager, Massager

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *