Logo van de wolk

Cloud CA2250 CA-serie Power Ampverliezers

WAARSCHUWING:
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen.

LET OP:

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - icon WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR SCHOKKEN - NIET OPENEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NO PAS OUVRIR
BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3-speler met FM en USB - icoon 2 De bliksemflits met het pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltagzich in de behuizing van het product bevinden die groot genoeg kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken te vormen.
BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3-speler met FM en USB - icoon 3 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie bij het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Maak alleen schoon met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
 10. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 12. Cloud CA2250 CA-serie Power Amplifiers - icoon 2Gebruik alleen met de kar, standaard, driepoot, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Als een kar wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van kar en apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.
 13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt , of is gevallen.

BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3-speler met FM en USB - icoon 3Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3-speler met FM en USB - icoon 2De netstekker wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat en moet tijdens het beoogde gebruik gemakkelijk toegankelijk blijven. Om het apparaat van het lichtnet te scheiden, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden gehaald.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veiligheidsopmerkingen met betrekking tot installatie

 • Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
 • Stel het apparaat niet bloot aan open vuur.
 • Blokkeer of beperk geen ventilatieopeningen.
 • Gebruik het apparaat niet bij omgevingstemperaturen boven 35 °C.
 • Raak geen enkel onderdeel of terminal aan waarop het symbool voor gevaar onder spanning staatCloud CA2250 CA-serie Power Amplifiers - icoon 3 terwijl de unit van stroom wordt voorzien.
 • Voer geen interne aanpassingen uit tenzij u gekwalificeerd bent om dit te doen en de gevaren die verbonden zijn aan op het lichtnet aangesloten apparatuur volledig begrijpt.
 • Het apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat elk onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Als de gegoten stekker om welke reden dan ook van het netsnoer wordt afgesneden, vormt de afgedankte stekker een potentieel gevaar en moet op een verantwoorde manier worden verwijderd.

Veiligheidsoverwegingen en informatie

Alle modellen in de Cloud CA ampliifier bereik moet worden geaard.
Zorg ervoor dat de netvoeding een effectieve aardverbinding biedt met behulp van een driedraadsafsluiting.

Let op – Hoog volumetage
Raak geen enkel onderdeel of terminal met het symbool voor gevaar onder spanning aan terwijl de unit onder stroom staat. Terminals waarnaar het symbool voor gevaar onder spanning verwijst, moeten door een gekwalificeerd persoon worden geïnstalleerd.

Let op – Netzekering
CA-serie ampLifiers bevatten geen door de gebruiker vervangbare zekeringen.

Let op – Onderhoud
Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Voer geen onderhoud uit tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent. Koppel de voedingskabel los van het apparaat voordat u het bovenpaneel verwijdert en voer geen interne aanpassingen uit terwijl het apparaat is ingeschakeld. Monteer de unit alleen met bouten/schroeven die identiek zijn aan de originele onderdelen.

RoHS- en WEEE-verklaring

Cloud Electronics Limited beheert zijn bedrijf en werkt samen met zijn leveranciers om te voldoen aan de beperking van de Europese Unie op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, RoHS-richtlijn (2002/95/EG), die op 1 juli 2006 in werking is getreden, en soortgelijke beperkingen in andere rechtsgebieden.

ONTDEK WETENSCHAPPELIJKE RPW3009 Weerprojectieklok - pictogram 22Het symbool "doorgestreepte vuilnisbak" op het product en hierboven weergegeven, is bedoeld om gebruikers te herinneren aan de verplichting tot selectieve inzameling van afval. Dit label wordt op verschillende producten aangebracht om aan te geven dat het product niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mag worden weggegooid. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur weg door het in te leveren bij het verkooppunt of uw plaatselijke gemeentelijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Participatie van de klant is belangrijk om de mogelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit gevaarlijke stoffen die mogelijk aanwezig zijn, tot een minimum te beperken
bij dit artikel.

Gooi dit product en de verpakking weg in overeenstemming met de lokale en nationale afvalverwerkingsvoorschriften, inclusief de voorschriften voor het terugwinnen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw plaatselijke afvaladministratie, afvalophaalbedrijf of dealer.

Overzicht

Introductie
De Cloud CA-serie is een reeks veelzijdige meerkanaals audio-power ampluidsprekers met een geavanceerd ontwerp, in staat om luidsprekers met lage impedantie of hoogohmige (100 V-lijn of 70 V-lijn) luidsprekerdistributiesystemen rechtstreeks aan te sturen. Ze zijn ideaal voor geluidsversterkingstoepassingen in de detailhandel, vrije tijd, horeca, commerciële of industriële sectoren.

De modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125 kunnen 1 kW audiovermogen leveren. In de modus met hoge impedantie (70/100 V-lijn) kan dit maximale vermogen op een intelligente manier tussen kanalen worden gedeeld, waardoor de ampluidsprekers om verschillende soorten of aantallen luidsprekers aan te sturen in de verschillende delen van een gebouw of locatie met een maximale zuinigheid. Model CA2250 kan maximaal 500 W audiovermogen leveren, dat op dezelfde manier kan worden gedeeld tussen de twee kanalen.

Het assortiment omvat vijf modellen die, met uitzondering van model CA2250, alleen verschillen in het aantal kanalen. De figuur in de kolom "POWER" hieronder geeft het vermogen weer dat kan worden geleverd aan een belasting van vier of acht ohm wanneer alle kanalen gelijk worden aangedreven:

MODEL KANALEN POWER
CA2250 2 2 x 250 W
CA2500 2 2 x 500 W
CA4250 4 4 x 250 W
CA6160 6 6 x 160 W
CA8125 8 8 x 125 W

CA-serie ampLifiers kunnen worden gebruikt op een Audinate Dante™ AoIP-netwerk met de toevoeging van een CDI-CA digitale ingangskaart, beschikbaar als een aparte retrofitbare optie.
CDI-CA-kaarten zijn verkrijgbaar in versies met 2, 4 en 8 kanalen en passen in de uitbreidingssleuf op het achterpaneel. Volledige installatie- en configuratie-instructies worden bij elke kaart meegeleverd. Op bezoek komen
www.cloud.co.uk, navigeer naar Bronnen > Handleidingen voor volledige informatie.

Bijzondere ontwerpaandacht is besteed aan de ampenergie-efficiëntie van de verwerkers. De Klasse D-uitgang stages afzien van lijnuitgangstransformatoren en bieden daardoor grote besparingen in gewicht en grootte ten opzichte van eerdere ontwerpen. Een automatische, twee-stagDe uitschakelfunctie (APD) dempt de amplifier als er gedurende 15 minuten geen ingangssignaal is gedetecteerd, en gaat vervolgens naar een ultra-lage stroom stand-bymodus als er gedurende 25 minuten geen ingangssignaal is gedetecteerd; in deze laatste modus is het stroomverbruik minder dan 2.5 W. De ampLifiers bevatten ook een externe stand-by/wekfunctie, waardoor ze in de stand-bymodus kunnen worden gezet - en vervolgens weer kunnen worden ingeschakeld - door eenvoudig extern contact te sluiten. De APD-functie kan worden uitgeschakeld door een DIP-schakelaar op het achterpaneel.

Veiligheidskenmerken van het ontwerp omvatten DC-uitgangsdetectie, overstroombeveiliging en thermische bewaking. Een inschakelvertraging biedt luidsprekerbescherming bij het opstarten. Allemaal
modellen gebruiken geforceerde luchtkoeling met variabele snelheid.

Toepasselijke modellen
Deze installatiehandleiding beschrijft de installatie en bediening van de volgende modellen:

 • Cloud CA2250: 2-kanaals amplifier, lage impedantie en 70/100 V-lijnuitgangen, totaal vermogen 500 W
 • Cloud CA2500: 2-kanaals amplifier, lage impedantie en 70/100 V-lijnuitgangen, totaal vermogen 1 kW
 • Cloud CA4250: 4-kanaals amplifier, lage impedantie en 70/100 V-lijnuitgangen, totaal vermogen 1 kW
 • Cloud CA6160: 6-kanaals amplifier, lage impedantie en 70/100 V-lijnuitgangen, totaal vermogen 1 kW
 • Cloud CA8125: 8-kanaals amplifier, lage impedantie en 70/100 V-lijnuitgangen, totaal vermogen 1 kW

Overal waar de term "CA-serie" amplifier" of gewoon "amplifier” in deze handleiding wordt gebruikt, mag worden aangenomen dat de informatie van toepassing is op alle bovenstaande modellen. Waar informatie specifiek is voor slechts één (of meer) modellen, zal een duidelijke verwijzing naar de relevante modeltype(s) worden gemaakt.

NOTITIE: wolk amplifier-modellen CV2500, CV4250 en CV8125 vallen NIET onder deze handleiding.

CA-serie ampLifiers – belangrijkste kenmerken

 • De uitgang stage kan 70 V/100 V-lijnsystemen rechtstreeks (transformatorloos) of luidsprekers met lage impedantie (≥4 ohm) aansturen
 • Uitgangsmodus selecteerbaar per kanaal
 • Gebalanceerde ingangen op lijnniveau
 • Regelingen voor uitgangsniveau per kanaal
 • Ingangsschakelaars per kanaal op het achterpaneel voor ingangsrouting, werking met hoge of lage impedantie, 70 V/100 V-lijnselectie en hoogdoorlaatfilter
 • Automatische uitschakeling: <2.5 W stroomverbruik met alle kanalen in rust
 • Ingang voor voeding op afstand
 • Globaal uitschakelen van APD-functie
 • Geforceerde luchtkoeling met variabele snelheid
 • Thermische beveiliging, overstroombegrenzing en DC-offsetbeveiliging
 • Inschakelvertraging voor luidsprekerbescherming tijdens het opstarten
 • Universele PSU – werkt van 100 tot 240 VAC

Beschikbare opties:
CDI-CA Dante™ digitale ingangskaart, verkrijgbaar in 2-, 4- en 8-kanaalsversies. Volledige details zijn te vinden op

Wat zit er in de doos
Controleer de verzenddoos op beschadigingen voordat u deze opent.
Neem bij schade contact op met uw Cloud agent en de verladers.
De verpakkingsdoos moet de volgende items bevatten:

 • Cloud CA-serie ampverliezer
 • Set bijpassende steekbare schroefconnectoren
 • Netkabel(s)

Blokdiagram

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Blokdiagram

Beschrijving van het voorpaneel

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Voorpaneel

 1. ACONIC AC CCDS1 01 Disco Party draadloze luidspreker - iconSTROOMSCHAKELAAR – druk om de te draaien ampversterker uit:
  het wordt automatisch ingeschakeld bij de eerste toepassing van de AC-voeding. De geïntegreerde witte LED licht op wanneer de amplifier is ingeschakeld, hetzij in de actieve toestand of in de modus Automatisch uitschakelen (APD).
  Elke amplifier-kanaal heeft vier LED's op het voorpaneel, die als volgt functioneren:
 2. POWERED (groen) – licht op wanneer het kanaal actief is, dwz het is "gewekt" wanneer het uitgangssignaalniveau hoger is dan -65 dB ten opzichte van de maximale output
  niveau (typische drempel: kan per programmatype verschillen).
 3. SIGNAAL (groen) – licht op wanneer het uitgangssignaalniveau van de amplifier-kanaal is minimaal 2.5 Vrms.
 4. PEAK (geel) – licht op wanneer de limiter van het kanaal actief is, dwz de versterking vermindert.
 5. PROTECT (rood) – geeft een storing aan. Het licht op wanneer de stroom amplifier stage wordt uitgeschakeld door het interne beveiligingscircuit, wat zal optreden als overmatige stroom of DC wordt gedetecteerd op de uitgangsklemmen, of als de interne temperatuur te hoog wordt. Overstroom of DC-foutcondities kunnen worden verholpen door de AC-voeding een paar seconden te verwijderen, maar wanneer de oorzaak te hoge temperatuur is, amplifier blijft in zijn beschermde toestand totdat de temperatuur daalt (wat meestal zal gebeuren als het ingangssignaal wordt verminderd).
 6. Ventilatie-inlaten – deze moeten altijd vrij zijn wanneer de ampler is in gebruik.

Achterpaneel Beschrijving

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Achterpaneel

 1. INGANGEN CH 1 … CH n – één 3-pins, 3.5 mm-schroefklemconnectoren per amplifier kanaal. De ingangen zijn gebalanceerd. Sluit hier de audiobronnen aan.
 2. INPUT ROUTING – een 2-, 4-, 6- of 8-weg DIP-schakelaar, afhankelijk van het model; de uitzondering is model CA2250 die SW4 (CH2 INPUT ROUTING) van de enkele 8-polige DIP-schakelaar gebruikt. De fabrieksinstelling is met alle schakelaarsecties omhoog: in deze toestand is elke amplifier-kanaal wordt gevoed door dezelfde ingangsconnector met hetzelfde nummer. Zie pagina 13 voor een volledige beschrijving van de functie. Merk op dat sectie SW1 op modellen CA2500/4250/6160/8125 een ander doel heeft.
 3. LEVEL – één verzonken preset-type regelaar per kanaal: past het uitgangsniveau van het kanaal aan.
 4. LUIDSPREKERUITGANGEN – één 2-pins, 5 mm-pitch schroefklemconnectoren per amplifier kanaal. Sluit hier de feeds aan op de luidsprekersystemen. Merk op dat dezelfde connectoren worden gebruikt voor bewerkingen met zowel lage als hoge impedantie (70/100 V-lijn).
 5. 65Hz FILTER – een 2-, 4-, 6- of 8-weg DIP-schakelaar, afhankelijk van het model; de uitzondering is model CA2250 die SW1 en SW2 (CH1/CH2 65Hz HPF) van de enkele 8-polige DIP-schakelaar gebruikt. De fabrieksinstelling is met alle schakelaars omlaag en filters actief. De filterfrequentie is 65 Hz: frequenties daaronder worden gedempt.
 6. LUIDSPREKERBELASTING: HIGH Z/LOW Z – een 2-, 4-, 6- of 8-weg DIP-schakelaar, afhankelijk van het model; de uitzondering is model CA2250 die SW7 en SW8 gebruikt (CH1/2 Hi-Z/Lo-Z)
  van de enkele 8-polige DIP-schakelaar. In de HIGH Z-positie (omhoog) is de uitgang van het kanaal stage is geconfigureerd voor het aandrijven van 70/100 V-line-systemen. In de LAGE Z-stand (omlaag),
  de kanalen uitgang stage is geconfigureerd om luidsprekers met een lage impedantie (4 of 8 ohm) aan te sturen.
 7. LUIDSPREKERBELASTING: 4Ω/70V / 8Ω/100V – een 2-, 4-, 6- of 8-weg DIP-schakelaar, afhankelijk van het model; de uitzondering is model CA2250 die SW5 en SW6 (CH1/CH2 4Ω/70v of 8Ω/100V) van de enkele 8-polige DIP-schakelaar gebruikt. De functie van deze schakelaars hangt af van de instelling van de HIGH Z/LOW Z-schakelaar [6]. In de modus met hoge impedantie configureren de schakelaars de uitgang van het kanaal stage voor 70 V-lijn (omhoog) of 100 V-lijn (omlaag). In de modus met lage impedantie configureren de schakelaars de uitgang van het kanaal stage voor ofwel een minimale belasting van vier ohm (omhoog) of een minimale belasting van acht ohm (omlaag).
 8. AUTO POWER DOWN ON/OFF – zet deze schakelaar op ON (neer) om de ampautomatische uitschakelfunctie (APD) van de lifier. Indien ingeschakeld, worden de kanalen na 15 minuten gedempt als er geen ingangssignaal wordt gedetecteerd; als er gedurende 25 minuten geen signaal wordt gedetecteerd, gaan de kanalen naar de stand-bymodus. Merk op dat de APD AAN/UIT-schakelaar de eerste pool van de INPUT ROUTING DIP-schakelaarbank gebruikt op de modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125; op model CA2250 gebruikt het SW3 van de enkele 8-polige DIP-schakelaar (APD AAN/UIT).
 9. REMOTE POWER DOWN – een 2-pins, 5 mm-pitch schroefaansluiting voor afstandsbediening van de ampautomatische uitschakelfunctie (APD) van lifier. Een contactsluiting bij deze connector forceert APD, waardoor de amplifier in de standby-modus, wat resulteert in een laag stroomverbruik. Merk op dat de REMOTE POWER DOWN-ingang altijd actief is, dwz ongeacht de instelling van de AUTO POWER DOWN-schakelaar8.
 10. Uitbreidingssleuf – hier kan een optionele digitale ingangskaart uit de CDI-CA-serie worden geplaatst om integratie met een Dante™-netwerk mogelijk te maken.
 11. AC-ingang - standaard IEC-contactdoos. Gebruik de AC-stroomkabel die is meegeleverd met de ampverliezer.
 12. Ventilatie-uitlaten – deze moeten altijd vrij zijn wanneer de ampler is in gebruik.

Installatie

Mechanisch
De ampLifiers zijn ontworpen om te worden gemonteerd in een standaard 19-inch apparatuurrek. Het frontpaneel is hiervoor voorzien van rackmount oren. Alle modellen hebben 2U verticale rackruimte nodig.
Zie onderstaande opmerkingen met betrekking tot afstand en ventilatie.
Vanwege het gewicht van de units wordt het gebruik van rackzijrails aanbevolen.

Ventilatie
CA-serie ampluchtkoelers worden geforceerd gekoeld door een interne, thermostatisch geregelde ventilator: de temperatuur wordt gedetecteerd binnen de ampvermogensmodules van lifiers. De ventilator werkt niet bij temperaturen onder 45 °C. Boven deze temperatuur wordt de snelheid bepaald door de heetste amplifier-module en neemt proportioneel toe tot een maximumsnelheid wanneer de hoogste moduletemperatuur 56 °C bereikt. Merk op dat de ampHet beveiligingscircuit van de lifier werkt bij interne temperaturen van 75 °C of hoger: zie Amplifier Bescherming voor:
meer details.

Zorg altijd voor voldoende ruimte rondom de ampluchtfilter om een ​​vrije luchtstroom door de unit mogelijk te maken. Zorg ervoor dat kabelbundels of andere voorwerpen geen ventilatieopeningen belemmeren. De luchtstroominlaat bevindt zich op het voorpaneel (gefilterd), met uitgangen in de achter- en linkerzijpanelen. Het wordt aanbevolen om de CA-serie niet te mengen ampmet andere apparatuur die gebruik maakt van geforceerde luchtkoeling die in de tegenovergestelde richting werkt binnen hetzelfde rek.

CA-serie ampluchtverversers zijn ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuurbereik van 0 °C tot 35 °C. Hoewel een bevredigende werking buiten dit aanbevolen temperatuurbereik mogelijk is in een bepaalde installatie, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot volledige naleving van de prestatiespecificaties (zie het gedeelte Bijlage van deze handleiding).
Installateurs moeten altijd proberen om de CA-serie te monteren ampop een plaats waar het aanbevolen temperatuurbereik niet wordt overschreden.

Stroomvereisten en het draaien van de ampverliezer aan en uit
Sluit de CA-serie aan amplichtnet met behulp van de meegeleverde IEC-kabel. De amplifier zal werken op toevoer voltagis van 85 tot 265 V, 50 of 60 Hz.

De amplifier zal automatisch opstarten zodra externe voeding wordt toegepast; dit zorgt ervoor dat het correct herstart als de AC-voeding wordt onderbroken. De POWERED 2, PROTECT 5 en PEAK 4 LED's op het voorpaneel zullen kort oplichten terwijl de interne diagnose wordt uitgevoerd. De witte LED die geïntegreerd is in de aan/uit-knop blijft na deze reeks branden. De amplifier wordt altijd ingeschakeld in de actieve status, zelfs als de APD-modus is ingeschakeld.

CA-serie ampliifiers zijn zeer energiezuinig en hebben een twee-stage Automatische uitschakelfunctie (APD). Hierdoor worden oneven en even kanaalgroepen in een toestand met verminderd vermogen geplaatst wanneer gedurende 15 minuten geen ingangssignaal naar een kanaal van een groepslid is gedetecteerd. (Het werkelijke vermogen is afhankelijk van het model: zie Specificaties.) Deze status wordt aangegeven door de gelijktijdige verlichting van de POWERED-, PROTECT- en PEAK-LED's voor de relevante kanalen. Als er gedurende 25 minuten geen ingangssignaal is gedetecteerd, gaan de relevante kanalen in een energiezuinige stand-bymodus. In deze modus brandt alleen de witte LED in de aan/uit-knop. Het stroomverbruik in de standby-modus is <2.5 W voor alle modellen. Merk op dat de APD-modus kan worden uitgeschakeld door de AUTO POWER DOWN-schakelaar [8] op het achterpaneel op OFF (omhoog) te zetten.

De aan/uit-knop 1 op het voorpaneel is van het "zachte" type; druk om de te draaien ampverliezer uit.

Uitschakelen op afstand
De ampDe schakelaar kan in de stand-bymodus worden 'gedwongen' door kortsluiting op het achterpaneel toe te passen. REMOTE POWER DOWN-connector 9. De connector is een 2-pins, 5 mm-pitch schroefaansluiting. De amplifier zal "ontwaken" wanneer de kortsluiting is verwijderd: de wektijd is typisch 500 ms.
Deze functie kan handig zijn bij het afsluiten van bijvoorbeeld bezoekersattracties in musea en themaparken. REMOTE POWER DOWN werkt ongeacht de instelling van de AUTO POWER DOWN - schakelaar 8 .

Amplifier Bescherming:
CA-serie ampuitvoer stagZe bevatten uitgebreide beveiligingsschakelingen om schade aan luidsprekers, uitvoerapparaten en andere componenten in het geval van een storing te voorkomen.
de voltage en stroom aan de uitgangsaansluitingen van elk kanaal wordt constant gecontroleerd en het kanaal gaat naar de beschermingsmodus en wordt uitgeschakeld als DC of overmatig
stroom wordt gedetecteerd. In dit geval zal de relevante PROTECT-LED op het voorpaneel oplichten. Power-cycling de ampdoor de IEC-voedingsconnector te verwijderen en deze na 5 seconden terug te plaatsen, wordt de storing normaal gesproken gewist, maar als de PROTECT-LED blijft branden na de opstartvolgorde, zal de amplifier kan een storing hebben ontwikkeld en moet worden nagekeken.
De interne temperatuur van de voedingsmodules wordt ook constant gecontroleerd en als de temperatuur van een uitgangsmodule 75 °C overschrijdt, gaat het kanaal in Beveiliging
Mode en de versterking worden tot 3 dB verminderd: de PROTECT-LED 5 op het voorpaneel voor het relevante kanaal gaat branden. Als de temperatuur hoger is dan 85 °C, zal het beveiligingscircuit alles dempen amplifier-kanalen, alle PROTECT-LED's branden en alle andere LED's uit. Een thermisch geïnduceerde beschermingsstatus is normaal gesproken een indicatie dat de
amplifier-kanaal wordt te hard aangestuurd, en het verminderen van het ingangssignaalniveau zal over het algemeen de fout wissen.
Het beveiligingscircuit wordt ook onmiddellijk geactiveerd nadat de amplifier is ingeschakeld. Dit is om te voorkomen dat ertage pieken als gevolg van opstartomstandigheden door beschadiging van de luidsprekers.
Het beveiligingscircuit gaat na een korte vertraging automatisch uit. Alle PROTECT-LED's branden bij het inschakelen tijdens het inschakelen: dit is normaal.

Vermogensdeling (alleen uitgangsmodus met hoge impedantie)
Modellen CA2500/4250/6160/8125:

Een fundamenteel ontwerpconcept van de CA-serie ampEen voordeel is de beschikbaarheid van Power Sharing wanneer een of meer kanalen zijn geselecteerd in de HIGH Z-modus, om 70/100 V-lijnluidsprekersystemen aan te sturen. Het maximale uitgangsvermogen van alle modellen uit de CA-serie behalve de CA2250 is 1 kW: het maximale uitgangsvermogen van de CA2250 is 500 W.
Om het gebruik ampOm zijn maximale effectiviteit te bereiken, moeten installateurs die de uitgangsmodus met hoge impedantie willen gebruiken, begrijpen hoe dit maximale vermogen tussen kanalen wordt gedeeld.
Alle modellen behalve de CA2250 gebruiken twee afzonderlijke interne voedingen, elk met een vermogen van 500 W. De twee voedingen bedienen respectievelijk de oneven en even kanalen.
Elke amplifier-kanaal kan 500 W leveren, maar dit cijfer kan alleen worden gerealiseerd als de andere kanalen in zijn groep (van oneven of even genummerde kanalen) niet worden gebruikt. Net zo
andere kanalen in dezelfde groep worden ingeschakeld om vermogen te leveren, wordt het maximale beschikbare vermogen van elk kanaal verminderd. Als alle kanalen gelijktijdig met gelijke ingangsniveaus worden aangestuurd en de LEVEL-regelaars op dezelfde instelling worden ingesteld, is het maximale meerkanaalsvermogen van de ampveroorzakers kunnen als volgt worden vermeld:

 • CA2500: 2 kanalen, 500 W/ch
 • CA4250: 4 kanalen, 250 W/ch
 • CA6160: 6 kanalen, 160 W/ch
 • CA8125: 8 kanalen, 125 W/ch

Het grote voordeeltagEen van het principe van vermogensdeling is dat installateurs sommige kanalen kunnen gebruiken om luidsprekers aan te sturen in gebieden waar slechts een laag vermogen nodig is, en andere in gebieden waar meer nodig is.

Het mag duidelijk zijn dat de 2-kanaals CV2500 enigszins onafhankelijk is van het principe van vermogensdeling, met slechts één oneven en één even kanaal.

Model CA2250:
Model CA2250 gebruikt een enkele interne voeding van 500 W, die zowel kanaal 1 als kanaal 2 bedient. Het delen van stroom in de modus met hoge impedantie is eveneens beschikbaar, maar slechts tot een totaal ampUitgangsvermogen van de lifier van 500 W. Elk kanaal kan 500 W leveren, maar kan dit alleen doen als het andere kanaal in rust is. Als beide kanalen zijn
gelijktijdig worden aangedreven met gelijke ingangsniveaus en de LEVEL-regelaars op dezelfde instelling zijn ingesteld, kan het maximale tweekanaalsvermogen van de CA2250 als volgt worden aangegeven:

 • CA2250: 2 kanalen, 250 W/ch

NOTITIE: Het principe van Power Sharing is alleen van toepassing op: amplifier-kanalen geselecteerd in HIGH Z-modus – dwz gebruikt met 70/100 V-line luidsprekersystemen. Voor geselecteerde kanalen
naar de LOW Z-modus, moeten de minimale luidsprekerbelastingen – 4 of 8 ohm – in acht worden genomen. In deze gevallen moet het vermogen van het kanaal uit de onderstaande tabel worden gehaald bij het berekenen van het resterende vermogen dat beschikbaar is voor andere kanalen:

MODEL  KANALEN  POWER (lage impedantie modus)
CA2250 2 2 x 250 W
CA2500 2 2 x 500 W
CA4250 4 4 x 250 W
CA6160 6 6 x 160 W
CA8125 8 8 x 125 W

Aansluitingen en aanpassingen

Ingangen
Elke amplifier-kanaal heeft een elektronisch gebalanceerde ingang op een 3-pins, 3.5 mm-schroefklemconnector 1 . Dubbeladerige afgeschermde kabel moet worden gebruikt bij het aandrijven van de amplifier-ingangen van een apparaat met een gebalanceerde uitgang. De enkeladerige afgeschermde kabel kan worden gebruikt bij aansluiting op een ongebalanceerde bron.

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen

Invoerroutering
Gemeenschappelijk met andere Cloud power ampverliezers, elk ampLifier-kanaal kan ofwel worden gevoed met een signaal van zijn eigen ingang (de fabrieksinstelling), of met de signaaltoevoer
een ander kanaal. Hierdoor kan hetzelfde ingangssignaal meerdere kanalen voeden zonder dat de ingangsconnectoren parallel hoeven te worden aangesloten. CA-serie ampLifiers met minder kanalen zijn duidelijk beperkt in het bereik van routeringsopties die beschikbaar zijn in vergelijking met modellen met meer kanalen.
De INPUT ROUTING DIP-schakelaars 2 op het achterpaneel worden gebruikt om de ingangsbron voor elk kanaal te selecteren, behalve kanaal 1. Modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125 hebben een speciale DIP-switchbank voor ingangsrouting: Model CA2250 gebruikt SW4 van de enkele 8 -polige DIP-schakelaar. De standaard fabrieksinstelling is met alle invoerrouteringsschakelaars OMHOOG, die de invoer met elkaar verbindt amplifier-kanaal naar de ingangsconnector met hetzelfde nummer, zoals aangegeven op de bovenste rij met nummers. Het instellen van een schakelaar OMLAAG loopt parallel met de invoer daarvan amplifier-kanaal met de ingang van de amplifier-kanaal aangegeven onder de schakelaar.

Opmerkingen:

 • Pool 1 van de DIP-schakelaar op modellen CA2500/4250/1610/8125 heeft geen betrekking op invoerroutering.
 • SW4 van de enkele 8-polige DIP op modellen CA2250 selecteert alleen de ingangsbron voor kanaal 2.

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 2

De ingangsrouteringsschakelaars werken op de manier die wordt getoond in de onderstaande schema's.

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 3Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 4

Voor alle modellen uit de CA-serie kunnen de routeringsopties als volgt worden samengevat:

 • allen ampLifier-kanalen kunnen afkomstig zijn van dezelfde genummerde ingang
 • Kanaal 2 kan afkomstig zijn van ingang 1 of ingang 2
 • oneven genummerde kanalen vanaf kanaal 3 kunnen als alternatief afkomstig zijn van ingang 1
 • even genummerde kanalen vanaf kanaal 4 kunnen als alternatief worden gebruikt met de ingang die is geselecteerd voor kanaal 2

Uitgangen
De luidsprekeruitgangsconnector voor elke ampLifier-kanaal is een 2-polige, 5 mm-pitch schroefklem van het type 4. De plug-in connectoren zijn geschikt voor kabeladers tot 2.5 mm².

Sluit aan zoals hieronder weergegeven:

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 5

BLAUPUNKT MS46BT Bluetooth CD-MP3-speler met FM en USB - icoon 3Maak nooit verbindingen met de uitgangsklemmen terwijl de amplier wordt gevoed.

De uitgang stages van de CA-serie ampluidsprekers kunnen worden geconfigureerd om ofwel luidsprekerdistributiesystemen met hoge impedantie (70 V-lijn of 100 V-lijn) of luidsprekers met lage impedantie (4 ohm of hoger) aan te sturen. De selectie van de uitvoermodus wordt voor elk afzonderlijk gemaakt ampLifier-kanaal met het achterpaneel SPEAKER LOAD HIGH Z/LOW Z DIP-schakelaar 6. Op modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125 is dit een speciale 2-, 4-, 6- of 8-polige schakelaar: op model CA2250, selectie van de uitgangsmodus wordt gemaakt met behulp van de polen SW7 en SW8 van de enkele 8-polige DIP-schakelaar. (De eerste exampHet onderstaande bestand is voor de 4-kanaals CA4250; het principe is identiek over het hele bereik.)

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 6

De uitgangsmodus kan voor elk kanaal afzonderlijk worden ingesteld.
Zet de schakelaar OMHOOG voor werking met hoge impedantie (70/100 V-lijn) en OMLAAG voor werking met lage impedantie.

BELANGRIJK: CA-serie amplifier-kanalen werken normaal gesproken in een brugconfiguratie in zowel lage als hoge impedantiemodi: kanaalparen kunnen niet extern worden overbrugd om een ​​hoger uitgangsvermogen te verkrijgen.

70/100 V-lijnwerking
In hoge impedantiemodus, CA-serie ampLifiers kunnen ofwel 100 V-line of 70 V-line luidsprekerdistributiesystemen rechtstreeks aansturen. Het systeem voltage wordt ingesteld door het achterpaneel SPEAKER LOAD 4Ω/70V / 8Ω/100V DIP-schakelaar 7 .
Op de modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125 is dit een speciale 2-, 4-, 6- of 8-polige schakelaar: op model CA2250 wordt de uitgangsmodus geselecteerd met de polen SW5 en SW6 van de enkele 8-polige DIP schakelaar. (De eerste exampHet onderstaande bestand is voor de 4-kanaals CA4250; het principe is identiek over het hele bereik.)

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 7

de voltage kan voor elk kanaal afzonderlijk worden ingesteld. Zet de schakelaar UP voor 70 V-lijnwerking en OMLAAG voor 100 V-lijnwerking.
In de modus met hoge impedantie (70/100 V-lijn) is de transformatorloze uitgang stage van elk amplifier-kanaal is ontworpen om maximaal 500 W te leveren, zolang de andere kanalen in dezelfde oneven of even genummerde groep (dwz met dezelfde interne voeding) onbelast zijn. Bij gebruik van meerdere kanalen van een CA2500, CA4250, CA6160 of CA8125  ampinstallateurs moeten ervoor zorgen dat de totale belasting op de oneven kanalen niet hoger is dan 500 W, en de totale belasting op de even kanalen niet hoger is dan 500 W. Model CA2250 gebruikt een enkele voeding en de totale belasting van beide kanalen samen mogen 500 W niet overschrijden.
de watotagDe belasting voor elk kanaal kan worden berekend door de tap wat bij elkaar op te tellentage instellingen voor alle luidsprekers die op dat kanaal zijn aangesloten.

Hoogdoorlaatfilters
De meeste transformatoren die op 70/100 V-line-luidsprekers zijn gemonteerd, vertonen kernverzadiging wanneer ze worden gevoed met signalen van hoog niveau bij lage frequenties. Transformatorverzadiging zorgt voor onaangename vervorming en belast het systeem. Om dit tegen te gaan, is een correct geconfigureerd hoogdoorlaatfilter een essentieel onderdeel van elk lijndistributiesysteem. CA-serie ampLifiers hebben een hoge
doorlaatfilter in elk kanaal, selecteerbaar via de 65Hz FILTER DIP-schakelaar op het achterpaneel 5. Op modellen CA2500, CA4250, CA6160 en CA8125 is dit een speciale 2-, 4-, 6- of 8-polige schakelaar: op model CA2250, selectie van uitgangsmodus wordt gemaakt met behulp van polen SW1 en SW2 van de enkele 8-polige DIP-schakelaar.
(De eerste exampHet onderstaande bestand is voor de 4-kanaals CA4250; het principe is identiek over het hele bereik.)

Cloud CA2250 CA-serie Power AmpLifiers - Aansluitingen 8

Werking met lage impedantie
In de lage-impedantiemodus is de uitgang stage kan worden geoptimaliseerd voor gebruik met belastingen van vier of acht ohm met de SPEAKER LOAD 4 Ω/70V / 8 Ω/100V DIP-schakelaar 7. In de 4 Ω-instelling (schakelaar OMHOOG) mag de belastingsimpedantie niet minder zijn dan vier ohm , en in de 8 Ω-instelling (schakelaar OMLAAG) mag de belastingsimpedantie niet lager zijn dan acht ohm. In beide gevallen kunnen echter hogere impedanties worden aangestuurd, hoewel het maximale uitgangsvermogen van de amplifier-kanaal zal niet beschikbaar zijn.

Controleer de impedantie van de aan te sturen luidsprekers door de ampverliezer; als u meerdere luidsprekers gebruikt, gebruik dan de juiste serie/parallelle bedrading om ervoor te zorgen dat de gecombineerde impedantie niet lager is dan de impedantie die is ingesteld met schakelaar 7 .
Het vermogen van een amplifier in lage impedantiemodus moet worden beschouwd als het nominale kanaalvermogensniveau voor de specifieke amplifier-model, ervan uitgaande dat de belastingsimpedantie overeenkomt met die ingesteld door schakelaar 7. Bijvoorbeeldample, een kanaal met lage impedantie van een CA8125 moet worden beschouwd als zijn voeding met 125W.

Niveaubewaking
Regeling van het audioniveau in elk kanaal wordt verzorgd door de vooraf ingestelde draaiknop LEVEL 3 op het achterpaneel. Het moet duidelijk zijn dat dit het signaalniveau aanpast dat de
amplifier vermogen stage en is dus in wezen een uitgangsniveauregeling, geen ingangsniveau- of gevoeligheidsregeling. De voorinstelling moet worden aangepast met behulp van een trimgereedschap of een kleine schroevendraaier.
Nul output wordt verkregen met de besturing volledig tegen de klok in.
Het volledige uitgangsniveau is met de besturing volledig met de klok mee; bij deze instelling wordt het maximale uitgangsvermogen (70 Vrms of 100 Vrms in hoge impedantiemodus) geproduceerd voor een ingangssignaalniveau van 0.775 Vrms (0 dBu).

We raden aan om het niveau voor elk kanaal in te stellen nadat de installatie is voltooid door minimaal met de LEVEL-regelaars te beginnen. Installateurs dienen ervoor te zorgen dat met het programmamateriaal dat in de praktijk zal worden gebruikt, adequate, maar niet te hoge geluidsniveaus worden bereikt.

Technische specificaties

Prestatie Alle modellen
Output Power: CA2250: totaal uitgangsvermogen 500 W, beide kanalen CA2500/CA4250/CA6160/CA8125: totaal uitgangsvermogen 1 kW, alle kanalen'
Uitgangen: Lage impedantie: 4 ohm of 8 ohm (selecteerbaar) Hoge impedantie: 70 V of 100 V (rms)
Frequentiebereik: 20 Hz tot 20 kHz, +0 dB/-1 dB
Hoogdoorlaatfilter: -3 dB @ 65 Hz via schakelaars op het achterpaneel
Vervorming: 0.019%THD+N @1 kHz, 1 dB onder nominaal uitgangsvermogen
Lawaai: -94 dB, 22 Hz tot 22 kHz, ten opzichte van vol vermogen
Overspraak: Ch1 tot Ch2: < -98 dB @1 kHz, -79 dB @10 kHz
Andere kanaalcombinaties: -107 dB @1 kHz, -98 dB @10 kHz (typisch)
Ingangen
Connectoren 3-polige 3.5 mm steekbare schroefklemconnectoren
Gevoeligheid 0 dBu (0.775 bestelwagens)
ingangsimpedantie 10 ohm (gebalanceerd); 5 ohm (ongebalanceerd)
Algemeen
Uitgangsconnectoren 2-polige 5 mm steekbare schroefklemconnectoren
Opgenomen vermogen 85 tot 265 V AC, 50 tot 60 Hz
Netbeveiliging Interne zekeringen:
CA2250: 1 x 250 V zekering, 20 x 5 mm, classificatie T4AH
CA2500, CA4250, CA6160, CA8125: 2 x 250 V zekeringen, 20 x 5 mm, classificatie T4AH
Normale bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C (Let op prestaties en specificaties kunnen buiten dit bereik niet worden gegarandeerd)
Energieverbruik CA2250 CA2500 CA4250 CA6160 CA8125
Stand-by &APD2 0.795 W (12.43 VA) 1.919 W (24.29 VA) 1.925 W (23.77 VA) 2.284 W (23.55 VA) 2.353 W (23.77 VA)
Dempen3 11.24 W (21.09 VA) 17.87 W (36.85 VA) 22.37 W (41.97 VA) 26.87 W (48.15 VA) 25.91 W (48.7 VA)
Inactief° 17.07 W (28.13 VA) 24.33 W (43.6 VA) 33.72 W (53.87 VA) 43.45 W (66.54 VA) 53.8 W (78.77 VA)
1/8e macht' 88.33 W (105.8 VA) 165.1 W (193.5 VA) 170.0 W (192.3 VA) 170.2 W (205.8 VA) 183.5 W (219.8 VA)
1/3e macht6 200.9 W (213.5 VA) 388.0 W (415.4 VA) 391.0 W (416.0 VA) 378.5 W (403.5 VA) 387.5 W (411.8 VA)
Warmteverlies Stand-by &APD2 2.9 kJ/uur (2.7 BTU/uur) 6.9 kJ/uur (6.6 BTU/uur) 6.9 kJ/uur (6.6 BTU/uur) 8.2 kJ/uur (7.8 BTU/uur) 8.5 kJ/uur (8.0 BTU/uur)
Dempen3 40.5 KJ/uur (38.4 BTU/uur) 64.3 kJ/uur (61.0 BTU/uur) 80.5 kJ/uur (76.4 BTU/uur) 96.7 kJ/uur (91.7 BTU/uur) 93.3 kJ/uur (88.5 BTU/uur)
Inactief° 61.5 kJ/uur (58.3 BTU/uur) 87.6 kJ/uur
(83.1 BTU/uur)
193.7 kJ/uur
121.4 kJ/uur (115.1 BTU/uur) 156.4 kJ/uur (148.3 BTU/uur) (183.7 BTU/uur)
1/8e macht' 91.7 kJ/uur (87.0 BTU/uur) 108.3 kJ/uur (102.7 BTU/uur) 164.9 kJ/uur (156.4 BTU/uur) 179.5 kJ/uur (170.2 BTU/uur) 211.0 kJ/uur (200.1 BTU/uur)
1/3e macht6 122.5 kJ/uur (116.1 BTU/uur) 197.3 kJ/uur (187.1 BTU/uur) 210.0 kJ/uur (199.1 BTU/uur) 211.3 kJ/uur (200.4 BTU/uur) 242.7 kJ/uur (230.2 BTU/uur)
Amplifier Bescherming: overstroom
DC
Thermische bewaking Inschakelvertraging
Statusindicatoren Voeding toegepast, Beveiliging actief, Signaalpiek en Signaal aanwezig
Koeling Ventilator met variabele snelheid
Afmetingen
(B x H x D)
Netto CA2250: 482.6 mm x 88 mm x 231.3 mm (19 inch x 3.46 inch x 9.11 inch)
CA2500, CA4250, CA6160, CA8125: 482.6 mm x 88 mm x 381.8 mm (19 inch x 3.46 inch x 15.03 inch)
Verzending CA2250: nog niet bekend
CA2500, CA4250, CA6160, CA8125: 606 mm x 164 mm x 558 mm (23.9 inch x 6.5 inch x 22 inch)
Gewicht CA2250 CA2500 CA4250 CA6160 CA8125
Netto 4.50 kg (10.1 lb) 6.75 kg (15.1 lb) 7.10 kg (15.9 lb) 7.55 kg (16.91b) 7.95 kg (17.8 lb)
Verzending TBC 8.75 kg (19.6 lb) 9.10 kg (20.4 lb) 9.55 kg (21.4 lb) 9.95 kg (22.3 lb)

OPMERKINGEN

 1. Oneven en even genummerde kanaalgroepen kunnen tot 500 W tegelijk leveren (uitgezonderd CA2250), maar in modellen met meer dan twee kanalen wordt het beschikbare vermogen proportioneel verminderd wanneer een kanaal meer levert dan het nominale vermogen. Op model CA2250 wordt het maximale vermogen van 500 W naar behoefte verdeeld tussen de twee kanalen.
  Opmerkingen over metingen van energieverbruik en warmteverlies:
  Alle metingen bij 230 VAC 50 Hz ingangsvermogen
 2. Stand-by: amplifier in Standby- en APD-statussen (dwz na 25 minuten zonder invoer)
 3. Mute: amplifier in Mute-status (dwz na 15 minuten zonder invoer)
 4. Idle: amplifier niet in de standby-status, maar geen audio-uitgang
 5. 1/8e vermogen: het constante geluidsniveau op 1/8 van het nominale uitgangsvermogen (audio voornamelijk schoon, slechts af en toe knippen)
 6. 1/3e vermogen: het constante geluidsniveau op 1/3 van het nominale uitgangsvermogen (audio begint gecomprimeerd te worden, beperkt of sterk afgekapt)

Logo van de wolkwww.cloud.co.uk
www.cloudusa.pro

GEMAAKT IN GROOT-BRITTANNI

Documenten / bronnen

Cloud CA2250 CA-serie Power Ampverliezers [pdf] Gebruikershandleiding
CA2250, CA2500, CA4250, CA-serie Voeding AmpLifiers, Power Ampluchtreinigers, CA2250, Amplifiers, CA-serie

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *