BOSCH MUM9YX5S12 Keukenmachine Gebruikershandleiding
BOSCH MUM9YX5S12 keukenmachine

Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht.

Algemene informatie

 • Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
 • Let bij gebruik van meegeleverde of optioneel verkrijgbare accessoires op de aanvullende instructies.
 • Bewaar de handleiding en de productinformatie op een veilige plaats voor toekomstig gebruik of voor de volgende eigenaar.
 • Sluit het apparaat niet aan als het tijdens het transport is beschadigd.

Beoogd gebruik
Gebruik dit apparaat alleen:

 • Met originele onderdelen en accessoires.
 • Voor aanvullende toepassingen beschreven in de instructies voor accessoires die optioneel zijn of bij het apparaat worden geleverd.
 • Voor het mixen, kneden en kloppen van voedsel.
 • Onder begeleiding.
 • In particuliere huishoudens en in besloten ruimten in een huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
 • voor normale verwerkingshoeveelheden en voor normale verwerkingstijden voor huishoudelijk gebruik.
 • Tot een hoogte van max. 2000 m boven zeeniveau

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet wanneer:

 • het apparaat niet gebruikt.
 • het apparaat is onbeheerd.
 • het apparaat in elkaar zetten.
 • het apparaat uit elkaar halen.
 • het apparaat schoonmaken.
 • naderende draaiende delen.
 • Verander gereedschap.
 • geconfronteerd met een fout.

Beperking op gebruikersgroep

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat en het netsnoer.

Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies in acht.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken!
Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, is dit gevaarlijk

 • Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
 • Gebruik nooit een apparaat met een gebarsten of gebroken oppervlak.
 • Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 • Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de zekeringkast uit.
 • Klantenservice bellen. → Pagina 33
  Onjuiste installatie is gevaarlijk.
 • Sluit het apparaat alleen aan en gebruik het volgens de specificaties op het typeplaatje.
 • Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met wisselstroom via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde.
 • Het beschermingsleidingsysteem van de elektrische installatie in huis moet correct zijn geïnstalleerd. Onjuiste reparaties zijn gevaarlijk.
 • Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel.
 • Gebruik alleen originele reserveonderdelen bij het repareren van het apparaat.
 • Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.
  Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
 • Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of reinig het nooit in de vaatwasser.
 • Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 • Stel het apparaat nooit bloot aan intense hitte of vochtigheid.
 • Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om het apparaat schoon te maken.
  Als de isolatie van het netsnoer is beschadigd, is dit gevaarlijk.
 • Laat het netsnoer nooit in contact komen met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen.
 • Laat het netsnoer nooit in contact komen met scherpe punten of randen.
 • Nooit het netsnoer knikken, pletten of wijzigen.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Door intense hitte kunnen het apparaat en andere onderdelen vlam vatten.

 • Plaats het apparaat nooit op of in de buurt van hete oppervlakken.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Draaiende aandrijvingen, gereedschappen of toebehoren kunnen letsel veroorzaken.

 • Houd handen, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van draaiende onderdelen.
 • Bevestig en verwijder gereedschap en accessoires pas als de aandrijving is gestopt en u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u van gereedschap wisselt of het apparaat schoonmaakt.
 • Gebruik het gereedschap alleen als de kom is geplaatst, het deksel is aangebracht en de aandrijfdeksels op hun plaats zitten.
 • Open nooit de zwenkarm tijdens de bewerking.
  Gebruik van het apparaat met beschadigde onderdelen kan leiden tot letsel.
 • Onderdelen die scheuren of andere beschadigingen vertonen of niet goed passen, moeten worden vervangen door originele reserveonderdelen.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Uw handen en vingers kunnen bekneld raken.

 • Grijp bij het neerlaten van de zwenkarm niet in de kom of behuizing.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over hun hoofd leggen of zich erin verpakken en stikken.

 • Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
 • Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal.
  Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken, waardoor ze stikken.
 • Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
 • Laat kinderen niet spelen met kleine onderdelen.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Vervuiling van oppervlakken kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • Volg de reinigingsinstructies.
 • Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel voor elk gebruik.

Materiële schade vermijden

LET OP!
Bij ondeskundig gebruik kan materiële schade ontstaan.

 • Gebruik nooit verschillende schijven tegelijk.
 • Let op de kleurcodering op de accessoires en aandrijving.
 • Gebruik het apparaat nooit langer dan nodig is.
 • Gebruik het apparaat niet onbelast.
 • Gebruik nooit originele onderdelen en accessoires voor andere apparaten.
 • Let op de maximale verwerkingshoeveelheden.
 • Gebruik de kom niet om voorwerpen op te bergen die er niet bij horen.
  Tijdens bedrijf ontsnapt warme luchtafvoer via het ventilatierooster aan de achterkant. Als deze geblokkeerd is, kan het apparaat oververhit raken.
 • Plaats het apparaat op voldoende afstand van muren, gemakkelijk beschadigde oppervlakken en andere apparaten.
  Trillingen kunnen de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden.
 • Plaats het apparaat niet op bewegende of trillende oppervlakken.

Milieubescherming en energiebesparing

Verpakking weggooien

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled.

 • Sorteer de afzonderlijke componenten op soort en voer ze apart af.

Uitpakken en controleren

Lees hier waar u op moet letten bij het uitpakken van het apparaat.

Het apparaat en de onderdelen uitpakken 

 1. Haal het apparaat uit de verpakking.
 2. Haal alle overige onderdelen en de bijbehorende documenten uit de verpakking en leg deze bij de hand.
 3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.
 4. Verwijder eventuele stickers of folie.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken van alle onderdelen op eventuele transportschade en de volledigheid van de levering.
Opmerking: Het apparaat wordt geleverd met extra accessoires, afhankelijk van de kenmerken. Zie de instructies bij de accessoires om de verdere inhoud van de verpakking te ontdekken. → Afb. 1
Pakketinhoud

Symbool Onderkast met mengkom
Symbool Deksel met geïntegreerde vulschacht
Symbool Professionele flexibele roerder
Symbool Professionele klopgarde
Symbool Kneedhaak
Symbool Bijbehorende documenten

Afhankelijk van het model

Apparaat instellen

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Brandgevaar!
Door intense hitte kunnen het apparaat en andere onderdelen vlam vatten.

 • Plaats het apparaat nooit op of in de buurt van hete oppervlakken.

LET OP!
Tijdens bedrijf ontsnapt warme luchtafvoer via het ventilatierooster aan de achterkant. Als deze geblokkeerd is, kan het apparaat oververhit raken.

 • Plaats het apparaat op voldoende afstand van muren, gemakkelijk beschadigde oppervlakken en andere apparaten.
  Trillingen kunnen de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden.
 • Plaats het apparaat niet op bewegende of trillende oppervlakken.
  1. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak, schoon en vlak werkoppervlak.
  2. Trek de stroomkabel uit tot de gewenste lengte. → “Kabellengte”, Pagina 18
   Steek de stekker niet in het stopcontact.

Uw apparaat leren kennen

Toestel
U kunt een over vindenview van de onderdelen van uw apparaat hier. → Afb. 2
Toestel

Symbool Bedieningspaneel
Symbool Roestvrijstalen mengkom
Symbool Deksel met geïntegreerde vulschacht
Symbool Beschermkap voor aandrijving 2
Symbool Beschermkap voor aandrijving 3
Symbool Verlichte ring
Symbool draaischakelaar
Symbool Zwenkarm
Symbool Ontgrendelknop voor zwenkarm
Symbool Aandrijving 2, geel
Symbool Aandrijving 3, rood
Symbool Hoofdaandrijving, zwart
Symbool Uitsparingen voor kom
Symbool Snoerwinkel

draaischakelaar
De draaischakelaar wordt gebruikt om de verwerking te starten en te stoppen en de snelheid te selecteren.

Symbool Functie
Symbool Stop met verwerken.
Symbool Voeg ingrediënten toe op de laagste snelheid.
Symbool Verwerk ingrediënten op lage snelheid.
Symbool Verwerk ingrediënten op maximale snelheid.
Symbool Verwerk ingrediënten kort op maximale snelheid. → “Onmiddellijk schakelen gebruiken”, pagina 21
Symbool Afhankelijk van de toepassing: ¡ Ingrediënten kort op maximale snelheid verwerken. → “Onmiddellijk schakelen gebruiken”, pagina 21
1 Afhankelijk van de apparaatspecificatie
 
 • Start automatisch programmeer mij. → "Sensor Control Plus", pagina 25
1 Afhankelijk van de specificaties van het apparaat

Tip: Je kunt de snelheid slapeloos instellen tussen 1 en 7.

Verlichte ring1
De verlichte ring op de draaischakelaar informeert u over de bedrijfsstatus van uw apparaat.

Display Status
De verlichte ring licht op en de verwerking is bezig Het apparaat functioneert perfect.
De verlichte ring licht niet op en de verwerking kan niet starten.
 • Het apparaat heeft geen stroomvoorziening.
 • Er is een storing in het apparaat.
De verlichte ring licht op en de verwerking kan niet starten of doorgaan.
 • De timer is afgelopen met verwerken.
 • Er is een veiligheidssysteem geactiveerd.
 • Er is een storing in het apparaat.

Tip: U kunt hier meer informatie vinden:

Bedieningspaneel

U kunt een over vindenview van het bedieningspaneel hier. → Afb. 3control panel

Symbool Schalen knop
Symbool Timer knop
Symbool Sensorbediening Plus1 knop
Symbool Instelknoppen
Symbool Display
Functieknoppen

U kunt de functieknoppen gebruiken om extra functies te selecteren of instellingen te configureren.
Raak met uw vinger de betreffende symbolen aan om een ​​keuze te maken.

Symbool Functie
Symbool Timer
 • Timer gebruiken.
 • Timer resetten.
 • Beëindig extra functies.
Symbool Weegschaal 1
 • Gebruik schalen.
 • Weegschalen kalibreren.
 • Beëindig extra functies.
Symbool Sensorbesturing Plus 1
 • Selecteer automatisch programma mij.
 • Beëindig extra functies.
Symbool
 • Instellingen veranderen.
 • Verlaag waarden.
Symbool
 • Instellingen veranderen.
 • Verhoog waarden.
1 Afhankelijk van de specificaties van het apparaat

Opmerking: Druk met uw vingers op de knoppen zonder rubberen/ovenhandschoenen te dragen.
Bedien geen knoppen met voorwerpen, bijv. een houten lepel.

Display

Het display toont instellingen, informatie en waarden, evenals meldingen over de bedrijfsstatus.
Door de stekker in het stopcontact te steken, wordt het display geactiveerd waarop "Optimum" wordt weergegeven.
Het display toont tekst op 2 regels.
Er rolt lange tekst over het scherm.
Opmerking: Het display wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt bediend. Om de weergave opnieuw te activeren, drukt u op een knop of start u de verwerking.
Tip: U kunt de weergavetaal en de helderheid van het bedieningspaneel op elk moment wijzigen.

Schijven
Uw apparaat is uitgerust met verschillende aandrijvingen die speciaal zijn ontworpen voor het gereedschap en de accessoires.
Opmerking: Aandrijvingen 2 en 3 worden geleverd met beschermkappen.

Kleurcodering
De schijven zijn kleurgecodeerd.
De kleurcodering is ook gemarkeerd op de accessoires om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de juiste schijf

Overview van schijven
U kunt een over vindenview van de schijven en hun doeleinden hier.

Drive Te gebruiken
Hoofdaandrijving, zwart
Symbool
Voor de gereedschappen en accessoires, bijv
 • Vleesmolen
 • Pasta pers
Aandrijving 2, geel
Symbool
Voor geel gemarkeerde accessoires, bijv
 • Doorlopende versnipperaar
 • Multi-blender hulpstuk
Aandrijving 3, rood
Symbool
Voor rood gemarkeerde accessoires, bijv
 • Glazen blender opzetstuk
 • Multi-chopper set

Tools
Alles wat je moet weten over de verschillende tools vind je hier.
Gereedschappen zijn voorzien van een beschermkap om de aandrijving te beschermen tegen vervuiling.
De twee uitwerpknoppen op de beschermkap vergemakkelijken het verwijderen van gereedschap.

Overview van gereedschap
Gebruik afhankelijk van het gebruik het juiste gereedschap.

Gereedschap Te gebruiken
Symbool Kneedhaak
 • Kneed deeg, bijv. gistdeeg, brooddeeg, pizzadeeg, pastadeeg, banketbakkersdeeg.
 • Spatel ingrediënten door het deeg, bijv. zaden.
Symbool Professionele flexibele roerder1
 • Meng deeg, bijv. cakebeslag, fruitvlaai.
 • Spatel ingrediënten door het deeg, bijv. rozijnen, chocoladeschilfers.
Symbool Professionele klopgarde
 • Klop de opgeklopte eiwitten en room (minstens 30% vet) stijf.
 • Meng licht deeg, bijv. sponsmengsel

Fijnafstelling van de professionele garde
Gebruik het fijnafstelsysteem om de afstand tussen de kom en de professionele garde te corrigeren.
Opmerking: De professionele garde is in de fabriek zo ingesteld dat de ingrediënten perfect met elkaar vermengd worden.

Corrigeren van gereedschapsafstelling

LET OP!
Het apparaat en de gereedschappen kunnen worden beschadigd als een verkeerde instelling van het gereedschap wordt gebruikt.

 • Gebruik nooit een gereedschap dat de kom raakt.

Voorwaarden

 • De netstekker zit niet in het stopcontact.
 • De zwenkarm is geopend.
 • De professionele garde is geplaatst.
 • De schaal is geplaatst.
 1. Houd de garde met één hand aan de onderkant vast en draai de borgmoer rechtsom los met behulp van een steeksleutel.
  → Afb. 4
  Voorwaarden
 2. Draai het gereedschap om de afstand te wijzigen.
  → Afb. 5
  Draaibare opening
  Let op de waarden in de tabel:
  omgeving Afstand
  Optimale instelling 3 mm
  Een slag met de klok mee 1mm meer
  Een slag tegen de klok in 1mm minder
 3. Druk op de ontgrendelingsknop en duw de zwenkarm naar beneden totdat deze vastklikt.
 4. Controleer de instelling.
 5. Druk op de ontgrendelingsknop en breng de zwenkarm omhoog totdat deze vastklikt.
 6. Houd de garde met één hand aan de onderkant vast en draai de borgmoer linksom vast met een steeksleutel.

Veiligheidssystemen
U kunt een over vindenview van de veiligheidssystemen van uw apparaat hier.

Vergrendeling starten
Startblokkering voorkomt dat uw apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld en bediend als

 • de zwenkarm is in positie 1 vergrendeld en de kom is geplaatst.
 • de zwenkarm wordt in stand 1 gezet en het conische tandwiel wordt op de hoofdaandrijving gemonteerd.

Vergrendeling opnieuw starten
Herstartblokkering voorkomt dat uw apparaat de verwerking automatisch herstart na een stroomstoring.
Het apparaat wordt na een stroomstoring weer ingeschakeld. De verwerking kan pas opnieuw beginnen als de draaischakelaar op is gezet Symbool.

Bescherming tegen overbelasting
Het overbelastingsbeveiligingssysteem voorkomt dat de motor en andere componenten beschadigd raken door overbelasting.
De motor zal uitschakelen als

 • er wordt een te grote hoeveelheid verwerkt.
 • verwerking duurt te lang.
 • een gereedschap of accessoire is geblokkeerd.

Zwenkarmbeveiliging
De zwenkarmbeveiliging voorkomt dat de zwenkarm wordt geopend als er een accessoire aan de achteraandrijving is bevestigd.

Voor het eerste gebruik

Voor het eerste gebruik

Het apparaat voorbereiden

 1. Druk op de ontgrendelingsknop en breng de zwenkarm omhoog totdat deze vastklikt.
 2. Draai de kom met de klok mee en verwijder hem.
 3. Reinig alle onderdelen die in contact komen met voedsel voor het eerste gebruik.
 4. Zet de gereinigde en gedroogde onderdelen klaar voor gebruik.

Basis operatie

Kabellengte
Pas de lengte van de stroomkabel aan uw behoeften aan.

Kabellengte aanpassen via kabelopbergvak 1

 1. Trek de stroomkabel uit tot de gewenste lengte.
 2. Om de kabel in te korten, duwt u deze in het kabelopbergvak.

Kabellengte aanpassen via kabel terugspoel1

 1. Trek het netsnoer uit tot de gewenste lengte en laat het langzaam los.
 2. Om de kabel korter te maken,
  • trek aan de kabel,
  • laat de kabel oprollen,
  • trek de kabel er weer uit.

Opmerking: Duw de kabel niet met de hand naar binnen. Als de kabel vastloopt, trekt u deze er recht uit en laat u hem weer oprollen.

Zwenkarmposities
U kunt een over vindenview van de standen van de zwenkarm hier.

Positie Te gebruiken
Positie 1
Symbool
Zwenkarm is gesloten.
 • Verwerk ingrediënten met gereedschap.
 • Gebruik een accessoire op de hoofdaandrijving, bijv. Vleesmolen.
 • Accessoire op aandrijving 2 gebruiken, bijv. Doorlopende versnipperaar
 • Gebruik accessoire op schijf 3, bijv. Glazen blenderopzetstuk
Positie 2
Symbool
Zwenkarm is geopend.
 • Plaats of verwijder de kom.
 • Deksel aanbrengen of verwijderen.
 • Gereedschap inbrengen of verwijderen.
 • Voeg de ingrediënten toe aan de kom.

Zwenkarm openen

 • Druk op de ontgrendelingsknop en breng de zwenkarm omhoog totdat deze vastklikt.
  → Afb. 6
  Draaibare sluiting
 • De zwenkarm is vastgezet in stand 2.

Sluitbare zwenkarm

 • Druk op de ontgrendelingsknop en duw de zwenkarm naar beneden totdat deze vastklikt.
  → Afb. 7
  Kom verwijderen
 • De zwenkarm is vastgezet in stand 1.

Kom verwijderen

 • Draai de kom met de klok mee en verwijder hem.
  → Afb. 8
  Kom plaatsen

Kom plaatsen

 1. Plaats de kom in de basiseenheid. → Afb. 9
  Kom plaatsen

  Gebruik de uitsparingen op de basiseenheid.
 2. Draai de kom linksom totdat deze vastklikt. → Afb. 10
  Kom bevestigen

Deksel van de kom bevestigen
Eis: Hier wordt geen gereedschap gebruikt.

 • Plaats het deksel op de hoofdaandrijving totdat het vastklikt.
  → Afb. 11
  Kom verwijderen

  De vulschacht moet naar voren wijzen.

Deksel van de kom verwijderen
Eis: Hier wordt geen gereedschap gebruikt.

 • Haal de kap van de hoofdschijf.

Gereedschap invoegen

 1. Selecteer het benodigde gereedschap.
 2. Druk het gereedschap in de hoofdaandrijving tot het vastklikt.
  → Afb. 12
  Hulpmiddelen invoegen

  De beschermkap moet de hoofdaandrijving volledig afdekken.

Gereedschap verwijderen

 • Druk de twee uitwerpknoppen samen en trek het gereedschap volledig uit de aandrijving.
  → Afb. 13
  Tools verwijderen

In behandeling
Hier vind je alles wat je moet weten over het verwerken van voedsel.
Aanbevolen snelheden
Neem de aanbevolen snelheden in acht voor een optimaal resultaat.

omgeving Te gebruiken
Symbool Voeg de ingrediënten toe en meng ze voorzichtig, bijv. het opgeklopte eiwit

1-2

Roer erdoor en meng de ingrediënten.

3

Kneed zwaar deeg, bijv. gistdeeg.

5-7

Klop en roer ingrediënten, bijv. slagroom.
Symbool Klop en roer ingrediënten kort op maximale snelheid.
Symbool Afhankelijk van de toepassing:
 • Klop en roer ingrediënten kort op maximale snelheid.
 • Controle snelheid met automatisch programma me.

Ingrediënten verwerken met gereedschap 

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Gevaar voor letsel!
Draaiende aandrijvingen, gereedschappen of toebehoren kunnen letsel veroorzaken.

 • Houd handen, haar, kleding en keukengerei uit de buurt van draaiende onderdelen.
 • Bevestig en verwijder gereedschap en accessoires pas als de aandrijving is gestopt en u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u van gereedschap wisselt of het apparaat schoonmaakt.
 • Gebruik het gereedschap alleen als de kom is geplaatst, het deksel is aangebracht en de aandrijfdeksels op hun plaats zitten.
 • Open nooit de zwenkarm tijdens de bewerking.

Voorwaarden

 • De schaal is geplaatst.
 • Het komdeksel is gemonteerd.
 • Het benodigde gereedschap is geplaatst.
 1. Voeg de ingrediënten toe aan de kom. → Afb. 14
  Met behulp van instructie
 2. Druk op de ontgrendelingsknop en duw de zwenkarm naar beneden totdat deze vastklikt. → Afb. 15
  Met behulp van instructie
 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 4. Zet de draaischakelaar op de gewenste snelheid. → Afb. 16
  Met behulp van instructie
 5. Verwerk de ingrediënten tot je het gewenste resultaat hebt bereikt.
 6. Zet de draaischakelaar opSymbool.
  → Afb. 17
  Met behulp van instructie

  Wacht tot het apparaat stopt.
 7. Trek de stekker uit het stopcontact.

Tips

 • U kunt de snelheid op elk moment tijdens de verwerking wijzigen of de verwerking onderbreken.
 • Reinig alle onderdelen direct na gebruik zodat resten niet indrogen.

Meer ingrediënten toevoegen

 • Gebruik voor het toevoegen van ingrediënten tijdens de verwerking de vulschacht in het deksel.
  → Afb. 18
  Ingrediënten toevoegen
 • Zet de draaischakelaar op ⁠ om grote hoeveelheden toe te voegen.
  Wacht tot het apparaat stopt.
 • Druk op de ontgrendelingsknop en breng de zwenkarm omhoog totdat deze vastklikt.
 • Voeg de ingrediënten toe aan de kom.
 • Druk op de ontgrendelingsknop en duw de zwenkarm naar beneden totdat deze vastklikt.
 • Verwerk de ingrediënten tot je het gewenste resultaat hebt bereikt.

Onmiddellijk schakelen gebruiken

 1. Zet de draaischakelaar op Symboolor Symbool en hou vast.
  → Afb. 19
  Instantaan gebruiken
  • De ingrediënten worden op maximale snelheid verwerkt.
 2. Laat de draaischakelaar los.
  → Afb. 20
  Instantaan gebruiken
  • De draaischakelaar springt naar ⁠.
  • De verwerking stopt.

Tip:
Onmiddellijk schakelen is vooral geschikt bij gebruik van de volgende accessoires:

 • Glazen blender opzetstuk
 • Multi-chopper set
 • Multi-blender hulpstuk

Aandrijvingsdeksel
Verwijder de beschermkap om accessoires op drive 2 of 3 te gebruiken.

Schijfdeksel verwijderen

 • Til de beschermkap van aandrijving 2 of 3 aan de zijdelingse liplift op en verwijder deze. → Afb. 21Schijf verwijderen

Aandrijfdeksel monteren

 • Plaats de beschermkap van station 2 of 3 en druk stevig aan. → Afb. 22Passende aandrijving

Basis instellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat configureren om aan uw behoeften te voldoen.

Overview van basisinstellingen
U kunt een over vindenview van de basisinstellingen hier.

omgeving Omschrijving
TAAL Selecteer de weergavetaal.
TONE Schakel signaaltonen uit of pas het volume aan.
HELDERHEID Stel de helderheid van het scherm in
EENHEDEN1 Stel de weergave-eenheden voor de weegschaal in.

Basisinstellingen wijzigen

Eis: De netstekker is ingestoken.

 1. Als het display is uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige knop.
 2. Houd ingedrukt Symbool en Symbooltegelijk.
  • Het display toont het configuratiemenu.
 3. Te gebruikenSymbool om de gewenste instelling te selecteren.
 4. Te gebruiken Symbool or Symboolom de geselecteerde instelling te wijzigen.
  • Op het display verschijnt “OPSLAAN: O & +”.
 5.  Houd ingedrukt om de gewijzigde instelling op te slaanSymbool en Symbooltegelijk.
  • Op het display verschijnt “INSTELLING” “OPGESLAGEN”.
 6. Herhaal stappen 3-5 om andere instellingen te wijzigen en op te slaan.
 7. Selecteer een van de volgende opties om het configuratiemenu te verlaten:
  • Houd ingedruktSymbool,Symboolor Symbool.
  • Begin met verwerken.

Timer

U kunt de verstreken verwerkingstijd aflezen of een tijd instellen.
Tip: Met de timer kunt u ook tijden bewaken, bijv. rusttijden voor deeg.

Waarden van timer weergeven

Neem bij het gebruik van de timer de volgende waarden in acht.

Weergavebereik 0 seconden tot 3 uren
Stappen weergeven 1 seconde
Instelbereik 5 seconden tot 3 uren
Instellingen stappen 5 seconden

Over de timer
Let op het volgende om een ​​optimaal gebruik van de timer te garanderen.

Opmerkingen

 • Als de timer wordt gestopt of uitgeschakeld tijdens de verwerking, wordt de verwerking voortgezet.
 • Wanneer de verwerking wordt gestart terwijl de timer loopt, zal het apparaat de verwerking beëindigen na het verstrijken van de resterende tijd.
 • Als u de verwerking korter dan 3 minuten onderbreekt, worden de laatst weergegeven waarden opgeslagen en worden ze hervat als de verwerking opnieuw begint.

Tips

 • U kunt de resterende tijd aanpassen met Symbool or Symboolte allen tijde.
 • Waarden zullen sneller veranderen alsSymbool or Symbool ingedrukt wordt gehouden.
 • U kunt het volume van de signaaltonen op elk moment wijzigen.

Aflezen en resetten van de verwerkingstijd 

Opmerking:
Weergave van de vorige verwerkingstijd start niet

 • als de verwerkingstijd vooraf is ingesteld.
 • als de functie Sensor Control Plus wordt gebruikt.
 1. Zet de draaischakelaar op de gewenste snelheid.
  • Het display toont "TIME" en de vorige verwerkingstijd.
 2. Houd ingedrukt om het display terug te zetten naar "00:00".Symbool.

Ingrediënten verwerken met de timer

Eis: Het apparaat is klaargemaakt en de ingrediënten zijn toegevoegd.

 1. Als het display is uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige knop.
 2. MediaSymbool⁠.Het display toont “TIMER” en “00:00”.
 3. Te gebruikenSymbool or Symboolom de gewenste duur in te stellen.
 4. Zet de draaischakelaar op de gewenste snelheid.
  • Het display toont de resterende verwerkingstijd.
  • Na afloop van deze tijd klinkt er een signaaltoon en op het display verschijnt "END" "TIMER".
  • Het apparaat stopt automatisch met verwerken en op het display verschijnt “DRAAI DE SCHAKELAAR NAARSymbool.
 5. Zet de draaischakelaar op ⁠.

De timer gebruiken zonder verwerking

 1. Als het display is uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige knop.
 2. MediaSymbool.
  • Op het display verschijnt “TIMER” en “00:00”.
 3. Te gebruikenSymbool or Symbool om de gewenste duur in te stellen.
 4. Druk kort op om de timer te starten Symbooltweemaal.
  • Het display telt de resterende tijd af.
  • Na afloop van deze tijd klinkt er een signaaltoon en op het display verschijnt "END" "TIMER".

De timer pauzeren of uitschakelen

Voorwaarden

 • De timer loopt.
 • Het display toont de verstreken tijd.
 1. Druk kort op Symbool tweemaal.
  • De timer stopt.
  • De resterende tijd wordt continu weergegeven.
 2. Druk kort op Symbooltweemaal.
  • De timer begint opnieuw.
  • De resterende tijd blijft aftellen.
 3. Houd ingedrukt om de timer uit te schakelenSymbool.
  • Op het display verschijnt “Optimaal”.

Weegschalen

Uw apparaat is uitgerust met een weegschaal.
U kunt ingrediënten afzonderlijk wegen of een vooraf ingesteld gewicht.
De basiseenheid heeft 4 gewichtssensoren in de voeten.
De volgende factoren kunnen het meetresultaat vervalsen:

 • Voeten staan ​​niet goed op het werkoppervlak
 • Werkoppervlak trilt
 • Voorwerpen onder de basiseenheid
 • Hoeveelheden ingrediënten minder dan 5 g of 0.01 lb
 • Basiseenheid gleed uit
 • Basiseenheid aangeraakt
 • Voorwerpen op de basiseenheid

Waarden van schalen weergeven
Neem bij het gebruik van de weegschaal de volgende waarden in acht.

Weergave-eenheid in grammen 

Weergavebereik -990 g tot 5000 g
Stappen weergeven 5 g
Instelbereik 50 gram tot 3000 gram
Instellingen stappen 10 g

Weergave-eenheid in ponden 

Weergavebereik -2.20 pond tot 11.00 pond
Stappen weergeven 0.01 pond
Instelbereik 0.10 pond tot 6.60 pond
Instellingen stappen 0.02 pond

Tip: U kunt de weergave-eenheden van de weegschaal op elk moment wijzigen.

Ingrediënten wegen

Voorwaarden

 • De kom is geplaatst of er is een accessoire geplaatst.
 • De draaischakelaar staat opSymbool.
 • Het display is geactiveerd.
 1. MediaSymbool en raak het apparaat niet meer aan.
  • De weegschaal wordt gekalibreerd.
  • Op het display verschijnt “- – – – -“.
 2. Wacht tot de kalibratie is voltooid.
  • Op het display verschijnt “0 g” of “0.00 lb”.
 3. Voeg het benodigde ingrediënt toe.
  • Het display toont het gewicht.
 4. Selecteer een van de volgende opties om meer ingrediënten te wegen:
  • Voeg verdere ingrediënten toe en lees het totale gewicht af.
  • Herhaal het proces en weeg de ingrediënten afzonderlijk.
Vooraf instellen van het gewicht

Voorwaarden

 • De schaal is geplaatst.
 • De draaischakelaar staat op Symbool.
 1. Als het display is uitgeschakeld, drukt u op een willekeurige knop.
 2. Media Symbool en raak het apparaat niet meer aan.
  a De weegschaal wordt gekalibreerd.
  a Op het display verschijnt “- – – – -“.
 3. Wacht tot de kalibratie is voltooid.
  a Het display toont “0 g” of “0.00 lb”.
 4. MediaSymbool.
  a Op het display verschijnt “100 g” of
  "0.20 pond".
 5. Te gebruikenSymbool or Symboolom het gewenste gewicht in te stellen.
 6. Voeg het benodigde ingrediënt toe aan de kom.
  • Het display toont de hoeveelheid waarmee het gewicht te kort is, bijv. 65 g.
  • Vanaf een klein gewicht van 40 g of 0.08 lb klinkt er een terugkerende signaaltoon.
 7.  Blijf het ingrediënt beetje bij beetje toevoegen.
  • Hoe lager het gewicht dat kort is, hoe sneller de signaaltoon zal klinken.
  • Wanneer de vooraf ingestelde hoeveelheid is bereikt, stopt de signaaltoon.
 8. Opmerking: Als de vooraf ingestelde hoeveelheid wordt overschreden, klinkt de signaaltoon continu.
  Het display toont het toegevoegde overtollige gewicht als een negatieve waarde, bijv. -40 g.
  Neem het opgetelde overtollige gewicht weer weg.
 9. Houd ingedrukt om het wegen te beëindigen Symboolof begin met verwerken.

Tip: U kunt het volume van de signaaltonen op elk moment wijzigen.

Weegschalen resetten

Als er een foutmelding verschijnt of ongebruikelijke meetwaarden worden weergegeven, reset u de weegschaal.

 1. Houd ⁠ ingedrukt.
  • a Op het display verschijnt “Optimum”
 2. Druk op ⁠ om de weegschaal opnieuw te starten.
  Opmerking: Als de weegschaal nog steeds niet goed werkt, koppel het apparaat dan even los van het stroomnet en start de weegschaal daarna weer op.

Sensorcontrole Plus

U kunt de Sensor Control Plus-functie gebruiken om verschillende programma's uit te voeren en automatisch voedsel te verwerken.
Sensoren bewaken de verwerking van de ingrediënten en beëindigen deze automatisch zodra de voorgeprogrammeerde consistentie is bereikt.
Let voor een optimaal resultaat op het volgende:

 • Voordat u de sensorbediening gebruikt
  Plus-functie voor het eerst gebruikt, het nieuwe apparaat minimaal 2 minuten onbelast laten werken of voedsel zonder automatisch programma verwerken.
 • Alleen de beschreven combinaties van voedsel, hoeveelheid en gereedschap zijn geprogrammeerd. Verwerk geen andere combinaties met de automatische programma's.
 • Voeg geen voedsel meer toe nadat een automatisch programma is gestart.
 • Verwerk ingrediënten die al zijn verwerkt niet nogmaals met een automatisch programma.
 • De leeftijd, temperatuur en bestanddelen van de gebruikte ingrediënten zijn van invloed op de benodigde tijd en het resultaat.
 • Gebruik alleen verse eieren.
 • Gebruik alleen room die is afgekoeld tot ca. 6°C.
 • Room die eerder is ingevroren kan niet worden opgeklopt.
 • Crème die additieven bevat of lactosevrij is, geeft geen optimaal resultaat.
 • Voeg geen suiker, smaakstoffen of andere toevoegingen voor room of opgeklopt eiwit toe totdat de automatische programmering is beëindigd.

Opmerkingen

 • Voeg geen ingrediënten toe totdat het display "0 g", "0.00 lb" of toont
  "VOEG INGREDIËNTEN TOE".
 • Knoppen zijn vergrendeld wanneer een automatisch programma wordt uitgevoerd.
 • Om een ​​automatisch programma af te breken, zet u de draaischakelaar opSymbool.
  Hier moet een lichte weerstand overwonnen worden.

 Overview van programmeur 

U kunt een over vindenview van de automatische programma's en hun doeleinden hier.

Programmeur Te gebruiken
CREAM Automatische bereiding van 300-1500 ml slagroom met de garde
ROOM > 300 ml Automatische bereiding van 300-700 ml slagroom met de garde
ROOM > 700 ml Automatische bereiding van 700-1500 ml slagroom met de garde
EIWIT Automatische bereiding van opgeklopt eiwit van 2-12 eieren met de klopgarde
GISTDEEG Automatische bereiding van gistdeeg met de kneedhaak Ingrediënten en hoeveelheden volgens recept

Sensorcontrole Plus gebruiken
Hoe u een automatische programmeur selecteert en start, leest u hier.

Voorwaarden

 • De schaal is geplaatst.
 • Het komdeksel is gemonteerd.
 1. Plaats het juiste gereedschap:
  • Klopgarde voor slagroom en eiwit
  • Kneedhaak voor gistdeeg
 2. Steek de stekker in het stopcontact.
  • Op het display verschijnt “Optimaal”.
 3. MediaSymbool.
  • Op het display verschijnt “CREAM”.
 4. Te gebruikenSymbool,Symbool or Symboolom het gewenste programma te selecteren, bijv. “EIWIT”.
  • De weegschaal wordt gekalibreerd.
  • Op het display verschijnt “- – – – -“.
 5. Wacht tot de kalibratie is voltooid.
  • Op het display verschijnt “0 g” of “0.00 lb”.
 6. Voeg het relevante ingrediënt toe aan de kom, bijvoorbeeld eiwitten.
  • Het display toont het gewicht.
 7. Opmerking: Op apparaten zonder weegschaal, toont het display "VOEG INGREDIËNTEN TOE" na selectie van het programma.
  Voeg de afgemeten ingrediënten toe aan de kom.
 8. Wacht even nadat je ze hebt toegevoegd.
  • Op het display verschijnt “HOLD DRAAIKSCHAKELAAR AAN M/A 2s”.
 9. Druk op de ontgrendelingsknop en duw de zwenkarm naar beneden totdat deze vastklikt.
 10. Zet de draaischakelaar op ⁠Symboolen houd deze minimaal 2 seconden vast.
 11. Laat de draaischakelaar los.
  • De draaischakelaar stopt bijSymbool.
  • Op het display verschijnt “SENSOR CONTROL PLUS” en het automatische programma is bezig.
  • Wanneer het voorgeprogrammeerde resultaat is bereikt, toont het display “FINISH”.
  • De draaischakelaar springt naar en de verwerking eindigt.
   Tip: Als het resultaat niet naar wens is, kunt u doorgaan met het verwerken van room en eiwit tot de gewenste consistentie met snelheid 7 of gistdeeg met snelheid 3.

Reiniging en onderhoud

Om uw apparaat lang efficiënt te laten werken, is het belangrijk om het zorgvuldig schoon te maken en te onderhouden.

Reinigingsproducten
Ontdek hier welke schoonmaakmiddelen geschikt zijn voor jouw toestel.

LET OP!
Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of een verkeerde reiniging kan het apparaat beschadigen.

 • Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of sterke drank bevatten.
 • Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
 • Gebruik geen schurende doeken of reinigingsmiddelen.
 • Reinig het bedieningspaneel en het display alleen met adamp microvezeldoek.

Het basisstation reinigen 

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken!
Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

 • Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of reinig het nooit in de vaatwasser.
 • Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers om het apparaat schoon te maken.
 1. Verwijder de schijfdeksels.
 2. Veeg het basisstation en de stationsafdekkingen schoon met een zachte, damp kleding.
 3. Reinig het bedieningspaneel en het display met adamp microvezel doek.
 4. Droog het basisstation en de afdekkingen van de stations met een zachte doek.

Overview van het schoonmaken
U kunt een over vindenview hoe u het apparaat en de andere onderdelen hier het beste kunt reinigen.
→ Afb. 23
Overview Van Schoonmaken
Tip: Bij het verwerken van voedsel zoals wortelen kunnen plastic onderdelen verkleuren.
Verwijder verkleuringen met een zachte doek en een paar druppels spijsolie.

Speciale accessoires

Accessoires kunt u kopen bij de klantenservice, in de vakhandel of online.
Gebruik alleen originele accessoires, aangezien deze speciaal voor uw apparaat zijn ontworpen.

Accessoires verschillen van apparaat tot apparaat.
Vermeld bij de aankoop van accessoires altijd het exacte productnummer (E-nr.) van uw apparaat.
Welke accessoires voor uw apparaat verkrijgbaar zijn, kunt u vinden in onze catalogus, in de onlineshop of bij onze klantenservice.
www.boschhome.com

Recepten en toepassing examp

Hier vindt u een selectie van speciaal voor uw apparaat ontwikkelde recepten.

Tips

 • Neem voor een optimaal resultaat de hier vermelde maximale verwerkingshoeveelheden in acht.
 • Als uw apparaat is uitgerust met Sensor Control Plus, kunt u de automatische programma's gebruiken voor het bereiden van slagroom, eiwitten en gistdeeg.
 • Als uw apparaat is uitgerust met een weegschaal, kunt u de ingrediënten afwegen wanneer u ze toevoegt.
 • U kunt de timer gebruiken om verwerkingstijden te bewaken of vooraf in te stellen.

Overview van recepten
Dit voorbijview geeft een overzicht van de ingrediënten en verwerkingsstappen voor verschillende recepten.

Recepten en toepassing examp

Recept Ingrediënten In behandeling
Slagroom 200-1500 g slagroom
 • Klop garde erin.
 • Voeg room toe.
 • Laat 1½-4 minuten draaien op stand 7.
Eiwitten 2-12 Eiwitten (kamertemperatuur)
 • Klop garde erin.
 • Eiwitten toevoegen.
 • Laat 4-6 minuten draaien op stand 7.
Spons mengsel
 • 3 eieren
 • 3-4 eetlepels heet water
 • 150 g suiker
 • 1 el vanille-extract
 • 150 g bloem (gezeefd)
 • 50 g maizena
 • Bakpoeder (naar wens)
  Opmerking: Proces max. 2 keer de hoeveelheid tegelijk.
 • Voeg alle ingrediënten toe behalve de bloem en maizena.
 • Laat 4-7 minuten draaien op stand 7.
 • Selecteer instelling 1.
 • Voeg binnen 30-60 seconden de bloem en het maïsmeel met een lepel toe.
Taart mengsel
 • 3-4 eieren
 • 200-250 g suiker
 • 1 snufje zout
 • 1 el vanillesuiker of schil van een halve citroen
 • 200-250 g boter of margarine (kamertemperatuur)
 • 500 g bloem
 • 15 g bakpoeder
 • 150 ml melk
  Opmerking: Proces max. 2½ keer de hoeveelheid tegelijk.
 • Roergarde erin doen.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Verwerk gedurende 30 seconden op stand 2.
 • Laat 2-3 minuten draaien op stand 7.
Kruimeldeeg
 • 125 g boter
 • 100-125 g suiker
 • 1 ei
 • 1 snufje zout
 • Een beetje vanillesuiker of citroenschil
 • 250 g bloem
 • Bakpoeder (naar wens)
  Opmerking: Proces max. 4 keer de hoeveelheid tegelijk
 • Roergarde erin doen.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Verwerk gedurende 30 seconden op stand 2.
 • Laat 2-3 minuten draaien op stand 6.
 • Van 250 g bloem:
 • Plaats de kneedhaak.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Verwerk gedurende 30 seconden op stand 1.
 • Laat 3-4 minuten draaien op stand 3.
Gistdeeg
 • 500 g bloem
 • 1 ei
 • 80 g vet (kamertemperatuur)
 • 80 g suiker
 • 200-250 ml lauwe melk
 • 25 g verse gist of 1 el gedroogde gist
 • Schil van een halve citroen
 • 1 snufje zout
  Opmerking: Proces max. 3 keer de hoeveelheid tegelijk.
 • Plaats de kneedhaak.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Verwerk gedurende 30 seconden op stand 1.
 • Laat 3-6 minuten draaien op stand 3.
Pasta deeg
 • 500 g bloem
 • 250 g eieren (ongeveer 5)
 • 20-30 ml koud water (naar wens)
  Opmerking: Proces max. 1½ keer de hoeveelheid tegelijk
 • Plaats de kneedhaak.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Laat 3-5 minuten draaien op stand 3.
Brood deeg
 • 1000 g bloem
 • 2 el gedroogde gist
 • 2 tl zout ¡ 660 ml lauw water
  Opmerking: Proces max. 1½ keer de hoeveelheid tegelijk.
 • Plaats de kneedhaak.
 • Voeg alle ingrediënten toe.
 • Verwerk gedurende 30 seconden op stand 1.
 • Laat 3-6 minuten draaien op stand 3.

Probleem oplossen

Kleine storingen aan uw toestel kunt u zelf verhelpen.
Lees de informatie over het oplossen van problemen voordat u contact opneemt met de klantenservice.
Dit voorkomt onnodige kosten.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken!
Onjuiste reparaties zijn gevaarlijk.

 • Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel.
 • Gebruik alleen originele reserveonderdelen bij het repareren van het apparaat.
 • Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.
Fout Oorzaak en probleemoplossing
Het apparaat werkt niet. De stekker van het netsnoer zit niet in het stopcontact.
 • Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.
De stroomonderbreker in de zekeringkast is geactiveerd.
 • Controleer de stroomonderbreker in de zekeringkast.
Er is een stroomstoring geweest.
 • Controleer of de verlichting in je keuken of andere apparaten werken.
Toestel begint niet met verwerken. Draaischakelaar is verkeerd ingesteld.
 • Zet de draaischakelaar op Symboolvoor verwerking.
Ontgrendelingsknop kan niet worden ingedrukt. Op de rode aandrijving 3 is een accessoire gemonteerd.
 • Verwijder het accessoire van station 3.
Weegschalen tonen geen verandering in gewicht ondanks toevoeging van ingrediënten.1 Hoeveelheid ingrediënten buiten het meetbereik van de weegschaal.
 • Voeg minimaal 5 g of 0.01 lb toe zodat de weegschaal de juiste waarden weergeeft.
De verwerking met de Sensor Control Plus-functie start kort maar stopt direct weer. Draaischakelaar werd niet vastgehoudenSymbool lang genoeg.
 1. Selecteer het gewenste automatische programma opnieuw.
 2. Zet de draaischakelaar op om de verwerking te starten Symbool en houd deze positie minimaal 2 seconden vast.
Display toont “MOTOR OVERLOAD”. De verwerkingshoeveelheid is te groot of de verwerkingstijd was te lang.
 • Zet de draaischakelaar opSymbool.
 • Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
 • Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.
Toestel of accessoire is geblokkeerd.
 • Zet de draaischakelaar opSymbool.
 • Verwijder de blokkade.
Motor is defect.
 • Neem contact op met de klantenservice als deze melding blijft verschijnen.
Display toont “ARM OPEN”. Zwenkarm is geopend.
 1. Zet de draaischakelaar opSymbool.
 2. Beweeg de zwenkarm totdat deze goed vastklikt.
Display toont “CHECK BOWL”. Kom of conisch tandwiel is niet goed gemonteerd of is losgeraakt.
 • Draai de kom zo ver mogelijk tegen de klok in.
 • Bevestig het conische tandwiel zoals beschreven in de instructies van het accessoire.
Display toont "ERROR" "WEEGSCHAAL". Het apparaat is verplaatst op het werkoppervlak.
 • Til het apparaat op en zet het weer neer.
 • Stel de weegschaal opnieuw in.
Weegschalen werken niet goed.
 • Stel de weegschaal opnieuw in.
Weegschalen zijn defect.
 • Neem contact op met de klantenservice als deze melding blijft verschijnen.
Weegschalen worden blootgesteld aan trillingen.
 • Gebruik het apparaat niet op aan trillingen blootgestelde werkbladen, bijv. met een lopende vaatwasser.
Display toont “VOOR WEEGSCHAAL” “STOP MACHINE”.1 De weegschaal is ingeschakeld terwijl het apparaat in werking was.
 1. Zet de draaischakelaar opSymbool.
 2. Wacht tot het apparaat tot stilstand is gekomen voordat u de weegschaal gebruikt.
Display toont “OVERLOAD” of “UNDERLOAD”.1 Weergavewaarden van weegschalen zijn niet in acht genomen.
 • Let op de weergegeven waarden van de weegschaal.
Display toont “OVERLOAD” of “UNDERLOAD” bij gebruik van Sensor Control Plus.1 Er zijn te veel of te weinig ingrediënten toegevoegd voor het door mij geselecteerde programma.
 • Voeg de ingrediënten toe volgens de aangegeven hoeveelheden.
Display toont “VOEG INGREDIËNTEN TOE” hoewel er al ingrediënten zijn toegevoegd. Het automatische programma me kan niet worden gestart. Ingrediënten werden toegevoegd voordat de weegschaal werd geactiveerd.
 1. Leeg de kom.
 2. Selecteer het programma mij opnieuw.
 3. Wacht tot de weegschaal is gekalibreerd. a Het display toont “0 g” of “0.00 lb”.
 4. Voeg de ingrediënten toe.

Beschikking

Afvoeren van een oud apparaat
Waardevolle grondstoffen kunnen door recycling worden hergebruikt.

 1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 2. Knip het netsnoer door.
 3. Voer het apparaat op een milieuvriendelijke manier af.
  Informatie over de huidige afvalverwerkingsmethoden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of de plaatselijke overheid.

Vuilnisbak pictogramDit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparaten (afval
elektrische en elektronische apparatuur – AEEA).
De richtlijn bepaalt het kader voor het inleveren en recyclen van gebruikte apparaten zoals dat in de hele EU van toepassing is.

Klantenservice

Functierelevante originele reserveonderdelen volgens de bijbehorende Ecodesign-bestelling zijn verkrijgbaar bij de klantenservice voor een periode van minimaal 7 jaar vanaf de datum waarop uw apparaat in de Europese Economische Ruimte op de markt is gebracht.
Opmerking: Volgens de fabrieksgarantie is het gebruik van de Klantenservice gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land is verkrijgbaar bij onze aftersalesservice, uw winkelier of op onze website.
Als u contact opneemt met de Klantenservice, heeft u het productnummer (ENr.) en het productienummer (FD) van uw apparaat nodig.
De contactgegevens van de klantenservice zijn te vinden in de klantenservice-directory aan het einde van de handleiding of op onze website.

Productnummer (E-Nr.) en productienummer (FD)
Het productnummer (ENr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het toestel.
Noteer de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de Klantenservice om ze snel terug te vinden.

Garantievoorwaarden
Onder de volgende voorwaarden kunt u aanspraak maken op garantie voor uw apparaat.
De garantievoorwaarden voor dit apparaat zijn zoals gedefinieerd door onze vertegenwoordiger in het land waar het wordt verkocht.
Details met betrekking tot deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dealer waar het apparaat is gekocht.
Bij het indienen van een claim onder de voorwaarden van deze garantie moet de verkoop- of kassabon worden overgelegd.

KLANTENSERVICE

iconBedankt voor het kopen van een Bosch huishoudapparaat!
Registreer uw nieuwe apparaat nu op MyBosch en profiteer direct van:

 • Tips & trucs van experts voor uw apparaat
 • Opties voor garantieverlenging
 • Kortingen voor accessoires & reserveonderdelen
 • Digitale handleiding en alle toestelgegevens bij de hand
 • Gemakkelijke toegang tot Bosch Home Appliances Service Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele telefoons:
  www.bosch-home.com/welkom

iconOp zoek naar hulp?
Je vindt het hier.
Deskundig advies voor uw Bosch huishoudelijke apparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch experts.
Ontdek alles over de vele manieren waarop Bosch u kan ondersteunen:
www.bosch-home.com/service
De contactgegevens van alle landen vindt u in de bijgevoegde service direct
Scan mij
QR. Code

Groot Brittanië
BSH Huishoudelijke Apparaten Ltd.
Grand Union House, Old Wolverton
Weg, Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
Bezoek voor het regelen van een bezoek van een monteur, het bestellen van reserveonderdelen en accessoires of voor productadvies
www.boschhome.nl
Of bel Tel.: 0344 8928979 *
*Gesprekken worden in rekening gebracht tegen het basistarief, neem contact op met uw telefoonprovider voor de exacte kosten.
Logo.png

Documenten / bronnen

BOSCH MUM9YX5S12 keukenmachine [pdf] Gebruikershandleiding
MUM9YX5S12 keukenmachine, MUM9YX5S12, keukenmachine

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *