BLAUPUNKT-LOGOHG2010 elektrisch heteluchtpistool
HandleidingBLAUPUNKT HG2010 elektrisch heteluchtpistoolGeniet ervan.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Om de hoogste tevredenheid te bereiken, te genieten van de prestaties van het product en meer te weten te komen over alle kenmerken en functies, dient u deze handleiding te lezen voordat u het product gebruikt.
Lees voor gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en volg de inhoud op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat anders dan waarvoor het bedoeld is of door ondeskundige behandeling.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

 • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet voor andere doeleinden gebruiken.
 • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met waarden die overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
 • Het is noodzakelijk om te controleren of het totale stroomverbruik van alle apparaten die op het stopcontact zijn aangesloten, de zekering in het circuit niet overschrijdt.
 • Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het totale stroomverbruik van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten, het nominale vermogen van het verlengsnoer niet overschrijdt. Verlengsnoeren moeten zo worden aangebracht dat struikelgevaar wordt voorkomen.
 • Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of een heet oppervlak raken.
 • Het apparaat is niet ontworpen om te worden bediend via een externe timer, aparte afstandsbediening of andere apparatuur die het apparaat automatisch kan inschakelen.
 • Koppel het apparaat altijd los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
 • Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt, houd het dan alleen bij de stekker vast en verwijder de stekker voorzichtig. Trek nooit aan de kabel, omdat dit schade aan de stekker of het netsnoer kan veroorzaken. Beschadiging van het netsnoer of de stekker kan leiden tot elektrocutiegevaar.
 • Laat het product nooit zonder toezicht aangesloten op de stroombron.
 • Steek nooit de stroomkabel, de stekker of het hele apparaat in het water of andere vloeistoffen.
 • Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt in overeenstemming met de aanbevelingen beschreven in het hoofdstuk over reiniging en onderhoud.
 • Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, vlammen, een elektrisch verwarmingselement of een hete oven. Niet op een ander apparaat plaatsen.
 • Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
 • Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, evenals door personen zonder kennis van of eerdere ervaring met het gebruik van soortgelijke apparaten, op voorwaarde dat deze personen onder toezicht staan ​​of instructies krijgen over de veilige bediening van het apparaat en dat zij geïnformeerd over de mogelijke gevaren.
 • Bij gebruik van dit apparaat in het bijzijn van kinderen of huisdieren dienen aanvullende voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
 • Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare stoffen.
 • Stel het product nooit bloot aan atmosferische omstandigheden zoals direct zonlicht of regen, enz... Gebruik het product nooit in vochtige omstandigheden (zoals badkamer ofampin huis).
 • De stroomkabel moet periodiek worden gecontroleerd op schade. Als de voedingskabel beschadigd is, moet het product naar een professionele servicelocatie worden gebracht om het te laten repareren of vervangen om te voorkomen dat er gevaar ontstaat.
 • Gebruik het product nooit met een beschadigd netsnoer of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of als het niet goed werkt. Probeer het defecte product niet zelf te repareren, aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden. Breng het beschadigde apparaat altijd terug naar een professionele dienst om het te repareren.
  Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceprofessionals. Pogingen tot ongeautoriseerde reparaties die worden uitgevoerd, kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker.
 • Er mogen alleen originele accessoires worden gebruikt, evenals accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot schade aan het apparaat en kan het apparaat onveilig maken voor gebruik.
 • Houd je werkplek netjes en goed verlicht.
 • Wanorde en onvoldoende verlichting leiden tot ongevallen.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, dwz in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
 • Een moment van onvoorzichtigheid kan ertoe leiden dat u de controle over uw gereedschap verliest.
 • Als het mogelijk is om elektrisch gereedschap voor stofafzuiging of -opvang te monteren, controleer dan of ze gemonteerd zijn en correct werken. Het gebruik van dergelijk elektrisch gereedschap vermindert het risico van de aanwezigheid van stof.
 • Leun niet te ver naar voren wanneer u met uw elektrisch gereedschap werkt.
  Zorg voor een stabiele houding en balans. Zo houdt u uw elektrisch gereedschap beter onder controle in onvoorziene situaties.
 • Vermijd het onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de UIT-stand staat voordat u het elektrische gereedschap op het lichtnet aansluit. Het dragen van een elektrisch gereedschap met uw vinger aan de trekker of het aansluiten van een elektrisch gereedschap na het inschakelen kan tot ongelukken leiden.
 • Draag geschikte kleding. Werk niet in loszittende kleding en draag geen sieraden tijdens het werken. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. De bewegende delen van elektrisch gereedschap kunnen losse kledingstukken, sieraden of lang haar vastgrijpen en naar binnen trekken.
 • Verwijder alle sleutels of gereedschap van het elektrische gereedschap voordat u het start. Een gereedschap of steeksleutel die nog aan het draaiende deel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
 • Wees voorzichtig bij het werken met elektrisch gereedschap, concentreer u op uw werk en gebruik uw gezond verstand. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Zelfs een moment van onvoorzichtigheid tijdens het werken met elektrisch gereedschap kan leiden tot een ernstig ongeval.
 • Houd kinderen uit de buurt van het werkgebied en laat kinderen NIET aan het netsnoer trekken - dit kan ernstig letsel veroorzaken.
 • Voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt, moet u de schakelaar in de uit-stand zetten om het elektrische gereedschap los te koppelen van de stroomtoevoer. Dergelijke voorzorgsmaatregelen verkleinen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.
 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van vuil.
 • Het apparaat mag alleen in een droge, goed verlichte omgeving worden gebruikt.
 • Deze tool mag niet worden gebruikt door iemand onder de 16 jaar.
 • Raak nooit het hete uitlaatmondstuk aan.
 • Bedek het uitlaatmondstuk van het heteluchtpistool niet wanneer het draait.
 • Houd het heteluchtpistool altijd in de hand wanneer het is ingeschakeld. Leg het heteluchtpistool niet neer.
 • Laat het heteluchtpistool na beëindiging van het werk op een plek staan ​​die bestand is tegen hoge temperaturen.
 • Richt de luchtstroom niet op het gezicht en lichaam van mensen en dieren.
 • Richt het heteluchtpistool niet op brandbare materialen.
 • Laat het apparaat niet onbeheerd achter.
 • Gebruik het heteluchtpistool alleen in goed geventileerde en geventileerde ruimtes om inademing van dampen en dampen te voorkomen.
 • Wikkel het netsnoer niet over het apparaat.

SYMBOLEN

 • De volgende symbolen kunnen in de gebruiksaanwijzing of op het typeplaatje van het gereedschap voorkomen.
 • Deze tekens bevatten belangrijke informatie over het product en instructies voor het gebruik ervan.
Lees ICOON Lees de gebruikershandleiding. Draag gehoorbescherming Gebruik gehoorbescherming
waarschuwing 2 Algemene waarschuwing Draag beschermende handschoenen Draag beschermende handschoenen
Waarschuwingspictogram voor ontvlambare stoffen Brandgevaar BLAUPUNKT HG2010 Elektrisch heteluchtpistool - ICOn 1 Draag beschermende kleding
WRIJVEN Gevaar voor elektrische schokken BLAUPUNKT HG2010 Elektrisch heteluchtpistool - ICOn 2 Draag een beschermend masker
SALEEY AK303 V2 Kraan amp Dieset 45 delig Metrisch - Icoon 4 Draag een veiligheidsbril Draag een stofmasker Draag adembescherming

CE-SYMBOOL Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
-Lage voltage-richtlijn (LVD)
-Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Apparaat gemarkeerd met CE-markering op classificatielabel
Vuilnisbak pictogram Wanneer dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes op een product is aangebracht, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer u over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Gebruikte apparaten moeten worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten vanwege gevaarlijke componenten die het milieu kunnen aantasten. Gooi dit apparaat niet bij het gewone afval.
beko ATP 5100 Luchtreiniger - icon12Uw producten zijn ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

DRAAG PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING

 • Draag een veiligheidsbril volgens En166
 • Gebruik beschermende maskers in overeenstemming met En149
 • Gebruik andere soorten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van het soort werk.

Apparaat beschrijving:

BLAUPUNKT HG2010 elektrisch heteluchtpistool - AFBEELDING 1

 1. Aan/uit schakelaar, blaasregeling.
 2. Omgaan met.
 3. Uitlaat voor warme lucht.
 4. Ventilatie rooster.

Beoogd gebruik:
Het apparaat wordt gebruikt voor het verwarmen of voorverwarmen van kunststoffen, voor het lassen van door warmte krimpbare materialen, voor het verwarmen en verwijderen van verflagen en voor andere werkzaamheden waarbij een heteluchtstroom nodig is.

Voor elke start:

BLAUPUNKT HG2010 elektrisch heteluchtpistool - AFBEELDING 2

 1. Controleer of het netsnoer in goede staat verkeert.
 2. Controleer of de ventilatieroosters van het apparaat niet geblokkeerd/afgedekt zijn.
 3. Blaas indien nodig met perslucht.
 4. Gebruik een licht dampschone doek voor een meer grondige reiniging.

Gebruik:

 1. Steek de stekker in het stopcontact om het apparaat aan te zetten.
 2. Houd het heteluchtpistool bij de handgreep vast op de daarvoor bestemde plaats (5).
 3. Om het apparaat uit te schakelen draait u de knop (4) naar stand 0 en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 4. Houd tijdens het werken het warmtepistool niet lang op één plaats, verplaats het warmtepistool zodat de stroom hete lucht het gewenste oppervlak gelijkmatig verwarmt
 5. Om het mondstuk te gebruiken, plaatst u het op de luchtuitlaat van het heteluchtpistool. Wees uiterst voorzichtig, de luchtuitlaat en accessoires kunnen zeer heet zijn. Er bestaat een risico op brandwonden. Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te gebruiken.

Technische gegevens:

Vermogen: 2000 W
Voeding: 220/240 VAC, 50 Hz
Toevoerluchttemperatuur: 600°C

Heteluchtpistool

 • Professionele tool met hoge prestaties
 • Twee-stage blaascontrole
 • Temperatuurregeling
 • Comfortabele zachte houder
 • Dubbele ventilatiekanalen
 • Temperatuurbereik: 350-600 ° C
 • Luchtstroom 500 l/min of 300 l/min
 • Netsnoerlengte: 1.8 m

Inbegrepen: 4 mondstukken, driehoekige schraper, schraperhandgreep, draagtas
W szelkie prawa zastrze2one. Wszystkie nazwy marek s4 zarejestrowanymi znakami towarowymi nale24cymi do odpowiednich podmiot6w. Dane i parametry techniczne nnog4 ulec zmianie bez wczeniejszego uprzedzenia.
Alle rechten voorbehouden. Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BLAUPUNKT-LOGOCompetentiecentrum
2N-Everpol Sp. z oo
ul. Pulawska 403A
02-801 Warschau, Polen
telefoon: + 48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com
W przypadku pytan lub problemOw
prosimy of kontakt met naszym serwisem.
Bij vragen of problemen
neem dan contact op met onze service.
Tel. 00 48 22 688 08
E-mail: tools@blaupunkt.pl
Geniet ervan.

Documenten / bronnen

BLAUPUNKT HG2010 elektrisch heteluchtpistool [pdf] Gebruiksaanwijzing
HG2010 elektrisch heteluchtpistool, elektrisch heteluchtpistool, HG2010 heteluchtpistool, heteluchtpistool, pistool, HG2010

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *