beurer FM 120 2-in-1 Shiatsu-voetmassageapparaat Gebruiksaanwijzing
beurer FM 120 2-in-1 Shiatsu-voetmassageapparaat

Veiligheidsinstructie

Veiligheidssymbool Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Neem de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in acht.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
Maak de gebruiksaanwijzing toegankelijk voor andere gebruikers.
Als het apparaat wordt doorgegeven, geef de gebruiksaanwijzing dan ook aan de volgende gebruiker.

VeiligheidssymboolWAARSCHUWING

 • Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
 • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en zijn zich volledig bewust van de risico's van het gebruik van het apparaat.
 • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht.
 • Als de netaansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden weggegooid.
  Als het niet kan worden verwijderd, moet het apparaat worden weggegooid.
 • Het apparaat heeft een heet oppervlak in het voetengedeelte.
  Mensen die niet gevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
 • Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat of in de draaiende delen.
  Zorg ervoor dat de bewegende delen te allen tijde vrij kunnen bewegen.
 • U mag het apparaat in geen geval zelf openen of repareren, anders kan een goede werking niet meer worden gegarandeerd.
  Bij niet-naleving vervalt de garantie.

INBEGREPEN BIJ LEVERING

Controleer of de buitenkant van de kartonnen leveringsverpakking intact is en of alle inhoud aanwezig is. Controleer voor gebruik of er geen zichtbare schade is aan het apparaat of de accessoires en of al het verpakkingsmateriaal is verwijderd.
Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw dealer of de opgegeven klantenservice.

 • 1 voetmassageapparaat
 • 1 netadapter
 • 1 exemplaar van deze gebruiksaanwijzing

TEKENS EN SYMBOLEN

Op het apparaat, in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

VeiligheidssymboolWAARSCHUWING
Wijst op een mogelijk dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, bestaat er een risico op overlijden of ernstig letsel.

VeiligheidssymboolLET OP
Wijst op een mogelijk dreigend gevaar. Als dit niet wordt vermeden, kunnen lichte of lichte verwondingen het gevolg zijn.

KENNISGEVING
Geeft een mogelijk schadelijke situatie aan. Als dit niet wordt vermeden, kan het systeem of iets in de buurt ervan worden beschadigd.

Symbool Productinformatie
Let op belangrijke informatie
Veiligheidssymbool Lees de instructies
Symbool Afvoer in overeenstemming met de EG-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Symbool CE-markering
Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
Symbool Gooi batterijen die schadelijke stoffen bevatten niet weg bij het huisvuil Symbool Scheid het product en de verpakkingselementen en voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Symbool Fabrikant Symbool Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg
Symbool Markering om het verpakkingsmateriaal te identificeren.
A = materiële afkorting,
B = materiaalnummer:
1–7 = kunststof,
20–22 = papier en karton
Symbool Beschermingsklasse II apparaat
Het apparaat is dubbel geïsoleerd en valt daarom in beschermingsklasse 2
Symbool De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van het Technisch Reglement van de EAEU Symbool Alleen binnenshuis gebruiken.
Symbool Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12.5 mm en groter Symbool Energie-efficiëntieniveau 6
Symbool Netadapter schakelen Symbool Veiligheidsscheidingstransformator, kortsluitvast
Symbool Gelijkstroom
Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik met gelijkstroom
Symbool De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van het Technisch Reglement van de EAEU.
Symbool Polariteit Symbool Wisselstroom

BEOOGD GEBRUIK

Dit voetmassageapparaat (hierna apparaat genoemd) is uitsluitend bedoeld voor voetmassage bij mensen.
Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor medische of commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en op de manier die in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
Elke vorm van oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk of onjuist gebruik.
Gebruik het apparaat niet als een of meer van de opmerkingen in hoofdstuk “4.
Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen” zijn voor u van toepassing.
Als u niet zeker weet of het apparaat geschikt voor u is, raadpleeg dan uw arts.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

VeiligheidssymboolWAARSCHUWING

 • Houd het apparaat en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  De kabel van de netadapter vormt een gevaar voor wurging en er bestaat gevaar voor verstikking door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
 • Gebruik het apparaat niet als u een medische afwijking of letsel aan uw voeten heeft (bijv. open wonden, wratten, voetschimmel).
 • Gebruik het apparaat niet op een acuut of chronisch zieke, beschadigde of geïrriteerde huid (bijv. ontstoken huid).
  • al dan niet pijnlijk, rode huid, huiduitslag, veneuze ontsteking, arteriële trombose, veneuze trombose, tromboflebitis, spataderen, allergieën, brandwonden, blauwe plekken, zwellingen, nog genezende wonden of postoperatieve littekens).
 • Gebruik het apparaat alleen op een gezonde en schone huid.
 • Gebruik het apparaat niet op dieren.
 • Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten.
 • Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt, een voertuig bestuurt of machines bedient.
 • Gebruik het apparaat niet op weefsel dat vatbaar is voor bloeden.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht. Houd kinderen in de buurt van het apparaat in de gaten om ervoor te zorgen dat ze er niet mee spelen.
 • Als u niet zeker weet of het apparaat voor u geschikt is, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
 • Als u aan een ernstige ziekte lijdt of onlangs een operatie aan uw voeten heeft ondergaan, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
 • Als u lijdt aan diabetes of trombose, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
 • Als u last heeft van een zintuiglijke beperking die het pijngevoel vermindert (bijv. stofwisselingsstoornissen), raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
 • Als u pijn heeft waarvan de oorzaak onbekend is, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.

Elektrische schok
VeiligheidssymboolWAARSCHUWING
Zoals bij elk elektrisch apparaat, moet u dit apparaat voorzichtig en voorzichtig gebruiken om gevaren door elektrische schokken te voorkomen.

 • Gebruik het apparaat alleen met netspanning voltage opgegeven op het apparaat.
 • Gebruik het apparaat nooit als het of een van de accessoires zichtbaar beschadigd is.
 • Gebruik het apparaat niet tijdens een storm.
 • Schakel bij defecten of bedrijfsstoringen het apparaat direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
  Houd of draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
  Houd de kabels uit de buurt van hete oppervlakken.
  Open het apparaat nooit.
  Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer niet in contact komen met water, stoom of andere vloeistoffen.
 • Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes (bijv. nooit in bad, sauna).
 • Gebruik het apparaat alleen met droge handen.
 • Trek, draai of buig niet aan het netsnoer.
  Steek geen naalden of andere scherpe voorwerpen in.
  Zorg ervoor dat het netsnoer niet over puntige of scherpe voorwerpen wordt geleid of getrokken.
 • Pak nooit een apparaat op dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
  Gebruik het apparaat niet als het of de accessoires zichtbaar beschadigd zijn.
  Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken.
 • Dompel het apparaat en de netadapter nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Reparaties
VeiligheidssymboolWAARSCHUWING
Alleen gespecialiseerd personeel mag reparaties aan elektrische apparaten uitvoeren.
Onjuiste reparaties kunnen gebruikers aanzienlijk in gevaar brengen. Neem voor reparaties contact op met de klantenservice of een erkende detailhandelaar.
Probeer nooit zelf het apparaat te openen en/of te repareren.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de klantenservice of geautoriseerde dealers.
Bij niet-naleving vervalt de garantie

Gevaar voor brand
VeiligheidssymboolWAARSCHUWING

 • Er kan brand ontstaan ​​als het apparaat niet op de juiste manier wordt gebruikt of als deze gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd.
 • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is, vooral als er kinderen in de buurt zijn.
 • Gebruik het apparaat nooit onder een hoes, zoals een deken, kussen, enz.
 • Gebruik het apparaat nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

Behandeling
VeiligheidssymboolLET OP
Het apparaat moet na elk gebruik en voor het reinigen worden uitgeschakeld en losgekoppeld.

 • Plaats niet uw volledige gewicht (zittend, liggend of staand) op de bewegende delen van het apparaat en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
 • Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
 • Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en vocht.

Schade
VeiligheidssymboolWAARSCHUWING

 • Als het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met uw verkoper of het opgegeven adres van de klantenservice.
 • Laat het apparaat niet vallen en haal het niet uit elkaar om ervoor te zorgen dat het goed werkt.
 • Controleer het apparaat op tekenen van slijtage of beschadigingen.
  Als er dergelijke tekenen van slijtage of schade zijn of als het apparaat oneigenlijk is gebruikt, moet het vóór verder gebruik worden geretourneerd aan de fabrikant of de verkoper.
 • Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect is of niet goed werkt.
 • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk of onjuist gebruik.

APPARAAT BESCHRIJVING

De bijbehorende tekeningen staan ​​op pagina 3.

Voetmassage-apparaat

 1. Deksel
 2. Aansluitbus voor netadapter
 3. LED Strips
 4. Afneembare hoes
 5. Massageruimte met massagekoppen
 6. remote control
  remote control
 7. Verwarmingsknop
 8. Intensiteitsknop
 9. Mode-knop
 10. Aan / uit knop
  Omschrijving

GEBRUIK

Eerste gebruik
De netadapter aansluiten
Om het apparaat met de meegeleverde netadapter te gebruiken, moet u eerst de netadapter op het apparaat aansluiten.
Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
 2. Controleer het apparaat, de netadapter en het netsnoer op beschadigingen.
 3. Sluit de kabel van de netadapter aan op de aansluitbus aan de zijkant van het apparaat.
 4. Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.

VeiligheidssymboolLET OP
Struikelgevaar! Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar oplevert.
Gebruik

Gebruik van massagefunctie

VeiligheidssymboolWAARSCHUWING
Gebruik het apparaat alleen als u zit. Gebruik de voetmassager nooit staand.
Gebruik het apparaat voor max. 15 minuten.
Langere massages kunnen leiden tot overstimulatie van de spieren, waardoor spanning ontstaat in plaats van ontspanning.
VeiligheidssymboolHet apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie, die is ingesteld op een maximale gebruiksduur van 15 minuten.

Volg onderstaande stappen om de voetmassage te starten:

Stap 1: Het apparaat op de grond plaatsen

 1. Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond.
  Plaats het apparaat voor uw stoel, zodat u zittend gemakkelijk met uw voeten bij het apparaat kunt komen.
  Zorg ervoor dat u niet struikelt over het netsnoer.
 2. Steek de netadapter in een geschikt stopcontact. Het AAN/UIT-symbool ( Stroompictogram ) op het apparaat begint groen te knipperen.
  Het apparaat staat nu in de standby-modus.

Stap 2: Uw voeten in het apparaat plaatsen
U kunt het apparaat op blote voeten of met sokken gebruiken.
Schuif uw voeten in het apparaat.
Zorg ervoor dat uw voetzolen op de massagekoppen liggen.
Met behulp van instructie

Stap 3: Het apparaat inschakelen
Druk op de AAN/UIT-knop iconop de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen.
De LED van de AAN/UIT-knop icon brandt continu en stand 1 wordt geactiveerd.
Met behulp van instructie

Stap 4: De modus instellen
Het apparaat heeft drie verschillende massagestanden. Selecteer een modus met de modusknop icon.

 • Modus 1: iconlicht groen op, iconlicht zwak groen op = massage en luchtdruk
 • Modus 2: iconlicht niet op, iconlicht zwak groen op = alleen luchtdruk (zonder massage)
 • Modus 3: iconlicht groen op, iconlicht niet op = alleen masseren (zonder luchtdruk)

Stap 5: De intensiteit aanpassen
Voor de luchtdrukmassage heeft de voetmassager drie intensiteitsniveaus (laag, medium, hoog).
Selecteer het gewenste intensiteitsniveau met behulp van de intensiteitsknop icon.

icon licht zwak groen op = lage intensiteit van luchtdrukmassage
icon brandt normaal groen = gemiddelde intensiteit van luchtdrukmassage
icon brandt intens groen = hoge intensiteit luchtdrukmassage

Stap 6: De warmtefunctie in-/uitschakelen
De voetmassager heeft een optionele warmtefunctie om je voeten op te warmen tijdens de massage.
Om de warmtefunctie in of uit te schakelen, druk je op de warmteknop icontijdens de massage.
iconbrandt rood = verwarmingsfunctie ingeschakeld
iconbrandt niet = verwarmingsfunctie uitgeschakeld

Stap 7: Het apparaat uitschakelen
Om het apparaat na gebruik uit te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop icon. Het AAN/UIT-symbool ( Stroompictogram ) op het apparaat begint groen te knipperen.
Het apparaat staat nu in de standby-modus.
Haal de netadapter uit het stopcontact.

Gebruik ontlastingsfunctie

VeiligheidssymboolLET OP
De krukfunctie is geschikt tot een lichaamsgewicht van 100 kg. Ga nooit op de kruk staan.
Laat niet uw volledige lichaamsgewicht op de kruk vallen.
Tussen je massages door gebruik je het apparaat als comfortabele kruk.

 1. Berg hiervoor het netsnoer en de netadapter op in het voeteneinde van het apparaat.
 2. Sluit het deksel icon. U kunt het apparaat nu als krukje gebruiken. Het is geschikt om op te zitten of je benen te laten rusten.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Het apparaat schoonmaken
VeiligheidssymboolWAARSCHUWING
Koppel het apparaat elke keer voor het schoonmaken los.
Reinig het apparaat alleen met de aangegeven methoden. Er mag in geen geval vloeistof in het apparaat of de accessoires binnendringen.

 1. Reinig het apparaat met een licht damp kleding.
 2. Als deze erg vuil is, kunt u de doek ook bevochtigen met een milde zeepoplossing.

De hoezen schoonmaken
De afneembare hoezen iconvan de massagekoppen kan met de hand worden gewassen.
Neem de onderhoudsinstructies op het onderhoudslabel in acht.

 1. Om de hoezen van het apparaat te verwijderen, opent u de ritssluiting van de hoezen icon.
 2. Was de hoezen met de hand.
 3. Laat de hoezen drogen. Plaats de hoezen pas weer in het apparaat als ze helemaal droog zijn.
 4. Zorg ervoor dat de ritssluitingen van de hoezen stevig aan het apparaat zijn bevestigd.

Opbergen
Het apparaat is bedoeld om deel uit te maken van uw leefruimte, ook wanneer de massagefunctie niet wordt gebruikt.
Bewaar het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.
Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

WAT ALS ER PROBLEMEN ZIJN?

probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De massagekoppen draaien te langzaam De belasting van de massagekoppen is te groot Maak massagekoppen vrij
De massagekoppen bewegen niet Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet Steek de netadapter in een geschikt stopcontact en schakel het apparaat in
Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd Koppel het apparaat los van het stroomnet, wacht minimaal 15 minuten, steek de stekker er weer in en schakel het in

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat om milieuredenen aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil.
Lever het apparaat in bij een geschikt plaatselijk inzamel- of recyclingpunt in uw land.
Neem de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van materiaal in acht.
Voer het apparaat af in overeenstemming met de EG-richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Neem bij vragen contact op met de plaatselijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalverwerking.
U kunt de locatie van inzamelpunten voor oude apparaten opvragen, bijvoorbeeldampbij de plaatselijke of gemeentelijke autoriteiten, plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of uw winkelier.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netvoeding:
Invoer
uitgang
100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A 24.0 V 2.0 A, 48.0 W
Gemiddeld rendement tijdens bedrijf: ≥ 89.35%
Rendement bij lage belasting (10%): ≥ 87.87%
Onbelast stroomverbruik: ≤ 0.08 W
Afmetingen: 43.5 43.5 x x 28 cm
Gewicht: Ong. 8.1 kg

Technische informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd om updates mogelijk te maken.

GARANTIE

Meer informatie over de garantie en garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.
Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

KLANTENONDERSTEUNING:

Beurer GmbH
Söflingerstrasse 218
89077 Ulm, Duitsland
www.beurer.com
 www.beurer-gesundheitsratgeber.com
 www.beurer-healthguide.com
Logo.png

Documenten / bronnen

beurer FM 120 2-in-1 Shiatsu-voetmassageapparaat [pdf] Gebruiksaanwijzing
FM 120, 2-in-1 Shiatsu-voetmassageapparaat, FM 120 2-in-1 Shiatsu-voetmassageapparaat, Shiatsu-voetmassageapparaat, voetmassageapparaat, massageapparaat

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *