WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan HomePod of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies voordat u HomePod gebruikt.

Belangrijke veiligheidsinstructies

 • Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies.
 • Gebruik de HomePod niet in de buurt van water of waar het kan worden blootgesteld aan druppels of spatten. Houd de HomePod uit de buurt van alle bronnen van vloeistoffen, zoals drankjes, wastafels, badkuipen, douchecabines, zwembaden, spa's, enzovoort. Plaats er geen met vloeistof gevulde voorwerpen op. Stel de HomePod niet bloot aan vocht, dampheid of nat weer, zoals regen, sneeuw of mist.
 • Reinig HomePod voorzichtig en alleen met een droge doek.
 • Blokkeer geen ventilatieopeningen op HomePod. Installeer het in overeenstemming met de instructies van Apple.
 • Koppel de HomePod los tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
 • Installeer HomePod niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren. Plaats geen open vlam zoals een brandende kaars of brandende sigaret op of in de buurt van HomePod.
 • Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het de HomePod verlaat.
 • Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door Apple zijn gespecificeerd.
 • Probeer de HomePod niet zelf te repareren of onderhouden. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer HomePod op enigerlei wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of objecten in de HomePod zijn gevallen, of wanneer HomePod is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
 • Tijdens het gebruik kan de HomePod door trillingen van de luidsprekers bewegen. Zorg ervoor dat HomePod niet van het montageoppervlak valt. Hang het product niet op aan het netsnoer.
 • HomePod heeft geen aan / uit-schakelaar. Het kan ook lijken alsof HomePod is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron wanneer deze nog steeds is aangesloten en in stand-by staat. Koppel het netsnoer los om de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat de hoofdstekker van het netsnoer altijd gemakkelijk toegankelijk is. Houd de stekker altijd aan de zijkanten vast bij het aansluiten of loskoppelen. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Houd uw vingers uit de buurt van het metalen gedeelte van de stekker.
 • HomePod is alleen voor gebruik binnenshuis.
 • HomePod kan worden beschadigd door onjuiste opslag of onjuist gebruik. Pas op dat u het niet laat vallen tijdens het transport.

Interferentie van medische apparatuur HomePod bevat een radio en andere componenten die elektromagnetische velden uitzenden. HomePod bevat ook magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen de werking van pacemakers, defibrillatoren of andere medische apparaten verstoren. Bewaar een veilige afstand tussen uw medische apparaat en HomePod. Raadpleeg uw arts en fabrikant van medische apparatuur voor specifieke informatie over uw medische apparaat. Stop met het gebruik van HomePod als u vermoedt dat het storing veroorzaakt met uw pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat.

Gehoorverlies Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor permanent beschadigen. Door achtergrondgeluid en voortdurende blootstelling aan hoge volumeniveaus kunnen geluiden zachter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Zie www.apple.com/sound voor meer informatie over gehoorverlies.

FCC-conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Veranderingen of aanpassingen aan dit product die niet door Apple zijn goedgekeurd, kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en draadloze compatibiliteit ongeldig maken en uw bevoegdheid om het product te gebruiken tenietdoen.

Dit product heeft EMC-conformiteit aangetoond onder omstandigheden die het gebruik van compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten omvatten. Het is belangrijk dat u compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten gebruikt om de kans op storing van radio's, televisies en andere elektronische apparaten te verkleinen.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie Het uitgestraalde uitgangsvermogen van dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC / IC-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties. Dit apparaat moet worden gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de apparatuur en het lichaam van een persoon.

Verantwoordelijke partij (alleen contactpersoon voor FCC-zaken):

Naleving van Apple Inc.

1 Oneindige lus, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

ENERGY STAR®-conformiteitsverklaring Als ENERGY STAR-partner heeft Apple vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. Het ENERGY STAR-programma is een samenwerkingsverband met fabrikanten van elektronische apparatuur om energiezuinige producten te promoten. Door het energieverbruik van producten te verminderen, bespaart u geld en kunt u waardevolle hulpbronnen besparen.

EnergyStar-logo

Ga voor meer informatie over ENERGY STAR naar www.energystar.gov.

Australië / Nieuw-Zeeland

AU-NZ RCM-logo

EU-conformiteitsverklaring Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de R & TTE-richtlijn en Radioapparatuurrichtlijn 2014/53 / EU, indien van toepassing.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring, inclusief de frequentiebanden van het apparaat en het maximale radiofrequentievermogen, is beschikbaar op www.apple.com/euro/compliance.

Apple's EU-vertegenwoordiger is Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland.

EU CE-logo

Gebruik beperking Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.

Wheelie Bin recycle-logo

Informatie over verwijdering en recycling Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product en / of batterij niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Als u besluit dit product en / of de batterij weg te gooien, doe dit dan in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en richtlijnen. Ga naar voor informatie over het recyclingprogramma van Apple, inzamelpunten voor recycling, stoffen waarvoor beperkingen gelden en andere milieu-initiatieven. Appels Mileu webwebsite.

EU-verwijderingsinformatie. Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en / of de batterij volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een verzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten. De gescheiden inzameling en recycling van uw product en / of de batterij op het moment van verwijdering helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Apple en het milieu Bij Apple erkennen we onze verantwoordelijkheid om de milieu-impact van onze activiteiten en producten tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie naar Apple's Mileu webwebsite.

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *